Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Støtte til små og mellemstore virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Støtte til små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller en afgørende rolle for jobskabelsen og medvirker generelt til social stabilitet og en dynamisk økonomi. Deres udvikling kan dog begrænses som følge af knappe økonomiske ressourcer. Denne forordning tager sigte på at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter ved at undtage statsstøtte til små og mellemstore virksomheder fra anmeldelsespligten, hvis støtten i øvrigt er forenelig med konkurrencereglerne.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Inden for rammerne af forordning (EF) nr. 994/98, der giver Kommissionen mulighed for at godkende visse former for statsstøtte, anerkendes i denne forordning den rolle, som små og mellemstore virksomheder spiller for jobskabelsen og den økonomiske dynamik i samfundet, og disse virksomheder er fritaget fra anmeldelsespligten i tilfælde af ydelse af statsstøtte.

Det kan være vanskeligt for små og mellemstore virksomheder (SMV) at få adgang til ny teknologi og teknologioverførsel, og derfor har Kommissionen ændret forordning (EF) nr. 70/2001 ved forordning (EF) nr. 364/2004. Herefter kan der godkendes større beløb i forsknings- og udviklingsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Det samme gælder ikke for store virksomheder, som også fremover vil være omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.

I denne forordning benyttes samme definition på små og mellemstore virksomheder som den, man finder i Kommissionens henstilling af 3. maj 2003.

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, dog med forbehold af de særlige regler, der er fastsat i forordninger og direktiver om støtte til bestemte sektorer, f.eks. skibsbygningsindustrien. Den finder ikke anvendelse på landbrug, fiskeri og/eller akvakultur og kulindustrien.

Hvad angår landbruget falder SMV'er inden for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ind under anvendelsesområdet for forordningen. De SMV'er, der er aktive inden for primær landbrugsproduktion er omfattet af forordning (EF) nr. 1857/2006.

Investeringsstøtte

Der kan ydes støtte til små og mellemstore virksomheder i forbindelse med investeringer foretaget i:

 • regioner, der ikke er regionalstøtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c). I så fald skal støtteintensiteten være mindre end 15 % for små virksomheder og mindre end 7,5 % for mellemstore virksomheder
 • regioner, der er regionalstøtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Det maksimale beløb for investeringsstøtten skal overholde støtteloftet i det af Kommissionen godkendte regionalstøttekort, men kan forhøjes med 10 procentpoint brutto, hvis den samlede nettostøtteintensitet ikke overstiger 30 %.
 • regioner, der er regionalstøtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Det maksimale beløb for investeringsstøtten skal overholde støtteloftet i det af Kommissionen godkendte regionalstøttekort, men kan forhøjes med 15 procentpoint brutto, hvis den samlede nettostøtteintensitet ikke overstiger 75 %.

For nærmere oplysninger om, hvilke regioner der er omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), henvises der til retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

Støttebeløbet, der beregnes som enten en procentdel af de støtteberettigede investeringsomkostninger eller en procentdel af lønomkostningerne ved de nyoprettede arbejdspladser, kan forøges, hvis støtten ydes på den betingelse, at investeringen løber i mindst fem år i den støttemodtagende region, og at støttemodtageren bidrager til finansieringen heraf med mindst 25 %.

Støtte til konsulentbistand samt andre tjenester og aktiviteter

Små og mellemstore virksomheder kan tildeles støtte til konsulentbistand samt andre tjenester (der hverken må være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter) og aktiviteter, men dog højst til dækning af 50 % af omkostningerne.

Støtte til forskning og udvikling

Der er på visse betingelser ikke anmeldelsespligt for støtte til forskning og udvikling, der opfylder betingelserne, forudsat at støtteintensiteten beregnet på grundlag af de støtteberettigede omkostninger ikke overskrider følgende tærskler:

 • 100 % for grundforskning
 • 60 % for industriel forskning (med et maksimum på 75 %, hvis bestemte betingelser er opfyldt)
 • 35 % for udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet (med et maksimum på 50 %, hvis bestemte betingelser er opfyldt).

