Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oprettelse af EF-Patentretten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Oprettelse af EF-Patentretten

Med henblik på indførelsen af et EF-patentsystem , vil man i EF-Domstolens regi oprette en EF-Patentret, som skal supplere patentbeskyttelsen i EU. Oprettelsen af Patentretten vil medføre en centralisering af afgørelser i tvister om EF-patenter og en effektivisering af afgørelser i tvister om krænkelse af et EF-patent og om EF-patenters gyldighed. De domme, som retten afsiger, vil få retsvirkning i hele Den Europæiske Union, og derved undgås tvivlsspørgsmål, som kan opstå, når forskellige nationale domstole træffer afgørelse.

FORSLAG

Forslag til Rådets afgørelse om tildeling af kompetence til Domstolen til at afgøre tvister om EF-patenter, og

forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af EF-Patentretten og om appel til Retten i Første Instans.

RESUMÉ

Forslag om tildeling af kompetence til Domstolen

Formålet med Kommissionens første forslag er at tildele Domstolen enekompetence til at afgøre tvister om krænkelse af EF-patenter.

Efter dette forslag får Domstolen kompetence inden for følgende områder:

  • tvister om krænkelse af EF-patenter og om deres gyldighed
  • tvister om udnyttelse af en opfindelse efter bekendtgørelsen af EF-patentansøgningen eller om en rettighed på grundlag af en tidligere anvendelse af opfindelsen
  • foreløbige og bevissikrende forholdsregler inden for det tildelte kompetenceområde
  • tilkendelse af erstatning eller godtgørelse i de ovennævnte tilfælde
  • ikendelse af tvangsbøder ved manglende opfyldelse af en afgørelse eller en kendelse.

EF-Patentretten vil først blive oprettet efter en overgangsperiode (senest i 2010). Forslaget indeholder derfor en overgangsbestemmelse, hvorefter de nationale retter fortsat har kompetence i denne periode. Endvidere vil sager, der allerede er anlagt ved de nationale domstole i denne overgangsperiode ikke blive berørt af tildelingen af kompetence til Domstolen.

Forslag om oprettelse af en EF-Patentret

Ved Kommissionens andet forslag oprettes en EF-Patentret i Domstolens regi. Patentrettens kompetence fastlægges i Rådets afgørelse, jf. ovenfor, hvorefter Domstolen tildeles kompetence til at afgøre tvister om EF-patenter. Patentretten får således kompetence til i første instans at afgøre tvister om EF-patenter inden for de områder, der er fastlagt i afgørelsen, jf. ovenfor.

Det foreslås, at Patentretten skal bestå af syv dommere, som udnævnes for en periode på seks år. Dommerne vælges blandt de kandidater, som medlemsstaterne indstiller, og de udnævnes af Rådet på baggrund af deres juridiske sagkundskab inden for patentret og efter høring af et rådgivende udvalg. Dommerne vælger af deres midte Patentrettens præsident for en periode på tre år. Præsidenten kan genvælges.

Patentretten sættes i afdelinger bestående af tre dommere. I særlige tilfælde vil Patentretten kunne sættes i udvidet sammensætning eller med en enkelt dommer.

Patentretten kan træffe afgørelse om foreløbige forholdsregler, allerede inden hovedsagen er indbragt for den.

Processproget er som hovedregel det officielle sprog i den medlemsstat, hvor sagsøgte er hjemmehørende.

En afgørelse, truffet af Patentretten, kan appelleres til Retten i Første Instans senest to måneder efter, at afgørelsen er forkyndt. Det foreslås, at der oprettes en specialiseret afdeling ved Retten i Første Instans, som skal behandle sager om appel af afgørelser truffet af EF-Patentretten. Appellen kan baseres på retsspørgsmål (f.eks. rettergangsfejl) og på sagens faktiske omstændigheder (f.eks. fornyet bedømmelse af sagens faktiske omstændigheder og beviser).

10 Det skal bemærkes, at oprettelsen af denne EF-Patentret udgør en væsentlig nyskabelse, idet Domstolen får kompetence til at træffe afgørelse i tvister mellem private parter. Domstolen har hidtil kun behandlet sager af denne art i forbindelse med præjudicielle spørgsmål.

Referencer og procedure

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2003) 827

-

Samarbejde CNS/2003/0326

KOM(2003) 828

-

Samarbejde CNS/2003/0324

Seneste ajourføring: 06.12.2007

Top