Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fritagelse for visse vertikale aftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fritagelse for visse vertikale aftaler

1) MÅL

At bemyndige Kommissionen til at udstede gruppefritagelsesforordninger for visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af vertikal art.

2) DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 19/65 af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere EF-traktatens artikel 85, stk. 3) på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 36 af 6.3.1965].

Ændret ved :

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 1 af 4.1.2003]

Rådets forordning (EØF) nr. 1215/1999 af 10. juni 1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 148 af 15.6.1999].

3) RESUMÉ

Baggrund

Som led i EF-traktatens artikel 81, stk. 3 og under overholdelse af reglerne om gennemførelsen af forordning nr. 1/2003 kan Kommissionen ved forordning fritage visse kategorier af eksklusivaftaler mellem to virksomheder, der indgås med henblik på videresalg. Forordning 19/65 finder ikke anvendelse på aftaler mellem flere end to virksomheder og heller ikke på aftaler om eksklusiv distribution, levering eller køb af tjenester eller varer til forarbejdning.

I årenes løb har det vist sig, at den metode, der var fastsat i denne forordning, var for usmidig i forhold til den økonomiske udvikling og de nuværende distributionsteknikker. Forordning 1215/1999 har imidlertid udvidet anvendelsesområdet til også at omfatte vertikale aftaler.

Anvendelsesområde

Kommissionen kan ved forordning fritage visse kategorier af aftaler eller samordnet praksis, såsom:

  • aftaler mellem to eller flere virksomheder om betingelser for køb, salg og videresalg af varer eller tjenesteydelser
  • aftaler mellem to virksomheder, der indebærer begrænsninger, der er pålagt i forbindelse med erhvervelse eller brug af industriel ejendomsret eller knowhow.

Betingelser for anvendelsen af fritagelsesforordninger

Kommissionens fritagelsesforordninger skal overholde en række betingelser. De skal:

  • indeholde en beskrivelse af de typer af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, hvorpå de finder anvendelse, og angive hvilke begrænsninger, bestemmelser og øvrige betingelser, aftalerne kan indeholde
  • udstedes for et bestemt tidsrum, men de kan ændres eller ophæves
  • gælde med tilbagevirkende kraft, således at de kan omfatte aftaler, der på tidspunktet for forordningens ikrafttræden opfyldte betingelserne for fritagelse.

De beskrevne forordninger udstedes under overholdelse af følgende procedure:

  • Forslaget til forordning offentliggøres for at give alle interesserede personer og organisationer lejlighed til at meddele Kommissionen deres bemærkninger
  • Kommissionen rådfører sig med Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, inden den offentliggør et udkast til forordning eller udsteder en forordning.

Forordning nr. 1/2003 fastsætter bestemmelser for overgangen fra en centraliseret forhåndsanmeldelsesordning til en ordning med en direkte anvendelig undtagelse, og som følge af dens ikrafttrædelse påhviler det de nationale myndigheder og domstole at overholde konkurrencereglerne i gennemførelsen af konkurrenceretten.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Forordning (EØF) nr. 19/65

26.3.1965

-

Forordning (EF) nr. 1215/1999

18.6.1999

-

Forordning (EF) 1/2003

25.01.03

01.05.04

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Seneste ajourføring: 21.02.2007

Top