Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurrence: fritagelser for visse aftaler mellem konkurrerende selskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurrence: fritagelser for visse aftaler mellem konkurrerende selskaber

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 2821/71 om anvendelse af bestemmelserne i EU-traktaten på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Europa-Kommission kan indrømme individuel fritagelse for visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, i traktaten om oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) (nu artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)).
 • Den kan ligeledes udstede gruppefritagelsesforordninger.
 • Den foreliggende forordning bemyndiger Kommissionen til at fritage visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis gennem en gruppefritagelse.

Anvendelsesområde

Den foreliggende forordning bemyndiger Kommissionen til i henhold til artikel 101, stk. 3 TEUF, at udstede fritagelsesforordninger for visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, hvis indhold går ud på:

 • forskning og udvikling af produkter eller fremgangsmåder samt udnyttelse af resultaterne, heri indbefattet bestemmelser om industriel ejendomsret og hemmelig teknisk viden
 • specialisering, herunder de til dens gennemførelse nødvendige aftaler.

Betingelser for fritagelsesforordninger

Kommissionens fritagelsesforordninger skal overholde en række betingelser. De skal:

 • indeholde en beskrivelse af de typer af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, hvorpå de finder anvendelse, og angive hvilke begrænsninger, bestemmelser og øvrige betingelser, aftalerne kan indeholde
 • udstedes for et bestemt tidsrum, men de kan ændres eller ophæves
 • gælde med tilbagevirkende kraft for aftaler, for hvilke der på forordningens ikrafttrædelsesdag ville have kunnet afgives en erklæring med tilbagevirkende kraft i henhold til artikel 6 i forordning nr. 17 (EØF), som blev erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 1/2003.

De pågældende forordninger skal overholde følgende godkendelsesprocedure:

 • Forslaget til forordning offentliggøres for at give alle interesserede personer og organisationer lejlighed til at meddele Kommissionen deres bemærkninger
 • Kommissionen rådfører sig med Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, inden den offentliggør et udkast til forordning eller udsteder en forordning
 • Konstaterer Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra et land i Den Europæiske Union (EU) eller fra fysiske eller juridiske personer, at aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, som falder ind under en sådan forordning, i konkrete tilfælde har virkninger, som er uforenelige med de i artikel101, stk. 3, nævnte betingelser, kan den træffe beslutning om at lade fordelen ved anvendelsen af forordningens bestemmelser bortfalde.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 18. januar 1972. I ansøgerlande træder den foreliggende forordning i kraft på datoen for landets indtræden i EU.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3 på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis (EFT L 285 af 29.12.1971, s. 46-48

Efterfølgende ændringer af forordning (EØF) nr. 2821/71 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EUT L 1 af 4.1.2003, s. 1-25). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 04.01.2016

Top