Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

1) MÅL

På visse vilkår at tillade statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

2) DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (meddelelse til medlemsstaterne med forslag til hensigtsmæssige foranstaltninger) (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende C 288 af 9.101999].

3) RESUMÉ

Baggrund

Efter fuldbyrdelsen af det indre marked, indførelsen af den fælles valuta og forøgelsen af samhandelen inden for Fællesskabet skal nærværende rammebestemmelser, der erstatter Kommissionens rammebestemmelser fra 1994, på visse betingelser tillade statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Anvendelsesområde

Nærværende rammebestemmelser bygger på EF-traktatens artikel 87, stk. 3, hvorefter statsstøtte er forenelig med fællesmarkedet, hvis støtten har til formål "at fremme udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner" (se punkt c). Nærværende rammebestemmelser finder anvendelse på alle kriseramte virksomheder inklusive små og mellemstore virksomheder, og på alle sektorer inklusive landbruget.

Definitioner: Kriseramte virksomheder, støtte til redning og omstrukturering

Rammebestemmelserne vedrører medlemsstaternes støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. En kriseramt virksomhed er en virksomhed, der ikke med sine egne finansielle midler og uden indgriben fra de offentlige myndigheder er i stand til at overleve på kort eller mellemlang sigt. I øvrigt betragtes en virksomhed som kriseramt,

 • hvis der er tale om et selskab med begrænset ansvar, når over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste tolv måneder, eller
 • hvis der er tale om et selskab med ubegrænset ansvar, når over halvdelen af egenkapitalen er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste tolv måneder, eller
 • når den efter de nationale regler opfylder betingelserne for konkursbehandling.

Nyoprettede selskaber og selskaber, der indgår i konsortier, har i princippet ikke ret til støtte.

Selv om redning og omstrukturering er to forskellige mekanismer, er der ofte tale om to forskellige faser i en og samme proces. Støtte til redning skal gøre det muligt at holde en kriseramt virksomhed i live i en overgangsperiode for at få tid til at udarbejde en plan for omstrukturering eller likvidation. Omstrukturering bygger derimod på en realistisk og sammenhængende plan, som skal genskabe lønsomheden i virksomheden på lang sigt.

Almindelige betingelser for ydelse af støtte

Redningsstøtte bevilges kun i undtagelsestilfælde og højst i seks måneder. Redningsforanstaltninger, der udelukkende opretholder status quo, kan ikke godkendes. I henhold til de generelle godkendelsesbetingelser skal redningsstøtten

 • udgøre lånegarantier eller lån
 • tilbagebetales inden for tolv måneder efter sidste udbetaling af lånet
 • være begrundet og ikke have alvorlige negative effekter på markederne i de øvrige medlemsstater
 • ved anmeldelsen være ledsaget af en omstrukturerings- eller likvidationsplan eller dokumentation for, at lånet er blevet fuldstændig tilbagebetalt
 • være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre virksomhedens drift i den periode, som støtten er godkendt for.

Eftersom omstruktureringsstøtten kan fordreje konkurrencen, kan den kun bevilges en enkelt gang. Der er følgende betingelser for ydelse af omstruktureringsstøtte:

 • virksomheden skal være støtteberettiget og anses for at være kriseramt
 • der udarbejdes og gennemføres en omstruktureringsplan
 • der vedtages foranstaltninger til at afbøde støttens negative konsekvenser for konkurrenterne
 • støttebeløbet og støtteniveauet begrænses til det absolut nødvendige
 • Kommissionen skal fastsætte særlige betingelser og forpligtelser
 • omstruktureringsplanen skal gennemføres i sin helhed
 • Kommissionen skal kunne foretage en opfølgning af støtten gennem regelmæssige og detaljerede rapporter fra medlemsstaterne.

Anmeldelsesprocedure

Alle former for støtte, som ikke opfylder betingelserne i nærværende meddelelse eller de minimis-reglen, skal anmeldes på en standardformular.

Det skal også altid fremgå af anmeldelsen, at den pågældende støtte får virksomhederne til at foretage en yderligere indsats, som uden støtten ikke ville have fundet sted, eller som ville have været mindre omfattende.

De nuværende rammebestemmelser udløber den 9. oktober 2004 og Kommissionen har vedtaget nye rammebestemmelser.

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Kommissionens meddelelse - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder [Den Europæiske Unions Tidende C 244 af 1.10.2004].

Seneste ajourføring: 08.07.2005

Top