Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmet "Intelligent energi i Europa" (2003-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programmet "Intelligent energi i Europa" (2003-2006)

Dette program vedrører etablering af et flerårigt program for tiltag på energiområdet. Programmet afspejler EU's aktuelle målsætninger, dvs. bæredygtig udvikling og forsyningssikkerhed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1230/2003/EF af 26. juni 2003 om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: "Intelligent Energi Europa" (2003-2006) [Den Europæiske Unions Tidende, L 176 af 15.7.2003].

RESUMÉ

Energisektoren og transportsektoren bidrager væsentligt til klimaændringerne, da de er hovedansvarlige for udledning af drivhusgasser. Derfor spiller energipolitikken en vigtig rolle i EU-strategien for bæredygtig udvikling. EU-landene bliver mere og mere afhængige af energiimport fra tredjelande, hvilket medfører økonomiske, sociale, politiske og andre risici for EU.

EU ønsker at reducere denne afhængighed og samtidig forbedre forsyningssikkerheden ved at fremme andre energiformer og mindske efterspørgslen efter energi. Der lægges derfor stor vægt på forbedring af energieffektiviteten og på fremme af vedvarende energikilder.

Dette program sikrer kontinuiteten i EU's aktion, således som den er beskrevet i det foregående rammeprogram om energi (1998-2002).

Mål

Formålet med dette nye program er at yde finansiel støtte til lokale, regionale og nationale initiativer inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet, transportsektorens energimæssige aspekter og internationalt samarbejde. Budgettet andrager 200 millioner EUR for perioden 2003-2006.

Programmets delmål er at:

- skabe det nødvendige grundlag for at fremme energieffektiviteten og udvikle vedvarende energikilder med henblik på at mindske energiforbruget og CO2-udledningen,

- udvikle midler og værktøjer, som Kommissionen og medlemsstaterne kan bruge til at overvåge og evaluere virkningerne af de foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne

- fremme effektive og intelligente energiproduktions- og energiforbrugsmønstre, som hviler på et solidt og bæredygtigt grundlag, gennem oplysningskampagner og uddannelse.

For at nå disse mål skal programmet bidrage til at ændre den enkelte borgers, industriens og erhvervslivets adfærd på energiområdet. Der skal også udvikles midler til at sikre en effektiv kontrol, overvågning og evaluering.

Indsatsområder

Programmet dækker fire indsatsområder, som delvis svarer til tidligere programmer, og som sikrer og styrker kontinuiteten:

Nøgleaktioner

Programmet er opdelt i nøgleaktioner for hvert indsatsområde, og støtten anvendes til aktiviteter og projekter, som lægger vægt på:

  • fremme af bæredygtig udvikling, energiforsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljøbeskyttelse. Projekterne kan omfatte udarbejdelse af standarder, mærkningssystemer og certificeringsmetoder samt overvågning af markedsudviklingen og energitendenserne,
  • etablering, udbygning og fremme af strukturer og midler til at udvikle bæredygtige energisystemer såsom lokal og regional energiforvaltning og udvikling af finansielle produkter,
  • fremme af systemer og udstyr til en hurtigere markedsadgang for den bedste tilgængelige teknologi,
  • udvikling af informations- og uddannelsesstrukturer med henblik på at påvirke borgernes adfærd og formidle knowhow og bedste praksis,
  • overvågning af gennemførelsen og virkningerne af EU's politik for bæredygtig energi,
  • analyse af virkningerne af de projekter, der finansieres via rammeprogrammet.

Finansiering

EU's finansielle bidrag må ikke overstige 50% af et projekts samlede omkostninger. Resten kan eventuelt dækkes af offentlige eller private midler eller en kombination af begge. Der er dog visse undtagelser: EU-støtten kan dække alle udgifter, når der f.eks. er tale om aktiviteter, der går ud på at evaluere virkningen og forbedre samordningen af initiativerne.

Der opstilles et vejledende budget for hvert specifikt område. Fordelingen af midlerne er fleksibel, således at den lettere kan tilpasses udviklingen i sektorens behov.

Gennemførelse

Kommissionen er ansvarlig for programmets gennemførelse, hvortil den bistås af et udvalg. Den fastlægger målsætningerne og retningslinjerne. Den er ansvarlig for udvælgelsen af projekter osv.

Gennemførelsen af programmet kræver en væsentlig forøgelse af personalet, da det nye program er mere omfattende end det foregående. I betragtning af de planlagte foranstaltningers art foreslår Kommissionen, at der oprettes et forvaltningsorgan under Kommissionen, som skal udføre visse forvaltningsmæssige og tilsynsmæssige opgaver, f.eks. udarbejde henstillinger vedrørende programmets gennemførelse og forvalte alle eller enkelte faser af projektgennemførelsen.

Deltagelse

Alle juridiske personer, offentlige eller private, der er etableret i EU, kandidatlandene samt de lande, der er medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i programmet.

Evaluering

Kommissionen gør hvert år status over programmets gennemførelse. I programgennemførelsens tredje år, og inden Kommissionen forelægger sit forslag til et nyt program, skal programmet evalueres eksternt af uafhængige eksperter.

Kontekst

Det flerårige program for tiltag på energiområdet, "Intelligent Energi i Europa", skal udmønte principperne i de aktioner, der skitseres i grønbogen om en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed. Grønbogen tager sigte på at øge energiforsyningssikkerheden, bekæmpe klimaændringerne og styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne.

Opfølgning af programmet

Programmet " Intelligent Energi - Europa ", som er et specielt underprogram til rammeprogrammet for innovation og konkurrencedygtighed (CIP) (2007-20013), sikrer en fortsættelse af programmet "Intelligent energi - Europa" (2003-2006).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Beslutning nr. 1230/2003/EF

4.8.2003

-

TILHØRENDE DOKUMENTER

Programmet " Intelligent Energi - Europa " - Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) [Den Europæiske Unions Tidende nr. L 310 af 09.11.2006]

Kommissionens grønbog af 8. marts 2006 - "En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed" [KOM(2006) 105 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Grønbogen udstikker retningslinjerne for en ny europæisk energipolitik, som tager sigte på sikker, konkurrencedygtig og varig energiforsyning. Den ligger i forlængelse af det nuværende program "Intelligent energi i Europa" (2003-2006).

Kommissionens afgørelse af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Intelligent Energi" til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003.

Organet skal udføre opgaverne vedrørende fællesskabsstøtte i henhold til programmet, bortset fra evaluering af programmet, overvågning af lovgivningen, strategiundersøgelser eller andre foranstaltninger, der kunne henhøre under Kommissionens enekompetence.

Organets opgaver består navnlig i at:

  • forvalte alle faser i programmet "Intelligent energi - Europa" i forbindelse med specifikke projekter og arbejdsprogrammet,
  • vedtage budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter samt at træffe alle andre dispositioner, der er nødvendige for at gennemføre EF-programmet, særlig i forbindelse med tildeling af kontrakter og tilskud,
  • indsamle og analysere alle oplysninger, der er nødvendige for at målrette gennemførelsen af EF-programmet, og fremsende disse til Kommissionen.

See also

Yderligere information om programmet "Intelligent energi i Europa" fås ved henvendelse til generaldirektoratet Transport og Energi (EN).

Seneste ajourføring: 10.05.2007

Top