Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lovpligtige oplysninger, som EU’s virksomhedsfilialer skal offentliggøre

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lovpligtige oplysninger, som EU’s virksomhedsfilialer skal offentliggøre

Dette direktiv fastlægger de regler for offentlighed, der gælder for filialer, som er oprettet i en medlemsstat af selskaber med begrænset ansvar fra en anden EU-medlemsstat eller fra tredjelande. Direktivet sigter mod at afskaffe forskelle i beskyttelsen af selskabsdeltagere og tredjemand og sikre udøvelse af etableringsretten.

DOKUMENT

Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet finder anvendelse på filialer, der er oprettet i en medlemsstat, enten af selskaber med begrænset ansvar (en liste over selskaberne findes i direktiv 2009/101/EF) henhørende under en anden medlemsstats retsregler eller af selskaber henhørende under et tredjelands retsregler, som har en sammenlignelig retlig form.

Filialer af selskaber fra andre medlemsstater

Reglerne for offentlighedsforpligtelse omfatter:

 • adresse og aktiviteter
 • selskabets registreringssted og registreringsnummer
 • selskabets navn og retlige form samt filialens navn (hvis det er forskelligt fra selskabets navn)
 • udnævnelse, udtræden samt identitet for selskabets repræsentanter
 • opløsning af selskabet, udnævnelse af likvidatorer med angivelse af disses identitet
 • regnskabsdokumenter
 • lukning af filialen.

Oplysninger, der er omfattet af offentlighedsforpligtelsen, offentliggøres via systemet med sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er etableret ved direktiv 2012/17/EU, og som er tilgængeligt medio 2017. Filialer skal have en unik identifikator, der som minimum indeholder elementer, der gør det muligt at identificere:

 • registermedlemsstaten
 • det oprindelige nationale register
 • filialnummeret i dette register.

Identifikatoren indeholder desuden, hvor det er relevant, elementer, der forhindrer identifikationsfejl.

Den medlemsstat, hvori filialen er beliggende, kan kræve yderligere oplysninger, f.eks. underskriftsprøve for selskabets repræsentanter eller stiftelsesoverenskomsten.

Hvis der er forskelle mellem selskabets og filialens offentlighedsforpligtelser, gælder reglerne for filialen for transaktioner med denne. Hvis et selskab åbner flere filialer i en medlemsstat, kan det vælge ét af de registre, i hvilke dets filialer er registreret, til offentliggørelse af regnskabsdokumenter og stiftelsesoverenskomst, og i de andre filialers registre henvise til det pågældende register og den pågældende filial.

Et selskabs register skal gennem registersammenkoblingssystemet straks stille oplysninger til rådighed om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling i selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i den medlemsstat, hvor selskabets register er. En filials register skal gennem registersammenkoblingssystemet sikre, at sådanne oplysninger modtages hurtigst muligt, således at filialerne ligeledes kan slettes i registret.

Filialer af virksomheder fra tredjelande

Offentlighedsforpligtelserne for filialer af virksomheder fra tredjelande, som har en retlig form, der er sammenlignelig med et EU-selskab med begrænset ansvar, omfatter desuden følgende punkter:

 • hvilken stats retsregler selskabet henhører under
 • stiftelsesoverenskomsten og vedtægterne
 • selskabets retlige form.

Er regnskabsdokumenterne ikke udarbejdet i henhold til EU-lovgivning eller på en lignende måde, kan medlemsstaterne kræve udarbejdelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter, der vedrører filialens virksomhed.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/666/EØF

3.1.1990

1.1.1992

EFT L 395 af 30.12.1989

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU

6.7.2012

7.7.2014

EUT L 156 af 16.6.2012

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 89/666/EØF er integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 11.07.2014

Top