Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forsyningssikkerhed for naturgas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forsyningssikkerhed for naturgas

Naturgas, der altid er blevet anset for det foretrukne brændstof til fremstilling af el i EU, er nu blevet en energikilde, som spiller en større og større rolle blandt de forskellige brændstoffer. Europa befinder sig i en forholdsvis gunstig situation, hvad angår forsyning med gas, da det har sine egne store reserver, og fordi 70-80 % af verdens reserver befinder sig inden for en rækkevidde, der er økonomisk rentabel for det europæiske marked. På det nye indre marked for gas vil der ikke længere være tale om, at en og samme aktør bærer ansvaret for forsyningssikkerheden. Og man kan umuligt lade industrien bære dette ansvar alene, da den selv er afhængig af forsyninger udefra.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/67/EF af 26.april 2004 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.

RESUMÉ

Baggrund

I grønbogen om energiforsyningssikkerheden blev der redegjort for den alarmerende afhængighed af gas, der importeres fra lande uden for Den Europæiske Union (EU). På nuværende tidspunkt importeres næsten 40 % af vores forbrug af naturgas, og ifølge fremskrivningerne vil denne afhængighed øges til 70 % i 2020.

Med baggrund i et europæisk gasmarked (EN), som befinder sig i en overgangsfase, kan tilrettelæggelsen af forsyningssikkerheden ikke overlades til en enkelt aktør på markedet. Medlemsstaterne er i den forbindelse forpligtet til at definere alle aktørers roller og ansvarsområder i relation til forsyningssikkerhed.

Gasdirektivet 2003/55/EF giver medlemsstaterne ret til at betragte forsyningssikkerheden som en samfundsforpligtelse. Med direktivet er der fastsat fælles regler for det indre marked for naturgas, som giver medlemsstaterne mulighed for at træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af en pludselig opstået krise på energimarkedet. Da fællesskabsmarkedet nu er ved at blive liberaliseret, er der et voksende behov for at garantere gasforsyningerne.

Det er stadig nødvendigt at fjerne visse hindringer for konkurrencen: høje tariffer for adgang til nettet, manglende garanti for, at de generelle vilkår for adgang til nettet er ikke-diskriminerende og gennemskuelige, vanskeligheder for nytilkomne, kontrol med produktion og import af gas af en eller to virksomheder o.s.v.

Mål

Direktivet indeholder en fælles ramme for, hvordan medlemsstaterne skal fastlægge en gennemskuelig forsyningssikkerhedspolitik, som udelukker forskelsbehandling og er i overensstemmelse med kravene til et konkurrencepræget indre gasmarked.

Forsyningssikkerhed for bestemte kunder

Medlemsstaterne sikrer, at forsyningerne til husholdningskunder på deres område er beskyttet i passende omfang i det mindste i tilfælde af:

 • en delvis afbrydelse af de nationale gasforsyninger i en periode, som medlemsstaterne fastsætter under hensyn til de nationale forhold
 • ekstrem kulde i en spidsbelastningsperiode, der fastlægges på nationalt plan
 • usædvanlig stor gasefterspørgsel i særlig kolde perioder, der statistisk set forekommer hvert tyvende år.

Medlemsstaterne kan også

 • udvide anvendelsesområdet til at omfatte små og mellemstore virksomheder og andre kunder, der ikke kan omlægge deres gasforbrug til andre energikilder
 • fastsætte eller kræve, at gasindustrien fastlægger vejledende minimumsmål for et eventuelt fremtidigt lagerbidrag til forsyningssikkerheden, enten fra medlemsstaten selv eller udefra
 • i samarbejde med en anden træffe passende foranstaltninger, herunder indgå bilaterale aftaler, til at opfylde forsyningssikkerhedsstandarderne ved at benytte gasoplagringsfaciliteter i den anden medlemsstat
 • vedtage og offentliggøre nationale beredskabsforanstaltninger.

Fordi gasforsyningssikkerheden har så stor betydning, skal Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes rapporter overvåge:

 • i hvilket omfang der indgås nye langtidskontrakter om gasimport fra tredjelande
 • om der er passende likvide gasforsyninger
 • arbejdsgasvolumen og udtrækskapacitet i forbindelse med oplagring
 • sammenkoblingsniveauet i medlemsstaternes nationale gassystemer
 • den forudseelige gasforsyningssituation i særlige geografiske områder inden for Fællesskabet.

