Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber

Den Europæiske Union indfører konkurrenceneutrale beskatningsregler for grupper af selskaber fra forskellige medlemsstater. Den afskaffer dobbeltbeskatning af overskud, som et datterselskab beliggende i en medlemsstat udlodder som udbytte til sit moderselskab beliggende i en anden medlemsstat.

DOKUMENT

Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Alle medlemsstater anvender dette direktiv som ændret ved direktiv 2003/123/EF:

 • på overskud, som faste driftssteder, beliggende i denne medlemsstat, af selskaber i andre medlemsstater modtager som udbytte fra deres datterselskaber hjemmehørende i en anden medlemsstat end den, hvor det faste driftssted er beliggende
 • på overskud, som selskaber i denne medlemsstat udlodder til faste driftssteder, beliggende i en anden medlemsstat, af selskaber i samme medlemsstat, som de er datterselskaber af.

Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelsen af interne bestemmelser eller overenskomster, som er nødvendige for at hindre svig og misbrug.

Ved udtrykket "selskab i en medlemsstat" forstås i direktivet ethvert selskab:

 • der er organiseret i en af de former, som er anført i den nye liste, der er knyttet som bilag til direktiv 2003/123/EF, og som omfatter nye retlige enheder såsom kooperativer, gensidige selskaber, selskaber uden aktiekapital, spare- og pensionskasser eller sammenslutninger med handelsvirksomhed
 • som ifølge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i denne stat, og som i henhold til en overenskomst om dobbeltbeskatning med et tredjeland ikke anses for at være hjemmehørende uden for Fællesskabet
 • som desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er omfattet af selskabsskat.

Ved udtrykket "fast driftssted" forstås ethvert "fast forretningssted" (beliggende i en medlemsstat):

 • hvorigennem aktiviteterne i et selskab i en anden medlemsstat udføres helt eller delvis
 • for hvis vedkommende overskuddet er skattepligtigt i den medlemsstat, hvor det er beliggende, i henhold til en bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst eller, hvis der ikke er indgået en sådan overenskomst, i henhold til national lov.

Som "moderselskab" betegnes mindst ethvert "selskab i en medlemsstat", som har en andel i kapitalen i et selskab i en anden medlemsstat, der opfylder de samme betingelser, på mindst 20 %.

Som moderselskab betegnes også og på samme betingelser et "selskab i en medlemsstat", som har en andel i kapitalen i et selskab i samme medlemsstat på mindst 20 %, der helt eller delvis besiddes af førstnævnte selskabs "faste driftssted" beliggende i en anden medlemsstat.

Fra den 1. januar 2007 skal minimumsandelen i kapitalen i et selskab være 15 %.

Fra den 1. januar 2009 skal minimumsandelen i kapitalen i et selskab være 10 %.

Ved "datterselskab" forstås et selskab, hvis kapital omfatter en andel på mindst 20 %.

Medlemsstaterne kan:

 • erstatte kapitalandelskriteriet med stemmerettighedskriteriet
 • undlade at anvende dette direktiv på selskaber, som ikke besidder en kapitalandel, der giver adgang til betegnelsen moderselskab, eller på selskaber, i hvilke et selskab i en anden medlemsstat ikke besidder en sådan kapitalandel.

Indtil der konkret er indført en fælles selskabsskatteordning, anvender medlemsstaterne følgende regler:

Hvis et moderselskab eller dets faste driftssted som følge af moderselskabets forbindelse med sit datterselskab modtager overskud, der udloddes ved en anden lejlighed end i forbindelse med datterselskabets likvidation, skal moderselskabets stat og det faste driftssteds stat:

 • enten undlade at beskatte dette overskud
 • eller beskatte dette overskud, men give moderselskabet og det faste driftssted tilladelse til fra det skyldige skattebeløb at trække den del af den af datterselskabet og ethvert datterselskab på lavere niveau betalte selskabsskat, der vedrører dette overskud (under overholdelse af de tidligere nævnte betingelser med hensyn til definition og minimumsandel).

Desuden slås det i direktivet fast, at den skat, som moderselskabet kan fradrage, for helt at afskaffe dobbeltbeskatning skal fastlægges på en altomfattende måde (ved medregning af skatter erlagt af datterselskaber på lavere niveau). Derved medtager direktivet selv uden en fælles dobbeltbeskatningsordning samtlige skatter, der er erlagt af datterselskaber i de forskellige medlemsstater, i den skat, der skal fradrages moderselskabets overskud.

Medlemsstaterne bevarer muligheden for at fastsætte, at udgifter i forbindelse med kapitalandelen og kapitaltab, der er et resultat af udlodningen af datterselskabets udbytte, ikke kan fradrages i moderselskabets skattepligtige overskud.

Det udbytte, som et datterselskab udlodder til sit moderselskab, fritages for kildeskat.

Den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende, kan ikke opkræve kildeskat af det udbytte, som dette selskab modtager fra datterselskabet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 90/435/EØF

30.7.1990

1.1.1992

EFT L 225 af 20.8.1990

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/123/EF

2.2.2004

1.1.2005

EUT L 7 af 13.1.2004

Direktiv 2006/98/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "skattepolitik i EU" [KOM(2001) 260 - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 284 af 10.10.2001].

Seneste ajourføring: 03.04.2007

Top