Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det indre elektricitetsmarked (frem til marts 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det indre elektricitetsmarked (frem til marts 2011)

For at efterkomme opfordringen fra Det Europæiske Råd i Lissabon foreslår dette direktiv en række foranstaltninger, som sigter mod en fuldstændig åbning af elektricitetsmarkedet til gavn for den europæiske forbruger. Direktivet skal skabe bedre vilkår for en reel og rimelig konkurrence og for etableringen af et ægte indre marked. Det forpligter medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at virkeliggøre meget præcise mål såsom beskyttelse af sårbare forbrugere, beskyttelse af forbrugernes grundlæggende rettigheder og økonomisk og social samhørighed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF.

RESUMÉ

Direktivet fastlægger fælles regler for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Det indeholder regler for, hvordan elsektoren skal organiseres og fungere, og for adgangen til markedet. Det opstiller kriterier og procedurer for udbud, for bevillingsudstedelse og for drift af nettene.

Public service-forpligtelser og forbrugerbeskyttelse

Elsektorens virksomheder skal drives efter forretningsmæssige principper og må ikke forskelsbehandles med hensyn til deres rettigheder eller forpligtelser. Målet er at etablere et konkurrencebaseret, sikkert og miljømæssigt bæredygtigt elektricitetsmarked.

Medlemsstaterne skal:

 • pålægge selskaber i elektricitetssektoren public service-forpligtelser, som kan omfatte leveringens sikkerhed, herunder med hensyn til forsyning, regelmæssighed, kvalitet og pris, samt miljøbeskyttelse, herunder energieffektivitet og klimabeskyttelse
 • sikre, at alle privatkunder og små virksomheder har ret til at få leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til rimelige, let og klart sammenlignelige og gennemsigtige priser på deres område
 • træffe passende foranstaltninger til at beskytte endelige kunder og sårbare forbrugere, herunder foranstaltninger, som kan hjælpe dem og hindre en afbrydelse af energiforsyningen
 • sikre, at der for alle privilegerede kunder indføres en ordning for tredjemands adgang til transmissions- og distributionssystemerne
 • underrette Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv.

Udbud med henblik på ny kapacitet

Medlemsstaterne skal sørge for, at der kan tilvejebringes ny kapacitet eller træffes foranstaltninger til energieffektivitet/efterspørgselsstyring ved iværksættelse af en udbudsprocedure eller en anden procedure, der opfylder samme krav om gennemsigtighed og ikke-diskrimination, på grundlag af offentliggjorte kriterier.

Nærmere oplysninger om udbudsproceduren vedrørende produktionskapacitet og foranstaltninger til energieffektivitet/efterspørgselsstyring offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende mindst seks måneder inden sidste frist for indgivelse af tilbud.

Udpegning af transmissions- og distributionssystemoperatører

Medlemsstaterne udpeger eller anmoder de selskaber, som ejer transmissions- og/eller distributionssystemer, om at udpege en eller flere transmissions- og distributionssystemoperatører for en periode, der fastsættes af medlemsstaterne under hensyntagen til faktorer som effektivitet og økonomisk balance.

Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at:

 • sikre, at systemet til stadighed kan imødekomme rimelige krav om transmission af elektricitet
 • bidrage til forsyningssikkerheden ved en passende transmissionskapacitet og et pålideligt system
 • styre energistrømmene i systemet under hensyntagen til udvekslingerne med andre sammenkoblede systemer
 • give operatørerne for eventuelle andre systemer, som hans system er sammenkoblet med, de oplysninger, som er nødvendige for en sikker og effektiv drift
 • sikre, at systembrugerne ikke forskelsbehandles
 • forsyne systembrugerne med de oplysninger, der er nødvendige for at få effektiv adgang til systemet.

Distributionssystemoperatøren skal:

 • opretholde et sikkert, pålideligt og effektivt distributionssystem i det område, han dækker, under behørig hensyntagen til miljøet
 • afstå fra enhver forskelsbehandling af systembrugerne
 • forsyne systembrugerne med de oplysninger, der er nødvendige for at få effektiv adgang til systemet
 • give forrang til produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder eller affald, eller som har en kombineret kraft-varmeproduktion
 • anvende gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede metoder ved anskaffelsen af den energi, han anvender til at dække energitab og opretholde reservekapacitet i sit system
 • træffe foranstaltninger til energieffektivitet/efterspørgselsstyring og/eller decentraliseret produktion, således at man undgår at skulle forbedre eller erstatte kapaciteten.