Definitionerne af grundforskning, industriel forskning og udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet er hentet fra EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.

Den maksimale støtteintensitet beregnet med udgangspunkt i støtteberettigede omkostninger såsom personaleudgifter, udgifter til instrumenter og udstyr, der benyttes til forskningen, kan under bestemte omstændigheder forhøjes med 10 %.

Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser

Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for industriel forskning eller udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet er undtaget fra anmeldelsespligten, forudsat at bruttostøtteintensiteten beregnet på grundlag af undersøgelsesomkostningerne ikke overstiger 75 %.

Støtte til patentomkostninger

Støtte til omkostningerne forbundet med at opnå og validere patenter og andre industrielle ejendomsrettigheder er undtaget fra anmeldelsespligten op til det samme støtteniveau, hvormed der kunne have været ydet forsknings- og udviklingsstøtte til de forskningsaktiviteter, der oprindeligt førte til de pågældende industrielle ejendomsrettigheder.

Andre betingelser for fritagelse for anmeldelsespligten

Statsstøtteforanstaltninger er ikke undtaget fra anmeldelsespligten,

 • når de samlede støtteberettigede omkostninger overstiger 25 mio. EUR i forbindelse med investeringsstøtte, støtte til konsulentbistand, støtte til forskning og udvikling, støtte til gennemførlighedsundersøgelser og støtte til patentomkostninger
 • når bruttostøttebeløbet overstiger 15 mio. EUR i forbindelse med investeringsstøtte og støtte til konsulentbistand
 • når bruttostøttebeløbet overstiger 15 mio. EUR i forbindelse med støtte til forskning og udvikling, støtte til gennemførlighedsundersøgelser og støtte til patentomkostninger
 • når de samlede støtteberettigede omkostninger overstiger 40 mio. EUR og bruttostøttebeløbet overstiger 10 mio. EUR ved støtte til Eureka-projektet.

Fritaget støtte kan ikke kumuleres med anden statsstøtte, hvis en sådan kumulering fører til en støtteintensitet, der er større end den, der er forudset i forordningen. Endvidere omfatter de tilladte procentdele al national støtte og eventuel EU-støtte. Al støtte, der overskrider de fastsatte støttelofter og støttebeløb, skal anmeldes til Kommissionen.

For at opnå fritagelse skal de berørte små og mellemstore virksomheder forelægge den relevante medlemsstat en ansøgning herom, inden støtteprojektet iværksættes.

Gennemsigtighed og kontrol

Af gennemsigtigheds- og kontrolhensyn anmoder Kommissionen medlemsstaterne om at :

 • tilsende den kortfattede oplysninger om støtteordninger, der gennemføres i henhold til forordningen
 • føre detaljerede registre over de støtteordninger, der er fritaget ved forordningen
 • udarbejde en rapport om anvendelsen af forordningen for hvert hele kalenderår.

Anmeldelser af forsknings- og udviklingsstøtte, der endnu ikke var færdigbehandlet den 19. marts 2004, vil fortsat blive vurderet i henhold til rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, mens alle andre anmeldelser, der skal behandles, vil blive vurderet efter denne forordnings bestemmelser.

Kalender

Gyldigheden af forordning (EF) nr. 70/2001 blev forlænget i første omgang til 31. december 2007 ved forordning (EF) nr. 1040/2006 og i anden omgang indtil den 30. juni 2008 ved forordning (EF) nr. 1976/2006.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 70/2001

2.2.2001-30.6.2008

-

EFT L 10 af 13.1.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 364/2004

19.3.2004

-

EUT L 63 af 28.2.2004

Forordning (EF) nr. 1040/2006

28.7.2006

-

EUT L 187 af 8.7.2006

Forordning (EF) nr. 1976/2006

24.12.2006

-

EUT L 368 af 23.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 EUT L 358 af 16.12.2006.

Seneste ajourføring: 26.06.2007

Top