Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gennemførelsesbestemmelser og procedure for EF-traktatens artikel 81 og 82

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gennemførelsesbestemmelser og procedure for EF-traktatens artikel 81 og 82

1) MÅL

At sikre en ensartet anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 (tidligere artikel 85 og 86) i fællesmarkedet og bemyndigelse af Kommissionen til at rette beslutninger til virksomheder og sammenslutninger af virksomheder for at bringe eventuelle krænkelser af EF-traktatens artikel 81 og 82 (tidligere artikel 85 og 86) til ophør.

2) DOKUMENT

Rådets forordning nr. 17 (EØF): Første forordning om anvendelsen af EF-traktatens artikel 85 og 86 (i øjeblikket artikel 81 og 82). [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. 013 af 23.2.1962]

Bemærkning: Som følge af Amsterdamtraktatens ikrafttræden er alle EF-traktatens artikler blevet omnummereret. Dette gælder dog ikke for de tidligere forordninger i Amsterdam-traktaten.

Ændret ved følgende foranstaltninger:

Rådets forordning (EØF) nr. 59 af 3. juli 1962 [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. 058 af 10.7.1962];

Rådets forordning (EØF) nr. 118/63 af 5. november 1963 [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. 162 af 7.11.1963];

Rådets forordning (EF) nr. 2822/71 af 20. december 1971 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 285 af 29.12.1971];

Rådets forordning (EF) nr. 1216/1999 af 10. juni 1999. [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 148 af 15.6.1999]

3) SAMMENDRAG

Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der begrænser konkurrencen mærkbart, samt misbrug af en dominerende stilling er forbudt, hvis samhandelen mellem medlemsstater påvirkes mærkbart, uden at der kræves en forudgående beslutning i den henseende.

Efter anmodning fra de berørte virksomheder og sammenslutninger af virksomheder kan Kommissionen udstede negativattest, hvorved det konstateres, at Kommissionen ikke på baggrund af de oplysninger, den har kendskab til, finder anledning til at gribe ind over for en aftale, en vedtagelse eller en praksis i medfør af EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere artikel 85, stk. 1).

Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere artikel 85, stk. 1), for hvilke de berørte parter ønsker at påberåbe sig EF-traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3), skal anmeldes til Kommissionen.

Det gælder ikke, når :

 • de omhandlede virksomheder er beliggende i samme medlemsstat, og aftalerne, vedtagelserne og den samordnede praksis hverken påvirker importen eller eksporten mellem medlemsstaterne;
 • aftalerne eller den samordnede praksis indgås af to eller flere virksomheder, der, hvad aftalen angår, befinder sig på forskellige niveauer i produktions- eller distributionskæden, og som omhandler betingelserne for parternes køb, salg eller videresalg af visse varer eller tjenesteydelser;
 • der kan kun deltage to virksomheder, og de pågældende aftaler alene pålægger erhververen eller brugeren af industrielle ejendomsrettigheder eller den berettigede part i aftalen om overdragelse af eller koncession på fremstillingsmetoder eller viden om brugen og anvendelsen af fabrikationstekniske metoder begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder;
 • det eneste formål med aftalerne er at sikre udvikling og ensartet anvendelse af standarder eller typer, fælles forskning og udvikling eller specialisering i fremstilling af produkter, hvis disse produkter på en betydelig del af fællesmarkedet ikke udgør over 15% af omsætningen med lignende produkter eller produkter, der anses for at være de samme, og hvis den samlede årsomsætning for de deltagende virksomheder ikke overstiger 20 mio. regningsenheder.

En beslutning om at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3), en såkaldt fritagelsesbeslutning, indrømmes for en tidsbegrænset periode. Der kan knyttes betingelser til en sådan beslutning, og den kan forlænges efter anmodning, hvis betingelserne for at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3), fortsat er opfyldt.

