Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uddannelsesstøtte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Uddannelsesstøtte

Kommissionen fritager visse former for uddannelsesstøtte, der er forenelige med konkurrencereglerne, for anmeldelsespligten.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på statsstøtte, som en medlemsstat yder til virksomheder på uddannelsesområdet. Uddannelsen kan finde sted i alle sektorer. Den defineres som "særlig uddannelse", når den primært kan benyttes direkte til udførelse af arbejdstagerens nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver, og som "generel", når den kan anvendes i andre virksomheder eller på andre arbejdsområder. I det første tilfælde er der større risiko for konkurrenceforvridning end i det andet.

Betingelser for fritagelse

Uddannelsesstøtte er fritaget for anmeldelsespligten, hvis støtteintensiteten ikke overstiger en vis procent af det samlede støttebeløb. Hvis der således er tale om et projekt, der vedrører:

 • særlig uddannelse, hvor støtteintensiteten ikke overstiger 25 % for store virksomheder og 35 % for små og mellemstore virksomheders vedkommende (SMV)
 • generel uddannelse, hvor støtteintensiteten ikke overstiger 50 % for store virksomheder og 70 % for SMV'er
 • både generelle og særlig uddannelseskomponenter, hvor støtteintensiteten ikke overstiger 25 % for store virksomheder og 35 % for SMV'er.

I visse tilfælde kan støtteintensiteten forhøjes med en procent på:

 • 5 % for virksomheder i områder, der er regionalstøtteberettigede
 • 10 % for virksomheder i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse
 • 10 % hvis uddannelsen gælder dårligt stillede arbejdstagere
 • 100 % for støtte til søtransportsektoren, hvis deltageren ikke er et aktivt besætningsmedlem, og hvis uddannelsen gennemføres om bord på et skib.

Følgende omkostninger ved et uddannelsesprojekt er støtteberettigede:

 • aflønning af undervisningspersonale
 • undervisernes rejseomkostninger
 • deltagernes omkostninger
 • udgifter til udstyr og materialer
 • afskrivning af hjælpemidler og instrumenter
 • omkostninger ved konsulentbistand
 • personaleomkostninger ved deltagelse i uddannelsesprojekter.

Når uddannelsesstøtte opfylder kriterierne for fritagelse for anmeldelsespligten, skal der henvises til denne forordning.

Fritagelsen finder ikke anvendelse på individuelle uddannelsesprojekter, hvis støtten overstiger 1 mio. EUR. Støtte, der fritages, må ikke kumuleres med nogen anden form for statsstøtte. Endvidere omfatter de tilladte procentgrænser både national støtte og en eventuel fællesskabsstøtte.

Gennemsigtighed og kontrol

For at sikre en passende kontrol og en tilstrækkelig gennemskuelighed anmoder Kommissionen medlemsstaterne om:

 • inden for en frist på tyve dage at fremsende et sammendrag af oplysningerne vedrørende denne form for støtte (bilag II)
 • at føre detaljerede optegnelser for de støtteordninger, som fritages ved denne forordning
 • at udarbejde en årlig rapport om anvendelsen af denne forordning (bilag III).

Baggrund

Forordning 994/98 giver Europa-Kommissionen mulighed for at fritage visse kategorier af statsstøtte. I den forbindelse er hensigten med denne forordning at fritage al uddannelsesstøtte, der opfylder visse betingelser. En sådan fritagelse er berettiget, da uddannelse har positive følger i form af øgede faglige kvalifikationer og bedring af den europæiske industris konkurrenceevne.

Forordning (EF) nr. 68/2001 som oprindeligt skulle være udløbet 31. december 2006 blev første gang forlænget indtil den 31. december 2007 ved forordning (EF) nr. 1040/2006, derefter for anden gang indtil 30. juni 2008 ved forordning (EF) nr. 1976/2006.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 68/2001

2.2.2001-30.6.2008

-

EFT L 10 af 13.1.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 363/2004

19.3.2004

-

EUT L 63 28.2.2004

Forordning (EF) nr. 1040/2006

28.7.2006

-

EUT L 187 8.7.2006

Forordning (EF) nr. 1976/2006

24.12.2006

-

EUT L 368 23.12.2006

Seneste ajourføring: 22.03.2007

Top