Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af elektroniske betalingstjenester mod piratkopiering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af elektroniske betalingstjenester mod piratkopiering

RESUMÉ AF:

Retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester — direktiv 98/84/EF

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Formålet med dette direktiv er den retlige beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (dvs. Adgang til gengæld for et abonnement)

Det søger at beskytte elektroniske betalingstjenester mod pirateri

Det forbyder erhvervsmæssige aktiviteter, der omfatter fremstilling, distribution eller markedsføring af smartkort (plastickort med indbyggede mikroprocessorer eller mikrochips) og andre enheder, der kan gøre det muligt at omgå beskyttet adgang til betalte tjenester via TV, radio og internet.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet omfatter alle tjenester, som leveres på grundlag af adgangsstyring såsom betalings-tv-tjenester og betalings-radiotjenester, video og audio on demand, elektroniske udgivelser og en lang række online-tjenester, som gøres tilgængelig for offentligheden mod abonnement eller som pay-per-view.

Ulovlige handlinger

Hvert EU-land skal indføre love, som forbyder:

fremstilling, import, salg, udlejning eller besiddelse i kommercielt øjemed af ulovlige anordninger eller software, som giver uautoriseret adgang til en beskyttet tjeneste

installation, vedligeholdelse eller udskiftning af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed

reklame med henblik på at fremme udbredelsen af ulovlige anordninger eller ulovlig software.

Sanktioner og retsmidler

Hvert EU-land skal sikre, at der træffes følgende foranstaltninger, der:

indfører sanktioner, som er effektive, afskrækkende og står i et rimeligt forhold til den ulovlige handlings potentielle virkning

sikrer, at tjenesteudbydere, hvis interesser berøres af en ulovlig handling, kan anlægge erstatningssag og opnå nedlæggelse af påbud eller forbud og, hvis det er relevant, kan anmode om, at ulovlige anordninger beslaglægges.

Principper for det indre marked

EU-lande må ikke begrænse:

udbud af beskyttede tjenester eller tilknyttede tjenester med oprindelse i andre EU-lande

den frie bevægelighed for apparater til adgangsstyring, med undtagelse af anordninger, som er ulovlige i henhold til direktivet (dvs. alt udstyr eller software, som er udformet eller tilpasset til at give adgang til en beskyttet tjeneste i forståelig form uden tilladelse fra tjenesteudbyderen).

Europarådets konvention

I 2015 vedtog EU-Rådet, på vegne af EU, Europarådets konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester, som trådte i kraft i 2003. EU’s undertegnelse af konventionen vil sandsynligvis tilskynde andre medlemmer af Europarådet til at ratificere den. Dette vil udvide anvendelsesområdet for regler som dem i direktiv 98/84/EF ud over EU’s grænser og dermed resultere i en lovgivning om adgangsstyrede tjenester, som gælder på hele det europæiske kontinent.

BAGGRUND

Retlig beskyttelse af betingede adgangstjenester

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EUF L 320 af 28.11.1988, s. 54-57)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2014/243/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EUT L 128 af 30. april 2014, s. 61)

Rådets afgørelse (EU) 2015/1293 af 20. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EUT L 1999 af 29.7.2015, s. 3-5)

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Anden beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (KOM(2008) 593 endelig udgave af 30. september 2008)

Om retlig beskyttelse af elektroniske betalingstjenester – Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (KOM(2003) 198 endelig udgave af 24. april 2003)

seneste ajourføring 26.10.2015

Top