Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afskaffelse af dobbeltbeskatning (voldgiftsprocedure)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Afskaffelse af dobbeltbeskatning (voldgiftsprocedure)

Medlemsstaterne har indgået en konvention, hvorved der indføres en voldgiftsprocedure til at undgå dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

DOKUMENT

Konvention 90/436/EØF om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

RESUMÉ

Der er til dato ikke fastsat nogen regler om, at medlemsstaterne har pligt til at afskaffe dobbeltbeskatningen i praksis (de bilaterale aftaler indeholder blot bestemmelser om, at medlemsstaterne "skal bestræbe sig på" at afskaffe dobbeltbeskatningen).

Såfremt der opstår et tilfælde af dobbeltbeskatning, forelægger den berørte virksomhed sagen for den kompetente myndighed. Er denne myndighed ikke i stand til at finde en tilfredsstillende løsning på problemet, forsøger den at ophæve dobbeltbeskatningen efter fælles overenskomst med den kompetente myndighed i den anden medlemsstat.

Hvis de berørte medlemsstaters respektive myndigheder ikke når til enighed, anmoder de et rådgivende udvalg om at udtale sig om, hvordan dobbeltbeskatningen kan afskaffes.

De kompetente myndigheder kan træffe en beslutning, som afviger fra udvalgets udtalelse, men hvis de ikke når til enighed, er de forpligtet til at rette sig efter denne udtalelse.

Udvalget består af en formand, to repræsentanter for hver kompetent myndighed samt et lige antal uafhængige personer.

Den 21. december 1995 indgik Rådet en konvention om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud. Dermed kunne Østrig, Finland og Sverige efter deres optagelse i Den Europæiske Union tiltræde nævnte konvention om ophævelse af dobbeltbeskatning. Konventionen får virkning i forholdet mellem de stater, der har ratificeret den, den første dag i den tredje måned, efter at Østrig, Finland eller Sverige eller en stat, som allerede har ratificeret konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, som den sidste har deponeret sit ratifikationsinstrument. Den træder i kraft for kontraherende stater, som ratificerer den senere, den første dag i den tredje måned efter deponeringen af deres ratifikationsinstrumenter.

Den 25. maj 1995 vedtog Rådet en protokol om ændring af konvention 90/436/EØF med henblik på forlængelse af konventionen med successive perioder på fem år. Protokollen træder i kraft den første dag i den tredje måned, efter at den sidste kontraherende stat har deponeret sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument. Den fik virkning den 1. januar 2000.

Voldgiftskonventionen har desuden ikke været i kraft siden 2000, fordi alle medlemsstaterne endnu ikke har ratificeret protokollen om forlængelse af konventionen. Som situationen er nu, kan virksomhederne derfor kun forlade sig på bestemmelserne om tvistbilæggelse i konventionerne om dobbeltbeskatning, som i modsætning til voldgiftskonventionen ikke indeholder tvingende bestemmelser om ophævelse af dobbeltbeskatning.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Konvention 90/436/EØF

1.1.1995

-

EFT L 225 af 20.8.1990

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, af 26. februar 2007, om det arbejde, der i det fælles EU-forum for interne afregningspriser er gennemført om tvistundgåelses- og ­udredningsprocedurer samt retningslinjer for forhåndsaftaler om interne afregningspriser i EU [KOM(2007) 71 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. juni 2006, om en adfærdskodeks for transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i Den Europæiske Union (EU TPD) [Den Europæiske Unions Tidende C 176 af 28.7.2006].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, af 7. november 2005, om arbejdet i det fælles EUtransfer pricing-forum om transfer pricing-dokumentation for forbundne foretagender i EU [KOM(2005) 543 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om arbejdet i det fælles EU-forum for interne afregningspriser på erhvervsbeskatningsområdet fra oktober 2002 til december 2003 og om et forslag til en adfærdskodeks for den faktiske gennemførelse af voldgiftskonventionen (90/436/EØF) [KOM(2004) 297 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen foreslår at indføre en adfærdskodeks til at garantere, at medlemsstaterne på en effektiv og mere ensartet måde anvender voldgiftskonventionen af 1990, som sigter mod at begrænse forekomsten af dobbeltbeskatning som følge af koncerninterne transaktioner. Den foreslåede adfærdskodeks tager sit udspring i arbejdet i det fælles EU-forum for interne afregningspriser. Kommissionen agter på den ene side at fastlægge procedureregler (bl.a. vedrørende begyndelsestidspunkt for perioder for behandling af klager, retningslinjer for arbejdet i den rådgivende kommission, som medlemsstaterne skal nedsætte, hvis der ikke nås til enighed om ophævelse af dobbeltbeskatning inden for en frist på to år, suspension af inddrivelse af skatteskyld, indtil tvister er bilagt); på den anden side henstiller den til medlemsstaterne om at følge disse regler, når de anvender bestemmelserne om tvistbilæggelse i deres bilaterale konventioner om dobbeltbeskatning.

Seneste ajourføring: 02.04.2007

Top