Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grønbog om den lovpligtige revisor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Grønbog om den lovpligtige revisor

Med denne grønbog indledes en overvejelse af, hvorvidt og i hvilket omfang man bør iværksætte et nyt EU-initiativ for at fastlægge den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar på EU-plan.

DOKUMENT

Kommissionens grønbog af 24. juli 1996 med titlen "Den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar i Den Europæiske Union" [KOM(96) 338 - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 321 af 28.10.1996].

RESUMÉ

Lovpligtig revision af regnskaber blev indført i EU med fjerde (es de en fr) og syvende (es de en fr) direktiv.

Følgende spørgsmål er af betydning for, om der er tale om et velfungerende indre marked:

  • anvendes virksomhedsregnskaber revideret i én medlemsstat af tredjemand i andre medlemsstater?
  • forhindrer betydelige forskelle mellem de nationale bestemmelser indførelsen af et egentligt indre marked for revision?

Revisionsberetningen er det medium, hvorigennem den lovpligtige revisor kommunikerer med aktionærer, kreditorer, arbejdstagere og den brede offentlighed. Eftersom der ikke er fastsat særlige regler for revisionsberetningens indhold, har medlemsstaterne i deres selskabsret specificeret, hvilke punkter der skal medtages. Selv om der spontant opstår en tendens til harmonisering af revisionsberetninger i EU efter internationale standarder, er der stadig forskelle fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket påvirker det indre marked, idet nytten af beretninger fra andre medlemsstater mindskes.

Da der ikke findes fælles regler for erhvervet, kan man ikke garantere, at de forskellige medlemsstaters systemer til kvalitetskontrol svarer til hinanden, eller at de er fyldestgørende. Det bør undersøges, i hvilken udstrækning de standarder, der er fastsat af International Federation of Accountants, kan danne grundlag for definition af fælles standarder i EU.

Eftersom der ikke findes nogen fælles definition af den lovpligtige revisors uafhængighed, har medlemsstaterne behandlet dette spørgsmål meget forskelligt.

Udarbejdelse af finansielle oplysninger foretages af både bestyrelsen, tilsynsrådet, generalforsamlingen og den lovpligtige revisor, uden at deres respektive roller er klart defineret. Hvis man vil opnå en bedre fordeling af kontrolfunktionerne i virksomheden, må man i højere grad tage hensyn til aspekter som oprettelse af et revisionsudvalg og indførelse af et effektivt internt kontrolsystem.

Den lovpligtige revisors ansvarsområde er meget forskelligt fra den ene medlemsstat til den anden. På grund af de store forskelle i juridiske traditioner i medlemsstaterne med hensyn til civilretligt ansvar og de deraf følgende vanskeligheder ved at behandle dette spørgsmål på EU-plan, må man undersøge, om de negative virkninger af de forskellige regler om den lovpligtige revisors civilretlige ansvar er tilstrækkeligt omfattende til at begrunde et EU-initiativ.

Den lovpligtige revision af koncernregnskaber lider under mangelen på specifikke regler. Koncernens revisor har undertiden svært ved at indhente oplysninger fra direktionen og revisorerne i selskaber i koncernen, som han ikke selv reviderer.

Man kunne forestille sig en mere tilbundsgående undersøgelse af procedurerne for den lovpligtige revision af konsoliderede regnskaber for bedre at kunne vurdere, i hvilken udstrækning problemerne kan behandles uden at benytte lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Det burde være muligt at komme et indre marked for revision nærmere, hvis man på den ene side kan garantere et ensartet kvalitetsniveau af den lovpligtige revision i alle medlemsstater, og på den anden kan finde passende metoder til at sikre, at en lovpligtig revision udført i én medlemsstat af en person, der ikke er statsborger i det pågældende land, er omfattet af garantier, der er mindst lige så gode som dem, der gælder for en revision udført af en person fra det pågældende land.

