Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EF-design

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EF-design

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 6/2002 om beskyttelse af EF-design

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter et system, der dækker hele EU, og som giver mulighed for at opnå et EF-design, der er dækket af ensartet beskyttelse. Den fastlægger proceduren for registrering af design hos Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (KHIM).

EU-systemet arbejder sideløbende med de nationale beskyttelsessystemer. Alle forhold, som ikke falder inden for forordningens anvendelsesområde, er omfattet af EU-landenes nationale lovgivning.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • For at kunne opnå beskyttelse, skal et design være nyt og have individuel karakter (det skal være forskelligt fra eksisterende produkter).
 • Dele af sammensatte produkter, hvis udseende er afgørende for det beskyttede design (som f.eks. synlige reservedele til biler), er ikke beskyttet af denne ordning.
 • Dele af andre produkter, som er synlige under normal brug af det produkt, de er en del af, kan derimod gøres til genstand for beskyttelse.

EF-designrettigheder

Rettigheden til et EF-design meddeles designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået. Denne forordning tillader totyper beskyttelse af designs, og begge finder direkte anvendelse i alle EU-lande.

 • 1.

  Ikkeregistreret EF-design:

  • ingen formaliteter
  • beskyttelse af kort varighed i maksimalt 3 år fra den dato, hvor designet første gang er blevet offentliggjort i EU, dvs. da produktet blev sat til salg via markedsføring eller forudgående offentliggørelsesforanstaltninger.
 • 2.

  Registreret EF-design:

  • registreret hos KHIM
  • beskyttet i mindst 5 år og højst 25 år.

Registrerede designs er beskyttet mod såvel kopiering som uafhængig udvikling af lignende designs, hvorimod ikkeregistrerede designs kun er beskyttet mod kopiering.

Begrænsninger i retsvirkninger

Rettighederne gælder ikke for et antal handlinger, herunder:

 • handlinger, der foretages i privat og ikkeerhvervsmæssigt øjemed
 • handlinger, der foretages i forsøgsøjemed
 • eftergørelse f.eks. til undervisningsbrug.

Forordningen finder ikke anvendelse på udstyr på skibe og luftfartøjer, der er hjemmehørende i et ikke-EU-land, hvis disse midlertidigt kommer ind på EU's territorium.

Registrering af et EF-design

 • En ansøgning om registrering af et EF-design kan indgives til KHIM eller en national myndighed for industriel ejendomsret.
 • Alle ansøgninger fremsendes til KHIM, som foretager en formel undersøgelse og meddeleler, hvor det er relevant, EF-design til ansøgeren ved at indføre det i EF-designregisteret.
 • Opførelsen bekendtgøres derefter af KHIM i en Tidende, som er tilgængelige for offentligheden.
 • Ansøgeren kan anmode om, at bekendtgørelsen udsættes i en periode på 30 måneder regnet fra indgivelsesdagen for at beskytte følsomme oplysninger.

Licens

Der kan udstedes licens til et EF-design for hele EU eller en del af denne. En licens kan være en eksklusiv eller en ikkeeksklusiv licens. Der skal være samtykke fra rettighedshaveren.

Ugyldighed

Et registreret EF-design kan erklæres ugyldigt, hvis:

 • designet ikke opfylder kravene til et EF-design
 • indehaveren ikke er berettiget til EF-designet
 • designet udgør en uretmæssig brug af et værk, der er beskyttet af et EU-lands ophavsretslovgivning.

Sanktioner

Forordningen fastlægger, hvilke foranstaltninger der kan træffes i tilfælde af krænkelser. De omfatter produktionsforbud og beslaglæggelse af de designkrænkende produkter. Domstolen i et EU-land kan også træffe afgørelse om andre sanktioner.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 6. marts 2002.

BAGGRUND

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT L 3 af 5.1.2002, s. 1-24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 6/2002 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 29.02.2016

Top