Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nukleare anlægs sikkerhed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nukleare anlægs sikkerhed

Den Europæiske Union har udstedt et direktiv, som har til formål at garantere sikkerheden ved nukleare anlæg (atomkraftværker, berigelsesanlæg, oparbejdningsanlæg osv.). Formålet er at beskytte befolkningen og arbejdstagerne mod risiciene ved disse anlæg.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/71/EURATOM af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed.

RESUMÉ

Den Europæiske Union har udstedt et direktiv, som har til formål at garantere sikkerheden ved nukleare anlæg (atomkraftværker, berigelsesanlæg, oparbejdningsanlæg osv.). Formålet er at beskytte befolkningen og arbejdstagerne mod risiciene ved disse anlæg.

HVAD ER MÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Direktivet fastlægger en europæisk ramme for opretholdelse og fremme af sammenhængende forbedring af den nukleare sikkerhed og reguleringen af samme. Den opstiller et ambitiøst sikkerhedsmål i hele EU for at forebygge ulykker og undgå radioaktivt affald fra nukleare anlæg.

VIGTIGSTE PUNKTER

Forpligtelser, der påhviler EU-landene

  • at indføre en national ramme for sikkerheden af nukleare anlæg
  • at oprette en uafhængig national sikkerhedsmyndighed, som har ansvaret for at overvåge atomkraftværkernes aktiviteter
  • at foretage en indledende sikkerhedsvurdering før opførelse af et nukleart anlæg, samt at revurdere installationens sikkerhed mindst hvert 10. år
  • at sikre, at arbejdstagerne og borgerne har adgang til gennemskuelige oplysninger om nukleare anlæg, såvel under normal drift som i tilfælde af hændelser eller ulykker
  • at foretage selvevalueringer med jævne mellemrum af egne nationale rammer og tilsynsmyndigheder hvert 10. år
  • at bede om peer-review af specifikke sikkerhedsproblemer, som skal udføres hvert 6. år af sikkerhedsmyndighederne i EU-landene, med mulighed for at trække på Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder (Ensreg) og baseret på ekspertisen i De Vesteuropæiske Nukleare Tilsynsmyndigheders Sammenslutning (WENRA). Det første review vil finde sted i 2017
  • at planlægge en organisatorisk struktur i den nationale ramme med henblik på at kunne forberede nødsituationer og interventioner på stedet.

Forpligtelser, der påhviler andre interessenter

Indehaveren af tilladelsen har det primære ansvar for den nukleare sikkerhed og kan under ingen omstændigheder overdrage dette ansvar. Vedkommende er ansvarlig for evaluering og løbende forbedring af sikkerheden af nukleare anlæg.

Direktivet understreger vigtigheden af den menneskelige faktor i forbindelse med fremme af en kultur vedrørende nuklear sikkerhed gennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere med ansvar for anlæggets sikkerhed.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2009/71/Euratom trådte i kraft den 22. juli 2009 og direktiv 2014/87/Euratom den 14. august 2014.

BAGGRUND

Rammerne for garanti af nuklear sikkerhed i EU blev vedtaget i 2009. Efter ulykken i Fukushima i 2011 gennemførte Kommissionen en omfattende vurdering af risiciene vedrørende sikkerheden af nukleare anlæg i EU. På grundlag af disse undersøgelser er det Kommissionens mål at forbedre den gældende regulering.

For yderligere oplysninger henvises til webstederne for Ensreg og WENRA.

Se også webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Energi, fanen Nuclear safety (Nuklear sikkerhed), samt Kommissionens pressemeddelelse om det nye EU-direktiv om nuklear sikkerhed samt Rådets pressemeddelelse om vedtagelse af dette direktiv.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18-22

Direktiv 2014/87/Euratom

14.8.2014

15.8.2017

EUT L 219 af 25.7.2014, s. 42-52

seneste ajourføring 05.01.2015

Top