Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationale regnskabsstandarder (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationale regnskabsstandarder (IAS)

Ved at kræve, at alle EU-registrerede virksomheder udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder International Accounting Standards (IAS)*/International Financial Reporting Standards (IFRS) (*), styrkes gennemsigtigheden og sammenligneligheden af virksomhedsregnskaber. Dette øger så markedseffektiviteten og reducerer omkostningerne ved at rejse kapital til virksomheder og forbedrer på denne måde konkurrenceevnen og styrker væksten i EU.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.

RESUMÉ

Ved at kræve, at alle EU-registrerede virksomheder udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder International Accounting Standards (IAS)*/International Financial Reporting Standards (IFRS) (*), styrkes gennemsigtigheden og sammenligneligheden af virksomhedsregnskaber. Dette øger så markedseffektiviteten og reducerer omkostningerne ved at rejse kapital til virksomheder og forbedrer på denne måde konkurrenceevnen og styrker væksten i EU.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den kræver, at alle EU-registrerede virksomheder, herunder banker og forsikringsselskaber, fra og med 2005 udarbejder deres koncernregnskaber i overensstemmelse med IAS.

VIGTIGSTE PUNKTER

I forbindelse med årsregnskaber kan EU-landene tillade eller kræve, at børsnoterede selskaber udarbejder disse i henhold til IAS, der er vedtaget efter den procedure, der er fastsat i denne forordning. De kan også beslutte at udvide denne tilladelse eller dette krav til også at omfatte andre selskaber, for så vidt angår udarbejdelsen af disse selskabers koncernregnskaber og/eller årsregnskaber.

For at sikre en passende politisk kontrol fastlægger forordningen en ny EU-mekanisme til vurdering af IAS vedtaget af det Londonbaserede International Accounting Standards Board (IASB) med henblik på juridisk godkendelse til brug i EU.

Forordningen indeholder bestemmelser om oprettelse af to organer til at bistå i processen:

Regnskabskontroludvalget ledet af Kommissionen og bestående af repræsentanter fra EU-landene beslutter, om IAS skal godkendes på grundlag af Kommissionens forslag.

Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) yder støtte og rådgivning til Kommissionen ved vurderingen af de internationale regnskabsstandarder. Den består af eksperter i regnskab fra den private sektor i flere EU-lande.

Godkendelsesmekanismen omfatter en todelt proces:

en lovgivningsmæssig proces, hvor Regnskabskontroludvalget på grundlag af Kommissionens forslag beslutter, om IFRS’erne skal vedtages

en teknisk proces, hvor EFRAG yder støtte og rådgivning efter behov for at vurdere IFRS’er og bistår Kommissionen i beslutningen om, hvorvidt de berørte IFRS’er skal vedtages.

Forordning (EF) nr. 1126/2008 fastsætter de internationale regnskabsstandarder og tilhørende fortolkningsbidrag. Denne forordning er blevet ændret adskillige gange for at medtage alle de standarder, der er præsenteret af IASB siden 2008, herunder visse ændringer fra 2012 om koncernregnskaber, partnerskaber og oplysninger, der skal indberettes om andele i andre selskaber.

Der er offentliggjort en tabel på Kommissionens websted med alle ændringer af forordning 1126/2008, som opdateres regelmæssigt.

I juni 2015 vedtog Europa-Kommissionen en rapport, som vurderede forordningens anvendelse. Den samlede konklusion er, at IFRS har forbedret effektiviteten af EU’s kapitalmarkeder ved at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden af årsregnskaber. Der blev dog identificeret områder med mulighed for forbedring, såsom bedre samarbejde mellem aktører i godkendelsesprocessen.

HVORNÅR FINDER FORORDNINGEN ANVENDELSE?

Fra den 14. september 2002.

VIGTIGE BEGREBER

Internationale regnskabsstandarder: International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og tilhørende fortolkningsbidrag (SIC-IFRIC-fortolkningsbidrag), efterfølgende ændringer af disse standarder og tilhørende fortolkningsbidrag, fremtidige standarder og tilhørende fortolkningsbidrag udstedt eller vedtaget af International Accounting Standards Board (IASB).

SIC-IFRIC: Standing Interpretations Committee (SIC) var forløberen for International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Der findes flere oplysninger på siden om IAS/IFRS-standarder og -fortolkningsbidrag på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

EUT L 243 af 11.9.2002, s. 1-4

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 297/2008

10.4.2008

-

EUT L 97 af 9.4.2008, s. 62-63

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 1606/2002 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (Den Europæiske Unions Tidende L 320 af 29.11.2008, s. 1-481).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Evaluering af forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (COM(2015) 301 final af 18. juni 2015).

Seneste ajourføring: 10.06.2015

Top