Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energieffektivitet: En strategi for rationel energianvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Energieffektivitet: En strategi for rationel energianvendelse

1) MÅL

Fremme energibesparelser.

2) DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 29. april 1998 om energieffektivitet i Den Europæiske Union - en strategi for rationel energianvendelse [KOM(1998) 246 endelig udg. - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

3) RESUMÉ

Denne meddelelse vidner om en politisk vilje til at styrke energieffektiviteten. Den fokuserer på, hvad der på kort og mellemlang sigt er realistisk, og økonomisk kan lade sig gøre.

Kommissionen vil søge at opfylde følgende mål:

 • fremhæve det eksisterende økonomiske potentiale for energieffektivitet og hindringer for investeringer på området;
 • analysere de hidtil førte politikker;
 • anspore til interventioner på fællesskabsplan, samt nationalt og regionalt plan;
 • udarbejde en detaljeret handlingsplan;
 • forberede vedtagelsen af politikker og fælles handlinger i overensstemmelse med tilsagnene i Kyoto.

Det anslås, at det økonomiske potentiale til forbedring af energieffektivitet for alle sektorer under ét i perioden 1998-2010 udgør ca. 18 % af det endelige energiforbrug på årsbasis for 1995.

Dette omkostningseffektive potentiale udnyttes dog ikke tilstrækkeligt. Investeringer i energieffektivitet hindres rent faktisk stadigvæk.

Indkøbsprisen er et vigtigt element, når det tages i betragtning, at energieffektiviteten først slår fuldt igennem på markedet, når energiprisen svarer til de reelle omkostninger. Dette bliver muligt gennem:

 • internaliseringen af alle eksterne omkostninger i form af afgifter og gebyrer;
 • den effektive liberalisering af el- og gasmarkedet medfører en forbedring af energieffektiviteten og en prissænkning.

Der findes ligeledes talrige institutionelle og juridiske hindringer for forbedring af energieffektiviteten som f.eks.:

 • at energi fortsat sælges målt i kWh og ikke i form af energitjenester som opvarmning, belysning eller motoreffekt;
 • nogle bygherrer eller ejere af bygninger installerer billige apparater med høje driftsomkostninger, som køberen eller lejeren må betale.

Mangelen på oplysning til forbrugere og industrien, tekniske og økonomiske hindringer for investeringer i energieffektivitet udgør ligeledes en hindring for investeringer i energieffektivitet.

I meddelelsen opsummeres de eksisterende foranstaltninger inden for energieffektivitet. Disse er af forskellig art:

 • teknologiprogrammer som JOULE-THERMIE;
 • SAVE-programmet (esdeenfr) med udarbejdelse og vedtagelse af retsakter f.eks. mærkning af energiforbruget i køleskabe og frysere;
 • investeringsstøtte gennem EFRU og Samhørighedsfonden;
 • det internationale samarbejde navnlig under programmerne PHARE, TACIS og SYNERGIE (esdeenfr).

Ud over de forskellige programmer foreslås der også en strategi for rationel energiudnyttelse i meddelelsen.

Generelt set skal der ydes en indsats for at fremme energieffektiviteten i andre politikker, navnlig inden for regionalpolitikken, transportpolitikken, finanspolitikken, politikken for forskning og udvikling samt det internationale samarbejde.

Følgende områder gives forrang på kort og mellemlang sigt:

 • energieffektive bygninger;
 • revision af Rådets direktiv 93/76/EØF (ophævet ved direktiv 2006/32/EF) om begrænsning af kuldioxidemissionerne;
 • energieffektive husholdningsapparater og andet slutbrugerudstyr;
 • øget anvendelse af forhandlingsaftaler med industrien og langsigtede aftaler om standarder for minimum energieffektivitet;
 • bedre informationsformidling;
 • tredjepartsfinansiering, resultatgaranti og andre kreative finansieringsordninger;
 • energieffektivitet inden for el- og gasindustrien og kraftvarmeproduktion;
 • energistyring og samarbejde om teknologianskaffelse.

Endelig fremhæves det i meddelelsen, at det er nødvendigt for alle ansvarlige at udvise stor beslutsomhed for at kunne opnå betydelige energibesparelser. Ud over en fællesskabsstrategi er det også vigtigt, at medlemsstaterne udarbejder deres egne nationale strategier sideløbende hermed.

På baggrund af de øvrige fællesskabsinstitutioners input baseret på denne meddelelse vil Kommissionen udarbejde en handlingsplan for energieffektivitet (es de en fr).

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Rådets afgørelse 2006/1005/EF af 18. december 2006, om indgåelse af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr [Den Europæiske Unions Tidende L 381 af 28.12.2006].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF [Den Europæiske Unions Tidende L 114 af 27.4.2006].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 191 af 22.7.2005].

Den 7. december 1998 vedtog Rådet en resolution om energieffektivitet i Det Europæiske Fællesskab [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 394 af 17.12.1998].

Seneste ajourføring: 26.03.2007

Top