Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles beskatningsordning: ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, ombytning af aktier og flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fælles beskatningsordning: ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, ombytning af aktier og flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted.

Dette direktiv indfører en fælles beskatningsordning for grænseoverskridende restruktureringstransaktioner.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater.

RESUMÉ

Dette direktiv finder anvendelse på

  • fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier, som vedrører selskaber i to eller flere EU-lande
  • flytning af et SE’s (europæisk selskab) eller SCE’s (europæisk andelsselskab) vedtægtsmæssige hjemsted mellem EU-lande.

Reglerne gælder for fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier.

Fusion, spaltning eller partiel spaltning medfører ingen form for skat på kapitalvinding - beregnet som forskellen mellem den indre værdi af de overførte aktiver eller passiver og disses skattemæssige værdi - på tidspunktet for den pågældende transaktion, men først når denne kapitalvinding faktisk realiseres.

EU-lande træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hensættelser eller reserver, der er helt eller delvis fritaget for beskatning, kan overføres til det modtagende selskabs faste driftsteder, som er beliggende i den medlemsstat, hvor det indskydende selskab er hjemmehørende.

Tildelingen af aktier eller anparter i det modtagende eller erhvervende selskab til en selskabsdeltager i det indskydende eller erhvervede selskab må ikke medføre nogen beskatning af denne selskabsdeltagers indtægt, fortjeneste eller kapitalvinding.

Regler vedrørende flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted

Flytningen af et SE’s eller et SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted medfører ikke i sig selv nogen beskatning af selskabsdeltagernes indkomst, overskud eller kapitalvinding. EU-landene kan dog beskatte en fortjeneste som følge af en senere afhændelse af aktier eller anparter i det SE eller SCE, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted.

I samme tilfælde træffer EU-landene de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at når henlæggelser eller reserver, som SE’et eller SCE’et har opbygget forskriftsmæssigt inden flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted, er helt eller delvis fritaget for beskatning og ikke hidrører fra faste driftssteder i udlandet, kan sådanne henlæggelser eller reserver overtages med samme skattefritagelse af et af SE’et eller SCE’et ejet fast driftssted, der er beliggende i det EU-land, hvorfra det vedtægtsmæssige hjemsted er flyttet.

Direktivet ophæver direktiv 90/434/EF.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/133/EF

15.12.2009

-

EUT L 310, 25.11.2009

Direktiv 2013/13/EU

1.7.2013

-

EUT L 141, 28.5.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

2012/772/EU : Kommissionens henstilling af 6. december 2012 om aggressiv skatteplanlægning [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 12.12.2012].

Aggressiv skatteplanlægning består i at udnytte alle teknikaliteter i et skattesystem eller uforeneligheder mellem to eller flere skattesystemer for at slippe med lavere skat. Formålet med henstillingen er at opfordre EU-landene til at sikre, at de konventioner, der har til formål at undgå dobbeltbeskatning, ikke fører til skattefritagelse og til at vedtage en fælles generel regel om bekæmpelse af misbrug med henblik på at modvirke praksis såsom kunstige arrangementer.

Seneste ajourføring: 21.04.2014

Top