Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked

I denne meddelelse beskrives i form af en handlingsplan de forskellige foranstaltninger og initiativer, som Kommissionen agter at træffe for at forbedre og skærpe kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked. Denne meddelelse følger op på Kommissionens grønbog fra oktober 1998, som indledte en generel høring om emnet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 30. november 2000 om opfølgning af grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked [KOM(2000) 789 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Baggrund

Varemærkeforfalskning og piratkopiering har udviklet sig til fænomener af internationale dimensioner og med store økonomiske og sociale følger. Disse fænomener påvirker ligeledes det indre marked samt forbrugerbeskyttelsen, særlig for så vidt angår den offentlige sundhed og sikkerhed. Denne situation fører til omlægning af samhandelen og fordrejer konkurrencen, så erhvervslivet mister tilliden til det indre marked, og der ses et fald i investeringerne.

Det anslås, at handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer tegner sig for 5-7 % af verdenshandelen og medfører et samlet tab af 200 000 arbejdspladser om året. Det anslås desuden, at fællesskabsvirksomheder med aktiviteter uden for EU mister 400-800 mio. EUR i det indre marked og omkring 2 000 mio. EUR uden for EU. IT-branchen er særlig ramt.

Reaktioner på grønbogen

Reaktionerne på grønbogen har bekræftet, at fænomenet har et betydeligt og generelt stigende omfang med skadelige virkninger for det indre marked. De berørte parter har påpeget en række forhold, som fremmer denne situation, særlig de nuværende forskelle i sanktionsordninger og øvrige midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder medlemsstaterne imellem. De berørte parter, herunder også medlemsstaterne, ser derfor helst, at problemet tages op på EU-plan. Reaktionerne på grønbogen har desuden vist, at der er enighed om, at det administrative samarbejde medlemsstaterne imellem må forbedres. Kommissionen har for sin del påpeget, at den mener, at den bør spille en vigtig rolle på området, men at hovedansvaret ligger hos indehaverne af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som selv må være på vagt.

Handlingsplanen

Meddelelsen indeholder en handlingsplan, der består af:

 • hasteforanstaltninger, som Kommissionen inden længe vil fremsætte forslag til
 • foranstaltninger, som Kommissionen vil træffe på mellemlang sigt
 • andre initiativer, som involverer de offentlige myndigheder og den private sektor.

Foranstaltningerne bør være en integrerende del af de horisontale initiativer, der tages inden for retlige og indre anliggender.

Hasteforanstaltninger:

Hasteforanstaltningerne omfatter følgende:

 • Kommissionen vil forelægge et direktivforslag, som skal forbedre de eksisterende midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og fastlægge en overordnet ramme for informationsudveksling. Dette initiativ har til formål at harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om emnet. Der påtænkes alene foranstaltninger, som skal tilvejebringe forbedringer i forhold til TRIPS-aftalen.
 • Kommissionen vil på basis af de eksisterende programmer udvikle uddannelsesforanstaltninger for embedsmænd ved de retshåndhævende myndigheder, herunder også i ansøgerlandene, og oplysningsforanstaltninger for offentligheden.
 • Kommissionen vil også fremover prioritere kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering højt under tiltrædelsesforhandlingerne.
 • Kommissionen vil tage initiativ til en undersøgelse for at få fastlagt en metodologi til indsamling, analyse og sammenligning af data.
 • Kommissionen vil etablere et kontaktpunkt i Kommissionen, som skal være grænseflade mellem de forskellige tjenester, der beskæftiger sig med dette emne. Dette kontaktpunkt skal ligeledes skabe mere gennemsigtighed og åbenhed udadtil.

Foranstaltninger på mellemlang sigt:

På mellemlang sigt vil Kommissionen undersøge:

 • om der bør indføres supplerende ordninger for administrativt samarbejde til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, navnlig indbyrdes mellem de kompetente nationale myndigheder, men også mellem disse myndigheder og Kommissionen
 • om det er nødvendigt at forelægge forslag til harmonisering af minimumsstraffene, til udvidelse af Europols beføjelser til også at omfatte dette emne og til etablering af en struktur, f.eks. et websted, der gør det muligt at få adgang til de retsafgørelser, de nationale domstole har truffet om emnet.

Andre initiativer:

Kommissionen retter en række henstillinger, bl.a. for at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende informationssystemer og styrke samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den private sektor og de offentlige myndigheder. Det drejer sig bl.a. om:

 • forbedring af samarbejdet mellem den private sektor og de offentlige myndigheder, f.eks. ved at sikre kompatibilitet mellem de eksisterende databaser, så de kan udnyttes bedre
 • forbedring af det retlige samarbejde i Europa gennem de nuværende instrumenter og de instrumenter, som er under udarbejdelse på EU-plan
 • udnyttelse af de muligheder, der ligger i det femte rammeprogram for forskning og udvikling (F&U) til at udvikle nye teknologier og nye tekniske systemer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 11. oktober 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om et toldmæssigt udspil mod den seneste udvikling inden for varemærkeforfalskning og piratkopiering [KOM(2005) 479 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne meddelelse foreslås en række foranstaltninger, der tager sigte på en øget beskyttelse af EU mod varemærkeforfalskning og piratkopiering på det toldmæssige område. Disse foranstaltninger består hovedsagelig i en forbedring af lovgivningen, en styrkelse af partnerskabet mellem toldmyndighederne og erhvervslivet samt en styrkelse af det internationale samarbejde.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder [Den Europæiske Unions Tidende L 195 af 2.6.2004]. Dette direktiv tager sigte på at skabe ensartede betingelser med hensyn til anvendelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i medlemsstaterne ved at tilnærme gennemførelsesforanstaltningerne indbyrdes i hele EU. Direktivet harmoniserer ligeledes medlemsstaternes lovgivninger med det formål at sikre et ensartet beskyttelsesniveau for den intellektuelle ejendomsret i det indre marked.

Seneste ajourføring: 08.05.2006

Top