Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte til miljøbeskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statsstøtte til miljøbeskyttelse

Kommissionen fastsætter i hvilket omfang og under hvilke betingelser statsstøtte kan være nødvendig for at sikre miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling uden at skade konkurrencen og den økonomiske vækst uforholdsmæssigt.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - EF-rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse [EFT C 37 af 3.2.2001].

RESUMÉ

Kontekst

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) skal Kommissionens statsstøttekontrol på miljøområdet tage hensyn til miljøpolitikkens målsætninger, navnlig med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Konkurrencepolitikken og miljøpolitikken står således ikke i modsætning til hinanden, men kravene til miljøbeskyttelse bør integreres i udformningen og iværksættelsen af konkurrencepolitikken, navnlig for at fremme en bæredygtig udvikling. At der tages langsigtet hensyn til miljømæssige krav er imidlertid ikke ensbetydende med, at enhver støtteforanstaltning kan godkendes.

Navnlig bør man tage i betragtning, om støtteforanstaltningerne fremmer en bæredygtig udvikling, og om princippet om, at forureneren betaler, overholdes strengt (jf. artikel 174 i EF-traktaten). Visse former for støtte indgår så afgjort i denne kategori, navnlig når støtten giver mulighed for at nå til et højt miljøbeskyttelsesniveau, uden at det går ud over internaliseringen af omkostninger. Andre former for støtte derimod kan, ud over at have negative virkninger for samhandelen mellem medlemsstaterne og konkurrencen, modarbejde princippet om, at forureneren betaler, og bremse igangsætningen af en bæredygtig udvikling. Der kunne f.eks. være tale om visse former for støtte, som udelukkende har til formål at fremme tilpasningen til nye obligatoriske EF-standarder.

Miljøstøtten bør dog ses i forhold til andre former for statsstøtte, og dens omfang må i så fald siges at være relativt beskedent. Ifølge oplysninger indsamlet i forbindelse med Ottende Oversigt over Statsstøtte i Den Europæiske Union udgjorde miljøstøtten mellem 1996 og 1998 gennemsnitligt kun 1,85 % af den samlede støtte til fremstillings- og servicesektorerne.

Anvendelsesområde

Disse rammebestemmelser gælder for støtte til miljøbeskyttelse inden for alle sektorer, der reguleres af EF-traktaten, herunder sektorer omfattet af EF's sektorspecifikke statsstøtteregler (forarbejdning af stål, skibsbygnings-, motorkøretøjs- og kunstfiberindustrien, transportsektoren, fiskeri), med undtagelse af statsstøtte til forskning og udvikling, statsstøtte til uddannelse saktiviteter samt det område, der er omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren. Nærværende rammebestemmelser finder også anvendelse på fiskeri- og akvakultursektoren. Støtte til gennemførelse af store projekter af fælleseuropæisk interesse, der først og fremmest er rettet mod miljøet og ofte vil have gunstige virkninger ud over den eller de berørte medlemsstaters grænser, kan godkendes i henhold til undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b).

Generelle betingelser for godkendelse af miljøstøtte

I disse rammebestemmelser anerkendes tre overordnede former for støtte til miljøbeskyttelse:

 • driftsstøtte til håndtering af affald og til fremme af energibesparelser. Virksomhederne må normalt selv bære omkostningerne til behandling af industriaffald i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. Driftsstøtte kan dog vise sig nødvendig, når der vedtages nationale standarder, der er strengere end gældende EF-standarder, eller når der vedtages nationale standarder i mangel af EF-standarder, og disse nationale standarder medfører midlertidigt tab af international konkurrenceevne for virksomhederne. For alle disse former for driftsstøtte gælder, at degressiv støtte højst kan ydes i fem år. Støtteintensiteten kan være indtil 100 % af meromkostningerne det første år, men skal derefter lineært nedsættes til en nulsats ved udgangen af det femte år. Hvis der ikke er sket en harmonisering på EU-plan skal driftsstøtte i form af afgiftslempelser eller -fritagelser overholde ganske bestemte regler. Kommissionen er af den opfattelse, at der f.eks. kan ydes driftsstøtte til kombineret el- og varmeproduktion, hvis omkostningerne til produktion af el eller varme overstiger markedsprisen
 • støtte til små og mellemstore virksomheder til konsulentbistand i miljøspørgsmål. Denne form for støtte kan ydes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 70/2001
 • investeringsstøtte. Der er tale om investeringer i grundarealer, der er strengt nødvendige for at opfylde miljømål, eller i bygninger, anlæg og udstyr, der har til formål at reducere eller helt fjerne forurening og gener eller at tilpasse produktionsmetoder for at beskytte miljøet. Udgifter til teknologioverførsel i form af erhvervelse af licenser eller patenteret eller ikke-patenteret teknisk viden kan ligeledes komme i betragtning. Det er kun omkostninger til de ekstra investeringer, der er nødvendige for at nå de opstillede miljømål, som er støtteberettigede.

