Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euratoms Forsyningsagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euratoms Forsyningsagentur

Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) opererer i forbindelse med atomenergi, som f.eks. forskning, udarbejdelse af sikkerhedsstandarder og fredelig udnyttelse af nuklear energi. Med oprettelsen af dette agentur har det til hensigt at sikre en regelmæssig og ligelig forsyning af malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)

Rådets beslutning 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008, som fastlægger vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur [Den Europæiske Unions Tidende L 41 af 15.2.2008].

RESUMÉ

Euratoms Forsyningsagentur blev oprettet af traité Euratom. Det blev operationelt den 1. juni 1960.

Opgave

Agenturet skal sikre, at alle brugere i Den Europæiske Union (EU) har regelmæssig og ligelig adgang til malme og nukleart brændsel (udgangsmaterialer og specielle fissile materialer), takket være den fælles forsyningspolitik og i overensstemmelse med principperne formuleret i Titel II, kapitel VI i traktaten.

For at udføre den opgave, der påhviler det, skal agenturet:

  • levere en sagkyndig erklæring og informere og rådgive Fællesskabet om det nukleare marked
  • overvåge tendenserne på markedet for nukleare materialer og tjenesteydelser, som kan påvirke forsyningssikkerheden
  • samarbejde med det rådgivende udvalg.

Som ansvarlig for forvaltningen af udbud og efterspørgsel på malme, udgangsmaterialer (f.eks. naturligt uran) og specielle fissile materialer (f.eks. beriget uran og plutonium) i EU, råder agenturet over:

  • optionsret til malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer fremstillet på medlemsstaternes territorium
  • eneret til at indgå kontrakter om levering af malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer fra Fællesskabets område eller udefrakommende.

Hjemsted og vedtægter

Agenturet har hjemsted i Bruxelles. Det er underlagt Europa-Kommissionens kontrol, og Kommissionen har vetoret med hensyn til alle dets beslutninger (artikel 53, stk. 1). Det har ligeledes status som juridisk person og er selvfinansierende.

Optionsret (artikel 57)

Agenturet har optionsret til materialer fremstillet i Fællesskabet. Den vedrører den fulde ejendomsret til malme og udgangsmaterialer samt brugs- og forbrugsret til specielle fissile materialer. I henhold til traktatens bestemmelser skal alle producenter på EU's område tilbyde Agenturet alle malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, før disse benyttes, overføres eller oplagres.. Denne optionsret udøves gennem forenklet indgåelse af kontrakter om leverancer.

Producenten kan imidlertid med Agenturets tilladelse beholde materialerne, enten for at opbevare dem, benytte dem eller stille dem til rådighed for virksomheder inden for EU. Alligevel skal visse specifikke betingelser opfyldes og meddeles Kommissionen.

Hvis Agenturet beslutter ikke at benytte sin optionsret, skal dette klart fremgå af den indgåede kontrakt. For malme og udgangsmaterialer får køberen dermed alle ejendomsrettigheder. Når der er tale om specielle fissile materialer, opnår køberen imidlertid kun brugs- og forbrugsret, mens ejendomsretten forbliver hos Fællesskabet.

Eneret til indgåelse af forsyningsaftaler (artikel 52)

Alle aftaler om levering af de pågældende materialer skal godkendes og indgås af Agenturet. Der er tale om et centralt instrument for Agenturets funktion. Dette gælder alle forsyningsaftaler, såsom køb og salg af materialer (naturligt uran, forarmet eller beriget, thorium, plutonium), byttehandler og lån.

Denne ret finder anvendelse på leverancer, der hidrører fra Fællesskabets område og ikke hidrører fra Fællesskabets område. Hvad angår materialer, der ikke hidrører fra Unionen, kan brugerne, hvis Kommissionen konstaterer, at Agenturet ikke er i stand til at levere materialerne inden for en rimelig frist, med Kommissionens tilladelse indgå kontrakter direkte med tredjemand.

Hvis der er tale om overførsel, import eller eksport af små mængder af materiale til forskningsformål, er det imidlertid tilstrækkeligt at underrette Agenturet.

I praksis og i henhold til Agenturets vedtægter har brugerne ret til at forhandle frit med en producent efter eget valg. Efter forhandlingen skal kontrakter om levering af malme og udgangsmaterialer og i lighed hermed kontrakter om levering af specielle fissile materialer, herunder kontrakter om berigning, forelægges Agenturet og indgås af dette.

Finansiering

Traktaten giver mulighed for at indføre en afgift på de beskrevne transaktioner for at dække Agenturets driftsudgifter. Agenturet finansieres næsten fuldt ud gennem Fællesskabets budget, samt indtægterne fra dets kapital og investerede midler.

Hvert år skal Agenturets generaldirektør forelægge Kommissionen et udkast til budget.

Generaldirektør og personale

Generaldirektøren udnævnes af Kommissionen. Han er ansvarlig for Agenturets drift og repræsenterer det i bestemte situationer. Agenturets personale består af tjenestemænd i Kommissionen, som stilles til rådighed for Agenturet.

Rådgivende udvalg

Euratoms Forsyningsagentur bistås af et rådgivende udvalg, der fungerer som forbindelsesled mellem producenter, brugere og Agenturet. Det rådgiver og afgiver udtalelser og oplysninger om forsyningen af kerneenergi samt om handel i forbindelse med kerneenergi. Det fungerer også som diskussionsforum.

Det rådgivende udvalg består af 56 medlemmer, der udnævnes af medlemsstaterne for en periode på tre år, som kan fornyes, og de vælges blandt producenter og brugere samt eksperter inden for området kerneenergi i henhold til deres erfaring og sagkundskab. Generaldirektøren skal høre udvalget om beslutninger vedrørende bl.a. Agenturets kapital, indførelse af bestemmelser om overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, udarbejdelse af Agenturets årsregnskab og årsrapport, oprettelse af underafdelinger af Agenturet samt opløsning af Agenturet.

Udvalget mødes normalt to gange årligt. Det kan også indkaldes efter anmodning af generaldirektøren eller efter skriftlig anmodning af en tredjedel af udvalgets medlemmer, når det viser sig nødvendigt.

Opfølgning

Generaldirektøren udarbejder tre vigtige dokumenter efter høring af udvalget:

  • årsregnskabet suppleret med et driftsregnskab. Dokumentet forelægges Revisionsretten, som udarbejder en beretning om Agenturets regnskaber
  • årsberetningen om agenturets aktiviteter. Dette dokument giver oplysninger om forsyninger af og efterspørgslen efter nukleart brændsel i EU
  • budget for det følgende år.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2008/114/EF, Euratom

3.6.2008

-

EFT L 41 af 15.2.2008.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 66/2006 af 16. januar 2006 om fritagelse for reglerne i kapitlet om overførsel af små mængder af malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer [Den Europæiske Unions Tidende l L 11 af 17.1.2006].

See also

  • Euratoms Forsyningsagentur (EN)
  • Generaldirektoratet for Energi - EURATOM (EN)

Seneste ajourføring: 27.09.2011

Top