Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bødefritagelse eller bødenedsættelse for samarbejde i kartelsager

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bødefritagelse eller bødenedsættelse for samarbejde i kartelsager

Der redegøres nærmere for politikken med hensyn til bøderabat, der skal tilskynde flere virksomheder, der deltager i et kartel, til at afsløre sådan praksis over for konkurrencemyndighederne.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager [Den Europæiske Unions Tidende C 298 af 8.12.2006].

RESUMÉ

Bøderabatpolitikken belønner de virksomheder, der bidrager til at afsløre de karteller *, de har deltaget i, ved fuldstændigt at fritage dem fra bøde eller nedsætte bødebeløbet i forhold til den bøde, de ellers ville have fået.

Denne politik har vist sig at være et særdeles virkningsfuldt værktøj for at afsløre, destabilisere og gøre en ende på karteller, navnlig de hemmelige. Hemmelige karteller er i sagens natur umådeligt vanskelige at opdage og undersøge uden samarbejde fra en af deltagerne.

Når kartellerne optrævles, medfører det langt større fordele for såvel økonomien som forbrugerne end udbyttet ved økonomisk at straffe de virksomheder, der har samarbejdet med konkurrencemyndighederne.

Den tidligere bøderabatmeddelelse forbedres for at tilskynde flere virksomheder, der deltager i et kartel, til at afsløre sådan praksis over for konkurrencemyndighederne.

Bødefritagelse

En kartelvirksomhed, som ønsker at afsløre kartellet, kan ansøge om bødefritagelse, hvis virksomheden er den første til at fremlægge hidtil ukendt bevismateriale for Kommissionen, eller når Kommissionen har kendskab til kartellet, hvis virksomheden er den første til at fremlægge afgørende elementer, der beviser kartellets eksistens.

I den nye meddelelse præciseres det, hvor stærkt bevismaterialet skal være, for at der kan opnås bødefritagelse. Meddelelsen opstiller derfor de oplysninger og bevismateriale, som virksomhederne skal fremlægge.

Hvor stærkt bevismaterialet skal være, hænger nøje sammen med, hvilke oplysninger Kommissionen har brug for, for at foretage en målrettet inspektion. Selv om de virksomheder, der overvejer at indgive ansøgning om bødefritagelse, skal fremlægge de oplysninger og bevismateriale, der er nævnt i meddelelsen, skal de også passe på, når de forbereder deres ansøgning, ikke at foretage sig noget, der vil kunne sætte Kommissionens inspektioner over styr.

Kommissionen kan også acceptere en ansøgning om bødefritagelse på grundlag af mere begrænsede oplysninger. Kommissionen kan så foretage en registrering af virksomheden, som i et vis tidsrum garanterer dennes indplacering i de indkomne ansøgninger, mens virksomheden inden for samme tidsrum indsamler de nødvendige oplysninger og bevismateriale.

Det gælder fortsat, at en virksomhed, der har tvunget andre virksomheder til at deltage i et kartel eller blive i det, vil få afvist en ansøgning om bødefritagelse.

Bødenedsættelse

En virksomhed, der ikke er berettiget til bødefritagelse, kan imidlertid ansøge om bødenedsættelse, hvis den fremlægger bevismateriale, der udgør en betydelig merværdi i forhold til det bevismateriale, som Kommissionen allerede er i besiddelse af.

Bevismateriale med merværdi er bevismateriale, der i sig selv og/eller på grund af sin detailrigdom styrker Kommissionens muligheder for at bevise kartellets eksistens.

Hvis bevismaterialet bekræftes af andet bevismateriale påvirkes værdien heraf. Bevismateriale, der ikke behøver at blive bekræftet, har derfor større værdi, end bevismateriale, der skal bekræftes eller understøttes.

Den første virksomhed, der opfylder betingelserne, kan tildeles en nedsættelse på mellem 30 og 50 % af den bøde, den ellers ville få pålagt, den anden virksomhed mellem 20 og 30 % og de øvrige indtil 20 %. Inden for intervallerne fastsættes bødenedsættelsen i forhold til tidspunktet for bevismaterialets fremlæggelse og bevismaterialets merværdi.

Bevismateriale, der påviser yderligere forhold, der øger overtrædelsens grovhed eller varighed, vil endvidere fremover blive belønnet, idet disse forhold ikke tages i betragtning ved fastsættelsen af bøden for den virksomhed, der har fremlagt bevismaterialet.

