Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Selskabers overtagelsestilbud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Selskabers overtagelsestilbud

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger foranstaltninger til samordning af EU-landenes love, regulativer, administrative bestemmelser, adfærdskodekser og andre ordninger vedrørende overtagelsestilbud*.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landenes regeringer skal sikre overholdelse af de følgende principper:
  • Alle indehavere af kapitalandele* i et målselskab* af samme kategori skal behandles ens.
  • De skal have tilstrækkelig tid og tilstrækkelige oplysninger til at kunne tage stilling til tilbuddet på et velinformeret grundlag.
  • Målselskabets ledelse skal varetage selskabets interesser som helhed.
  • Adfærd, som får kursen på kapitalandelene til at stige eller falde kunstigt, er ikke tilladt.
  • Tilbudsgiveren må kun fremsætte et tilbud, hvis han har tilstrækkelige økonomiske ressourcer.
  • Målselskabets normale drift må ikke forstyrres længere end rimeligt.
 • EU-landene udpeger den eller de myndigheder, der skal føre tilsyn med tilbud. De beslutter også, hvilke retslige eller andre myndigheder der skal behandle tvister eller uregelmæssigheder ved et tilbud.
 • Målselskabet bestemmer, hvilken national tilsynsmyndighed der skal bedømme et tilbud, hvis kapitalandelene handles i mere end ét EU-land.
 • For at beskytte minoritetsaktionærer skal enhver, der får kontrol over en virksomhed, hurtigst muligt fremsætte et tilbud til en rimelig pris til samtlige indehavere af kapitalandele.
 • Den rimelige pris er den højeste pris, som tilbudsgiveren har betalt for kapitalandelene i en periode på 6 til 12 måneder forud for tilbuddet. Under visse omstændigheder kan de nationale tilsynsmyndigheder justere denne pris.
 • En beslutning om at fremsætte et tilbud skal offentliggøres hurtigst mulig og sikre markedsgennemsigtighed og integritet for målselskabets kapitalandele.
 • Tilbudsdokumentet skal indeholde grundlæggende oplysninger, som f.eks. tilbudsvilkårene og identiteten af den virksomhed eller person, som fremsætter initiativet, samt af personer, der handler i forståelse med hinanden.
 • De nationale myndigheder bestemmer, hvor lang fristen for accept af tilbuddet skal være. Dette kan være mellem 2 og 10 uger.
 • Før der iværksættes handlinger, som ville kunne blokere tilbuddet, skal målselskabet (underlagt en opt out-mulighed for EU-landene) indhente forudgående tilladelse på en generalforsamling.
 • Arbejdstagernes repræsentanter skal informeres om alle overtagelsestilbud.
 • Der findes nationale regler på områder som f.eks. udløb eller ændring af tilbud eller offentliggørelse af resultatet af en planlagt overtagelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 20. maj 2004. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 20. maj 2006.

* VIGTIGT BEGREB

Overtagelsestilbud: et offentligt tilbud om at erhverve alle eller nogen af kapitalandelene i en virksomhed.

Kapitalandele: ihændehaveraktie, som giver ejeren stemmeret i en virksomhed.

Målselskab: en virksomhed, for hvilket der er fremsat et tilbud.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12-23)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2004/25/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 16.11.2016

Top