Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udlejnings- og udlånsrettigheder samt visse andre rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udlejnings- og udlånsrettigheder samt visse andre rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret

Direktivet harmoniserer retsstillingen i forbindelse med udlejnings- og udlånsrettigheder samt visse beslægtede rettigheder med det formål at yde en højere grad af beskyttelse af litterær og kunstnerisk ejendom. Det kræver, at EU-landene har lovgivning om rettighederne til at tillade eller forbyde udlejning og udlån af originalværker og eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker. Det fastsætter, hvem der er indehavere af disse rettigheder, og fastlægger visse procedurer for udøvelsen af disse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave).

RESUMÉ

EU-landene skal vedtage love, der yder rettigheden til at tillade eller forbyde udlejning og udlån af originalværker og eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker.

  • Udlejning er det forhold, at et værk med henblik på direkte eller indirekte økonomisk eller kommerciel fordel for et begrænset tidsrum stilles til rådighed med henblik på brug.
  • Udlån er det forhold, at et værk for et begrænset tidsrum og ikke med henblik på direkte eller indirekte økonomisk eller kommerciel fordel stilles til rådighed med henblik på brug via offentligt tilgængelige institutioner.

Rettighedshavere

Indehaverne af udlejnings- og udlånsrettigheder er ophavsmændene, herunder den ledende instruktør af film, udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer eller filmproducenter. Overførslen af rettighederne for kunstnere, der optræder i film, er underlagt særlige regler.

Opsigelse eller overførsel af rettighed

En ophavsmand eller udøvende kunstner, der overfører eller overdrager retten til at udleje et fonogram eller en original film eller en kopi af en film, bevarer retten til at oppebære et rimeligt vederlag for udlejningen. Der kan ikke gives afkald på denne ret. Dog kan administrationen uddelegeres til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer ophavsmænd eller udøvende kunstnere.

Indskrænkning af udlånsrettigheder

EU-landene kan gøre indskrænkninger i eneretten til udlån, såfremt i det mindste ophavsmændene oppebærer vederlag for sådant udlån. EU-landene kan frit fastsætte dette vederlag under hensyn til deres målsætninger for fremme af kulturen.

Ophavsretsbeslægtede rettigheder

For så vidt angår rettigheder beslægtet med ophavsretten, skal EU-landene sikre, at udøvende kunstnere og radio- eller fjernsynsselskaber har eneret til optagelsesrettighederne. EU-landene skal sikre, at udøvende kunstnere har eneret på radio- og fjernsynsudsendelse og kommunikation til offentligheden af deres direkte fremførelser. Radio- og fjernsynsudsendelse og kommunikation til offentligheden af et fonogram, der er udgivet i kommercielt øjemed, giver udøvende kunstnere og fonogramfremstillere ret til vederlag. Radio- og fjernsynsselskaber har eneret til at tillade eller forbyde viderespredning af deres udsendelser samt kommunikation til offentligheden af deres udsendelser, hvis denne foretages på steder, hvortil der er offentlig adgang mod betaling af entré.

EU-landene skal sikre, at udøvende kunstnere, fonogramfremstillere, producenter af den første optagelse af en film og radio- eller fjernsynsselskaber har eneret til, ved salg eller på anden måde, at gøre optagelser af deres fremførelser, deres fonogrammer, den originale film eller eksemplarer deraf og optagelser af deres udsendelser tilgængelige for almenheden. Spredningsretten udtømmes inden for EU, når disse genstande for første gang sælges af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse.

EU-landene kan indføre indskrænkninger i de beslægtede rettigheder i forbindelse med privat brug, brug af korte uddrag eller visse andre anvendelser.

Beskyttelsen af ophavsretsbeslægtede rettigheder i henhold til dette direktiv må i ingen henseende berøre beskyttelsen af ophavsret.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/115/EF

16.1.2007

1.7.1994 for bestemmelser i 92/100/EØF (ophævet) 30.6.1995 for bestemmelser i direktiv 93/98/EØF (ophævet) 21.12.2002 for bestemmelser i direktiv 2001/29/EF (ophævet)

EUT L 376 af 27.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked [Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 20.3.2014].

Dette direktiv har til formål at give onlinetjenesteudbydere mulighed for at opnå licenser for grænseoverskridende musiktjenester fra kollektive forvaltningsorganisationer, der opererer på tværs af grænserne i EU. Det bør også øge gennemsigtigheden og effektiviteten af driften af kollektive forvaltningsorganisationer.

Seneste ajourføring: 16.06.2014

Top