Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte til beskæftigelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Statsstøtte til beskæftigelse

Statsstøtte til jobskabelse og støtte til fremme af ansættelse af dårligt stillede og handicappede arbejdstagere er fritaget fra pligten til anmeldelse.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12. december 2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende forordning vedrører to kategorier af støtte til beskæftigelse, nemlig støtte til jobskabelse og støtte til ansættelse af dårligt stillede og handicappede arbejdstagere. Det er ganske vist ikke forbudt at yde alle andre former for støtte til beskæftigelse, men de skal på forhånd anmeldes til Kommissionen.

I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, skal støtte, der fritages ved nærværende forordning, have til formål og følge at fremme beskæftigelsen uden derved at påvirke handelen. Eksportstøtte er imidlertid ikke omfattet af nærværende forordning.

Støtte, der ydes en bestemt virksomhed, og støtte, der ikke medfører en faktisk forøgelse af antallet af arbejdstagere (som for eksempel støtte til ændring af kontrakter vedrørende midlertidig beskæftigelse til tidsubegrænsede kontrakter), skal fortsat være omfattet af anmeldelsespligten. De virksomheder, der modtager støtte til omstrukturering og redning, skal vedblive med at være omfattet af Fællesskabets referenceretningslinjer.

Nærværende forordning finder anvendelse på alle sektorer undtagen kulindustrien (Rådets forordning 1407/2002), skibsbygningsindustrien (Rådets forordning 1540/98) og transportsektoren, som omfattes af specifikke referencebestemmelser.

Jobskabelse

I denne forordning fastsættes følgende lofter for støtte til jobskabelse:

  • for regioner og sektorer, der ikke modtager regionalstøtte, må bruttostøtteintensiteten for små og mellemstore virksomheder ikke overstige lofterne på henholdsvis 15 % og 7,5 %
  • for regioner og sektorer, der modtager regionalstøtte, svarer lofterne til de lofter, der er anført i regionalstøttekortene og i de multisektorale rammebestemmelser for regional støtte. For små og mellemstore virksomheder forhøjes dette loft med 10 eller 15 procentpoint, afhængigt af om regionerne er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c), eller artikel 87, stk. 3, litra a). I dårligt stillede områder er det disse lofter eller eventuelt de højere lofter, som er anført i forordning 1257/1999, der finder anvendelse.

Støtten må ydes for højst to år, forudsat at

  • jobskabelsen medfører en nettoforøgelse af antallet af ansatte
  • de nyoprettede job bevares i mindst tre år, eller for SMV to år
  • de nye arbejdstagere i disse job aldrig har haft et job eller er arbejdsløse.

For at modtage denne type støtte skal modtageren indgive en ansøgning herom til medlemsstaterne.

Ansættelse af dårligt stillede og handicappede arbejdstagere

Denne forordning indeholder en definition af «dårligt stillede arbejdstagere» og «handicappede arbejdstagere», der er bred nok til, at definitionen af «dårligt stillede arbejdstagere» for eksempel omfatter alle, der tilhører en etnisk minoritet, migrerer eller er arbejdsløse, og at definitionen af «handicappede arbejdstagere» omfatter fysiske, mentale og psykiske handicap.

Hvad angår støtten til fremme af ansættelse af dårligt stillede og handicappede arbejdstagere kan medlemsstaterne yde virksomhederne en støtte på indtil 50 % (for dårligt stillede arbejdstagere) og 60 % (for handicappede arbejdstagere) af lønomkostningerne og de obligatoriske sociale afgifter pr. år. Der kan desuden ydes støtte som kompensation for disse personers lavere produktivitet og for tilpasning af lokaler samt særlig bistand.

Kumulering

De i denne forordning fastsatte lofter gælder, uanset om der er tale om nationale ressourcer eller EU-ressourcer. Derimod kan kun støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere kumuleres med andre former for statsstøtte eller med anden fællesskabsstøtte, forudsat at kumuleringen ikke giver en bruttostøtteintensitet på over 100 % af lønomkostningerne.

Gennemsigtighed og kontrol

For at sikre en effektiv kontrol og tilstrækkelig gennemsigtighed anmoder Kommissionen medlemsstaterne om

  • inden tyve dage under anvendelse af en standardformular (bilag I) at give den en oversigt over alle fritagne støtteordninger i henhold til denne forordning
  • at føre detaljerede registre over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning
  • at udarbejde en rapport om anvendelsen af denne forordning (bilag II).

Ved udløbet af denne forordnings gyldighedsperiode vil støtteordninger, der er fritaget ved forordningen, fortsat være fritaget i en seksmåneders tilpasningsperiode.

Forordning (EF) nr. 2204/2002 som oprindeligt skulle være udløbet 31. december 2006 blev første gang forlænget indtil den 31. december 2007 ved forordning (EF) nr. 1040/2006, derefter for anden gang indtil 30. juni 2008 ved forordning (EF) nr. 1976/2006.

Kontekst

I henhold til forordning 994/98 kan Europa-Kommissionen fritage visse kategorier af statsstøtte, og sigtet med nærværende forordning er at forenkle de administrative procedurer ved at fritage støtte til jobskabelse og støtte til fremme af ansættelse af dårligt stillede og handicappede arbejdstagere.

På baggrund af erfaringerne med anvendelsen af bestemmelserne om støtte til beskæftigelse fritager nærværende forordning støtte til beskæftigelse, hvis denne støtte ydes til regioner, der modtager regionalstøtte, eller til små og mellemstore virksomheder (SMV) snarere end større virksomheder.

Nærværende forordning tager imidlertid hensyn til bestemmelserne i retningslinjerne om regionalstøtte og forordning 70/2001 om statsstøtte til små og mellemstore virksomheder.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2004/2002

2.1.2003-30.6.2008

-

EFT L 337 af 13.12.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1040/2006

28.7.2006

-

EUT L 187 af 8.7.2006

Forordning (EF) nr. 1976/2006

24.12.2006

-

EUT L 368 af 23.12.2006

Seneste ajourføring: 22.03.2007

Top