Da der findes forskellige former for investeringsstøtte (overgangsinvesteringsstøtte til SMV, investeringer i energibesparelser, osv.), beskriver disse rammebestemmelser i detaljer betingelserne og lofterne for hver form for støtte:

 • overgangsinvesteringsstøtte til SMV for at bringe dem i overensstemmelse med nye EF-standarder. I løbet af en periode på tre år regnet fra vedtagelsen af nye obligatoriske EF-standarder kan der godkendes investeringsstøtte til SMV, når denne har til formål at opfylde disse nye standarder, på indtil højst 15 % brutto af de støtteberettigede omkostninger
 • investeringer i energibesparelser kan få investeringsstøtte i form af basissatsen på 40 % af de støtteberettigede omkostninger
 • støtte til virksomheder i regioner berettiget til regionalstøtte. I regioner, der er støtteberettigede i henhold til nationale regionalstøtteordninger, kan der ydes støtte til virksomhederne for at sikre den regionale udvikling. Der er tale om basisstøttesatsen for støtte til miljøinvesteringer, dvs. 30 % brutto (almindelig ordning), eller 40 % brutto (ved investeringer til fremme af energibesparelser, investeringer til fremme af vedvarende energi eller investeringer til fremme af kombineret el- og varmeproduktion), eller 50 % brutto (ved investeringer til fremme af vedvarende energi, som gør det muligt at forsyne et helt samfund)
 • støtte til små og mellemstore virksomheder. Den maksimale miljøstøttesats kan under ingen omstændigheder overstige 100 % brutto af de støtteberettigede omkostninger
 • støtte til rensning af forurenede industrigrunde. Der er her tale om skader på jordkvalitet samt på overflade- og grundvandskvalitet. Er det ikke muligt at udpege den ansvarlige for forureningen eller at drage vedkommende til ansvar, vil den person, der er ansvarlig for arbejdets udførelse, kunne modtage støtte til arbejdet. Støttebeløbet til rensning af den forurenede grund kan nå op på 100 % af de støtteberettigede omkostninger forhøjet med 15 % af arbejdsbeløbet. De støtteberettigede omkostninger er lig med omkostningerne ved arbejdet fratrukket grundens værdistigning
 • støtte til flytning af virksomheder. Generelt kan flytning af virksomheder ikke anses som miljøbeskyttelse, hvorfor det ikke berettiger til støtte på grundlag af disse rammebestemmelser. Det kan imidlertid være berettiget at yde støtte, når en virksomhed, der er etableret i f.eks. et byområde, på lovlig vis udøver en stærkt forurenende aktivitet, og på grund af beliggenheden flytter sit anlæg til et mere hensigtsmæssigt område.

For at give Kommissionen mulighed for at undersøge tildeling af betydelige støttebeløb inden for rammerne af allerede godkendte ordninger og støttens forenelighed med fællesmarkedet skal enhver enkeltforanstaltning vedrørende investeringsstøtte, der tænkes tildelt efter en godkendt ordning, forhåndsanmeldes, når de støtteberettigede omkostninger overstiger 25 mio. EUR, og støtten overstiger en bruttosubventionsækvivalent på 5 mio. EUR.

Anvendelsesperioden for disse rammebestemmelser udløber ved publikationen af en ny statsstøtte ordning på miljø området eller, under alle omstændigheder, den 30. april 2008.

See also

 • Yderligere oplysninger om EU's miljøpolitik findes på denne side.

Seneste ajourføring: 25.03.2008

Top