Betingelser for at opnå bødefritagelse og bødenedsættelse

Bødefritagelse eller bødenedsættelse forudsætter, at virksomheden samarbejder fuldt ud, konstant og effektivt under hele procedureforløbet. Nu kræves det tillige, at samarbejdet er oprigtigt. Virksomheden skal derfor fremlægge præcise, ikke-misledende og fyldestgørende oplysninger.

Virksomheden skal også straks bringe sin deltagelse i kartellet til ophør. Dette krav kan dog blødes op, hvis Kommissionen skønner, at det vil sætte inspektionernes integritet over styr.

Fremover skal virksomheden tillige efterleve et krav om ikke at have ødelagt, forfalsket eller skjult bevismateriale vedrørende kartellet i løbet af det tidsrum, hvor den har overvejet at indgive en ansøgning om bødefritagelse eller bødenedsættelse.

Virksomhedserklæringer

Fremover vil de erklæringer, som virksomhederne fremsætter inden for rammerne af bøderabatmeddelelsen, blive beskyttet mod udbredelse i forbindelse med civilretlige søgsmål om skadeserstatning.

ECN-standardprogram for bøderabat: en "kvikskranke"

Den standard for bøderabatprogrammer, som er udarbejdet af Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN)*, fastlægger de vigtigste procedureelementer, som en virksomhed bør efterleve, hvis den vil opnå bødefritagelse eller bødenedsættelse.

Når bøderabatprogrammerne efterhånden opbygges efter ECN-standarden, skabes en form for "kvikskranke"-virkning. Formålet er at lette ansøgninger om bøderabat fra virksomheder, der er involveret i karteller på tværs af grænserne. Det drejer sig derfor om at undgå, at virksomhederne afskrækkes af indviklede og forskelligartede procedurer.

Kommissionens nye meddelelse om bøderabat følger ECN's standardprogram.

Ikrafttræden

Meddelelsen trådte i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) og anvendes ved alle ansøgninger om bøderabat i kartelsager, hvor ingen virksomhed endnu samarbejder med Kommissionen.

Proceduren for beskyttelse af virksomhedserklæringerne anvendes fra offentliggørelsen i EUT ved alle nye ansøgninger, men også ved ansøgninger under behandling.

Kontekst

Ved at pålægge dem store bøder kan de virksomheder, der deltager i karteller, straffes, og det har afskrækkende virkning for oprettelsen af fremtidige karteller.

Bøderabatpolitikken supplerer effektivt bekæmpelsen af kartellerne, da den ved at indføre et mistillidsklima destabiliserer de eksisterende karteller.

Fællesskabets bøderabatpolitik, som oprindeligt blev indført i 1996 og bygger på amerikansk praksis på området, har i væsentligt omfang bidraget til at bekæmpe kartellerne, navnlig de hemmelige.

De forbedringer, som Kommissionen foreslår, afspejler erfaringerne med gennemførelsen af bøderabatmeddelelsen, som allerede blev ændret en første gang i 2002, og arbejder i retning af større gennemsigtighed og retssikkerhed.

Dokumentets nøglebegreber

  • Karteller: aftaler og/eller samordnet praksis mellem konkurrenter, der ønsker at begrænse konkurrencen ved at samordne deres konkurrencemæssige adfærd på markedet og/eller påvirke de relevante konkurrenceparametre i det indre marked (f.eks. aftaler om fastsættelse af købs- eller salgspriser, om tildeling af produktions- eller salgskvoter og om markedsdeling, navnlig ved samordnet tilbudsgivning ved offentlige udbud). Karteller udgør en alvorlig overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, fordi de direkte følger for forbrugerne i sidste ende er prisforhøjelser og et begrænset produktudbud.
  • Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN): et netværk, som danner rammen om samarbejdet mellem de nationale konkurrencemyndigheder i EU's medlemsstater og Europa-Kommissionen.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a) i forordning nr. 1/2003 [Den Europæiske Unions Tidende C 210 af 1.9.2006].

See also

  • Yderligere oplysninger, navnlig om hvordan man indgiver en ansøgning om bøderabat til Kommissionen, findes på Generaldirektoratet for Konkurrences webside om "Leniency" (EN)

Seneste ajourføring: 17.05.2011

Top