Kommissionen kan (med tilbagevirkende kraft) tilbagekalde sin beslutning eller ændre den eller forbyde parterne særlige handlinger, hvis den faktuelle situation ændrer sig i forhold til et væsentligt element i beslutningen, hvis parterne misligholder en af de betingelser, der var en forudsætning for beslutningen, hvis beslutningen er truffet på grundlag af forkerte oplysninger, eller den er opnået svigagtigt, eller hvis parterne misbruger den fritagelse fra traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere artikel 85, stk. 1), som de har opnået ved beslutningen.

Kommissionen har enebeføjelser til at erklære bestemmelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere artikel 85, stk. 1), for uanvendelige. Så længe proceduren ikke er indledt, henhører det under medlemsstaternes beføjelser at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere artikel 85, stk. 1).

Kommissionen fremsender til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kopi af ansøgninger og anmeldelser samt kopi af de vigtigste dokumenter, som den har modtaget med henblik på at konstatere overtrædelser af EF-traktatens artikel 81 og 82 (tidligere artikel 85 og 86), med henblik på udstedelse af negativattest eller en beslutning efter artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3). Et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, der har kompetence inden for kartel- og monopolspørgsmål, bliver hørt, før der træffes beslutning.

Kommissionen kan for at udføre sin opgave indhente de nødvendige oplysninger hos medlemsstaternes regeringer og kompetente myndigheder samt hos virksomheder og sammenslutninger af virksomheder. Den udnytter ofte denne mulighed.

Kommissionen kan foretage undersøgelser i virksomheder og sammenslutninger af virksomheder, hvor Kommissionens ansatte kan kontrollere virksomhedsdokumenter og tage kopier heraf og anmode om mundtlige forklaringer. Beordres disse undersøgelser ved beslutning, kan virksomheden ikke unddrage sig.

Kommissionen kan ved en beslutning pålægge virksomheder og sammenslutninger af virksomheder bøder, hvis :

 • de giver ukorrekte eller misvisende oplysninger, undlader at afgive oplysninger inden for en frist, der er fastsat i en beslutning, eller fremlægger ufuldstændige virksomhedsdokumenter;
 • de overtræder EF-traktatens artikel 81, stk. 1 (tidligere artikel 85, stk. 1), eller artikel 82 (tidligere artikel 86) eller misligholder en forpligtelse, de er blevet pålagt ifølge en beslutning efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3).

Kommissionen kan endvidere ved en beslutning idømme virksomheder og sammenslutninger af virksomheder tvangsbøder for at tvinge dem til at :

 • bringe en overtrædelse af artikel 81 eller 82 (tidligere artikel 85 og 86) til ophør;
 • afstå fra en handling, der er forbudt ifølge en beslutning fra Kommissionen;
 • fremlægge fuldstændige og præcise oplysninger, der er krævet ifølge en beslutning;
 • underkaste sig en undersøgelse, der er krævet ifølge en beslutning.

Før Kommissionen træffer beslutning, giver den de pågældende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder mulighed for at fremsætte deres bemærkninger til de klagepunkter, som Kommissionen har anført. Hvis Kommissionen finder det nødvendigt, kan den også høre andre fysiske eller juridiske personer. Hvis fysiske eller juridiske personer godtgør at have en berettiget interesse i at blive hørt, skal Kommissionen efterkomme deres anmodning.

Forordning (EØF) nr. 17/62 er blevet erstattet af forordning (EF) nr. 1/2003 fra 1. januar 2004.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Forordning nr. 17

13.3.1962

-

Forordning nr. 59

11.7.1962

-

Forordning nr. 118/63 EØF

8.11.1963

-

Forordning (EF) nr. 2822/71

18.1.1972

-

Forordning (EF) nr. 1216/99

10.6.1999

-

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003, af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikler 81 og 82 [Den Europæiske Unions Tidende L 1 af 4.1.2003]

Kommissionens meddelelse - retningslinjer for beregning af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 og i henhold til artikel 65, stk. 5 i EKSF-traktaten [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 9 af 14.01.1998]

Dette sammendrag tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 07.07.2005

Top