Følgende minimumskriterier skal sikre transmissions- og distributionssystemoperatørens uafhængighed:

 • de ansvarlige for ledelsen af systemoperatøren må ikke indgå i strukturer inden for det integrerede elektricitetsselskab, der er direkte eller indirekte ansvarlige for den daglige drift af produktionen, distributionen og leveringen af elektricitet
 • der skal træffes passende foranstaltninger for at sikre, at de erhvervsmæssige interesser, som transmissionssystemoperatøren måtte have, tages i betragtning på en sådan måde, at denne kan handle i fuld uafhængighed
 • operatøren skal have reel beslutningskompetence uafhængigt af det integrerede elektricitetsselskab, for så vidt angår de aktiver, der er nødvendige for driften
 • operatøren skal opstille et overvågningsprogram, der beskriver de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd er udelukket, og at dets overholdelse kontrolleres på passende måde.

Regnskabsmæssig adskillelse

Elektricitetsselskaberne skal i deres interne regnskabsføring føre separate regnskaber over hver af deres transmissions- og distributionsaktiviteter, således som de skulle gøre, hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber, med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning.

Rapportering

Kommissionen overvåger og evaluerer anvendelsen af dette direktiv. Den forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en samlet situationsrapport inden udgangen af det første år efter direktivets ikrafttræden og derefter hvert år.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/54/EF

4.8.2003

1.7.2004

EUT L 176 af 15.7.2003

UNDTAGELSESRETSAKTER

Beslutning 2004/920/EF [EU-Tidende L 389 af 30.12.2004]. Denne undtagelse vedrører renovering, opgradering og udvidelse af eksisterende kapacitet for de ni øer, der udgør Azorerne (Portugal).

Direktiv 2004/85/EF [EU-Tidende L 270 af 29.9.2006].

Denne undtagelse vedrører artikel 21.1 for Estland.

Beslutning 2006/375/EF [EU-Tidende L142 af 30.5.2006]. Denne undtagelse vedrører renovering, opgradering og udvidelse af eksisterende kapacitet for øgruppen Madeira (Portugal).

Beslutning 2006/653/EF [EU-Tidende L 270 af 29.9.2006].

Denne undtagelse vedrører artikel 21.1 for Republikken Cypern.

Beslutning 2006/859/EF [EU-Tidende L 332 af 30.11.2006].

Denne undtagelse vedrører artikel 20.1 og 21.1 for Malta.

Direktiv 2008/3/EF [EU-Tidende L 17 af 22.1.2008].

Denne undtagelse vedrører artikel 21.1 for Estland.

TILHØRENDE RETSAKTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 (EØS-relevant tekst) [EU-Tidende L211 af 14.8.2009].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 11. marts 2008 ”Rapport om opbygningen af det indre marked for gas og elektricitet” [KOM(2009) 115 endelig udg. – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rapporten gør status over gennemførelsen af den anden lovpakke for det indre energimarked. Der er gjort en stor indsats for at skabe ægte konkurrence, særligt i form af regionale initiativer. Derudover bestræber medlemsstaterne sig på at overholde elektricitetsforordningen og retningslinjerne for flaskehalshåndtering.

Derudover ses en tendens til øget handel på elbørsernes spotmarked samt en intensivering af tradernes aktivitet på elbørserne.

Der var store forskelle på elpriserne for levering til husholdninger i første halvdel af 2008, hvad der tyder på, at markedet ikke var tilstrækkeligt integreret.

Det indre marked for el er stadig i for høj grad fragmenteret. Derfor skal der fortsat arbejdes frem mod en øget markedsintegration samt udvikling af infrastruktur og grænseoverskridende balancering. Det tilrådes kraftigt at afskaffe prisreguleringen, som hindrer den frie konkurrence og afholder andre potentielle leverandører fra at gå ind på markedet.

Kommissionens afgørelse 2003/796/EF af 11. november 2003 om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas [Den Europæiske Unions Tidende L 296 af 14.11.2003].

Seneste ajourføring: 10.11.2010

Top