Der findes faktisk ingen overbevisende argumenter for ikke at anvende traktatens bestemmelser om fri etableringsret og frit udbud af tjenesteydelser fuldt ud på lovpligtig revision af regnskaber.

For personer er den frie etableringsret og retten til at udbyde tjenesteydelser i forbindelse med lovpligtig revision allerede sikret af direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser, selv om der stadig er visse problemer.

For revisionsselskaber, der vil oprette datterselskaber, er den frie etableringsret stadig ikke sikret, fordi mange medlemsstater har vedtaget love og andre forskrifter, der er mere restriktive end ottende direktiv. Medlemsstaterne bør anmodes om at ophæve sådanne bestemmelser, og hvis der er tale om diskrimination på grundlag af nationalitet, må de træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre overholdelse af traktatens bestemmelser.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF [Den Europæiske Unions Tidende L 157 af 09.06.2006]. Dette direktiv tager sigte på at øge troværdigheden af de finansielle informationer og styrke beskyttelsen af EU mod finansskandaler. Det indeholder bl.a. bestemmelser om det offentlige tilsyn, pligten til ekstern kvalitetssikring, revisorernes forpligtelser, anvendelsen af internationale standarder samt principper for revisorernes uafhængighed.

Kommissionens henstilling 2005/162/EF af 15. februar 2005 om den rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet [Den Europæiske Unions Tidende L 52 af 25.02.2005].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. maj 2003. "Styrkelse af den lovpligtige revision i EU" [KOM(2003) 286 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. maj 2003. "Om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union - Vejen frem" [KOM(2003) 284 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 243 af 11.09.2002].

EU harmoniserer den regnskabsaflæggelse, der anvendes af børsnoterede selskaber med henblik på at sikre beskyttelse af investorerne. Gennem anvendelse af internationale regnskabsregler tilstræbes det at bevare tilliden til de finansielle markeder og samtidig lette den grænseoverskridende og internationale handel med værdipapirer.

Kommissionens henstilling 2002/590/EF af 16. maj 2002. "Revisorers uafhængighed i EU: grundlæggende principper" [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 191 af 19.07.2002].

Kommissionens henstilling 2001/256/EF af 15. november 2000 om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU: mindstekrav [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 91 af 31.03.2001].

Denne henstilling går ud fra det princip, at kvalitetskontrol er noget nyt i Den Europæiske Union, og at nationale systemer afviger fra hinanden. Den tager sigte på alle personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber. Henstillingen har til formål at indføre en fælles reference og fastsætte visse mindstekrav. Endvidere fastsættes genstanden, udvælgelsen, omfanget og regelmæssigheden af kontrollen. Genstanden for kontrollen er den lovpligtige revisor (et firma eller en enkeltperson); udvælgelsen skal ske på en konsekvent måde, således at det sikres, at alle lovpligtige revisorer vurderes.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 13. juni 2000. "EU's regnskabsstrategi: vejen frem" [KOM(2000) 359 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I denne meddelelse forklarer Kommissionen sin fremtidige strategi for finansiel oplysning i Europa. Strategien, der er et tiltag vedrørende virkeliggørelsen af et integreret marked for finansielle tjenesteydelser, forventes at medvirke til at fjerne de hindringer, der stadig består for handel over grænserne med værdipapirer. Dette vil gøre det lettere at sammenligne virksomhedernes resultater samt at tilvejebringe kapital, og det vil forstærke beskyttelsen af investorerne.

Meddelelse fra Kommissionen af 29. april 1998 om lovpligtig revision i EU: vejen frem [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 143 af 08.05.1998].

For at give drøftelserne om lovpligtig revision en institutionel EU-karakter vil Kommissionen oprette et særligt udvalg til at behandle disse spørgsmål. Det vil bestå af nationale eksperter udpeget af medlemsstaterne. Udvalgets hovedopgave skal være at gennemgå de internationale revisionsstandarder for at tage stilling til, om anvendelse af disse standarder opfylder EU's krav.

Seneste ajourføring: 12.12.2007

Top