Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anvendelse af EF-traktatens artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Anvendelse af EF-traktatens artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte

Kommissionen har beføjelse til at udstede forordninger om visse støtteforanstaltningers forenelighed med fællesmarkedet. Sådanne støtteforanstaltninger er fritaget fra anmeldelsespligten i EF-traktatens artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 87 og 88 (tidligere artikel 92 og 93) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte.

RESUMÉ

Kommissionen kan gennem forordninger erklære, at visse støttekategorier er forenelige med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 88, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF)). Disse kategorier omfatter:

 • støtte til små og mellemstore virksomheder, forskning og udvikling, miljøbeskyttelse og forskning og uddannelse samt
 • støtte tildelt i overensstemmelse med det kort, Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i hvert land i Den Europæiske Union (EU).

Forordningerne skal for hver enkelt støttekategori indeholde angivelse af:

 • støttens formål
 • kategorier af støtteberettigede
 • lofter fastsat enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb
 • betingelser for kumulering af støtte
 • tilsynsvilkårene.

Forordningerne kan endvidere:

 • fastsætte lofter eller andre betingelser for anmeldelse af individuel støtte
 • bestemme, at visse sektorer falder uden for anvendelsesområdet med hensyn til fritagelse af forenelig støtte i henhold til forordningerne.

Kommissionen kan ved forordning beslutte, at visse støtteforanstaltninger på baggrund af det indre markeds udvikling og virkemåde ikke opfylder alle kriterierne i artikel 107, stk. 1, i TEUF (tidligere artikel 87, stk. 1, i TEC), og at de fritages for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, i TEUF, for så vidt som støtten til en enkelt virksomhed i et bestemt tidsrum ikke overstiger et bestemt fast beløb.

Ved udstedelsen af forordninger skal Kommissionen give EU-landene udførlige regler for at sikre gennemsigtighed i og tilsyn med den støtte, der er fritaget for anmeldelsespligten. Disse regler består navnlig i følgende forpligtelser:

 • EU-landene skal sende Kommissionen et sammendrag af oplysninger om støtteordninger eller individuel støtte, så snart disse iværksættes
 • de skal registrere og lagre alle oplysninger om anvendelsen af gruppefritagelser
 • de skal en gang om året forelægge Kommissionen en beretning om anvendelsen af gruppefritagelserne.

Forordningerne finder anvendelse i et bestemt tidsrum. De kan ophæves eller ændres, når et vigtigt forhold, der lå til grund for udstedelsen, har ændret sig, eller når det fælles markeds gradvise udvikling eller virkemåde kræver det.

Når Kommissionen har til hensigt at udstede en forordning, offentliggør den et udkast for at give alle berørte personer og organisationer lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger inden for en rimelig frist.

Inden Kommissionen offentliggør et udkast til forordning, og inden den udsteder en sådan, hører den Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, der består af repræsentanter for EU-landene og har Kommissionens repræsentant som formand.

Hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen af forordning (EF) nr. 994/98.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

En Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 994/98/EF

15.5.1998

-

EFT L 142 af 14.5.1998

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om vise støtteformers forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 214 af 9.8.2008].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte [Den Europæiske Unions Tidende L 379 af 28.12.2006].

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. december 2006 med titlen: Evalueringsberetning om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 (tidligere artikel 92) og artikel 88 (tidligere artikel 93) på visse former for horisontal statsstøtte, jf. denne forordnings artikel 5 [KOM(2006) 831 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Ifølge beretningen om gennemførelsen af gruppefritagelsesforordningerne har resultaterne overvejende været positive.

Kommissionen har udstedt adskillige gruppefritagelsesforordninger på grundlag af forordning (EF) nr. 994/98, især for de minimis-støtte og støtte til SMV'er, beskæftigelse og uddannelse.

Det konstateres i beretningen, at anvendelsen af fritagelsesforordningerne varierer betydeligt fra den ene målsætning til den anden (høj udnyttelsesgrad for støtte til SMV'er, men en forholdsvis lav udnyttelsesgrad for støtte til beskæftigelse), men også fra det ene EU-land til det andet (der er tale om foranstaltninger, der i alt væsentligt er truffet af Italien, Det Forenede Kongerige, Tyskland og Spanien).

På grund af behovet for retlig sikkerhed anmelder nogle EU-lande ikke desto mindre altid støtteforanstaltninger, der ville kunne gennemføres inden for rammerne af en gruppefritagelsesforordning.

På grundlag af de indhøstede erfaringer og i overensstemmelse med handlingsplanen for statsstøtte agter Kommissionen snarest af foreslå en fritagelsesforordning, det samler alle eksisterende gruppefritagelsesforordninger: Den vil også ved den lejlighed komme til at omfatte visse former for miljøstøtte.

Seneste ajourføring: 18.10.2011

Top