Senest den 19. maj 2008 aflægger Kommissionen på baggrund af, hvordan medlemsstaterne har gennemført dette direktiv, rapport om effektiviteten af de anvendte instrumenter og deres virkning på det indre gasmarked og konkurrenceudviklingen på det indre gasmarked.

Gaskoordinationsgruppen

Der nedsættes en gaskoordinationsgruppe, som skal lette koordinationen af de foranstaltninger, der træffes af hensyn til forsyningssikkerheden på fællesskabsplan. Gruppen kan desuden bistå medlemsstaterne med at koordinere de nationale foranstaltninger.

Gruppen består af repræsentanter for henholdsvis medlemsstaterne, repræsentative organer fra den pågældende industri og relevante forbrugere under Kommissionens forsæde.

Rapportering

Medlemsstaterne udarbejder og offentliggør en rapport, hvori følgende punkter undersøges:

 • den konkurrencemæssige indvirkning af de trufne foranstaltninger
 • oplagringskapacitet
 • omfanget af langtidsgasforsyningskontrakter, der er indgået af virksomheder etableret og registreret på deres område, især i kontrakternes løbetid
 • lovgivningsmæssige rammer, der kan give passende incitament til nye investeringer i efterforskning, produktion, oplagring, og transport af gas og LNG.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/67/EF [vedtagelse : fælles beslutningsprocedure COD/2002/0220]

19.5.2004

19.5.2006

EUT L 127 af 29.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. juli 2009 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF [KOM(2009) 363 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Forordningsforslaget skal sikre opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. Forordningsforslaget skal sikre et velfungerende indre gasmarked. Forslaget giver en præcis definition af de ansvarsområder, der påhviler naturgasselskaberne, medlemsstaternes kompetente myndigheder, de industrielle gaskunder og Europa-Kommissionen i relation til gasforsyningssikkerheden.

Hver medlemsstat udpeger en kompetent myndighed med ansvar for opstilling af:

 • en forebyggende handlingsplan med foranstaltninger, som skal træffes for at afbøde de konstaterede risici. Planen fastlægger standarder for infrastruktur og forsyninger, risikovurdering, forebyggende foranstaltninger og tilvejebringer oplysninger om de relevante offentlige serviceforpligtelser. Den forebyggende handlingsplan ajourføres hvert andet år.
 • en nødplan med foranstaltninger, som skal træffes for at afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen. Den fastlægger de procedurer, der skal følges i tilfælde af krise.

Den kompetente myndighed skal træffe foranstaltninger for at sikre gasforsyningerne til medlemsstatens beskyttede kunder i tilfælde af:

 • ekstremt koldt vejr i en spidsbelastningsperiode på syv dage,
 • i en hvilken som helst periode på tres dage med usædvanlig stor gasefterspørgsel.

Den kompetente myndighed foretager ligeledes en komplet vurdering af de risici, som påvirker gasforsyningssikkerheden i medlemsstaten. Der foretages en fornyet risikovurdering hvert andet år.

I tilfælde af forsyningskrise skal den gasforsyningsinfrastruktur, som fastlægges ved dette forslag, have en teknisk kapacitet svarende til den samlede gasefterspørgsel i det beregnede område i en periode på tres dage.

Der defineres følgende kriseniveauer:

 • Varsling
 • Alarmering
 • Nødsituation.

Forslaget fremhæver ligeledes vigtigheden af solidaritet og informationsudveksling mellem medlemsstaterne i styringen af en forsyningskrise.

Fælles beslutningsprocedure (2009/0108/COD)

Kommissionens afgørelse nr. 2006/791/EF af 7. november 2006 om sammensætningen af Gaskoordinationsgruppen [Den Europæiske Unions Tidende L 319 af 18.11.2006].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 15.7.2003].

Meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet fra Kommissionen - Det indre marked for energi: Samordnede foranstaltninger på energiforsyningssikkerhedsområdet [KOM(2002) 488 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 03.08.2009

Top