Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lovpligtig revision — sikring af nøjagtige årsregnskaber for virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lovpligtig revision — sikring af nøjagtige årsregnskaber for virksomheder

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det samler to eksisterende retsakter (direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber) for at forbedre pålideligheden af virksomheders årsregnskaber.
 • Det fastlægger mindstekrav til den lovpligtige revision* af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.
 • Det søger at sikre, at årsregnskaberne giver et retvisende og rimeligt billede af virksomhedens aktiver, passiver, økonomiske stilling og overskud eller underskud.
 • Dette resumé tager højde for, at direktiv 2006/43/EF er blevet ændret tre gange af direktiv 2008/30/EF, direktiv 2013/34/EU (som indeholder Den Europæiske Unions (EU) regler for regnskabsføring) og direktiv 2014/56/EU.

HOVEDPUNKTER

Offentligt register over revisorer

 • Lovpligtig revision må kun udføres af lovpligtige revisorer eller revisionsfirmaer, som er godkendt af EU-landenes kompetente myndigheder.
 • EU-landene skal føre et offentligt register over disse.

Anerkendelse af revisionsfirmaer uden for deres hjemland

 • Et revisionsfirma, som ønsker at udføre lovpligtige revisioner i et andet EU-land end sit hjemland, skal registreres hos den kompetente myndighed i værtslandet.
 • Den kompetente myndighed i værtslandet skal registrere revisionsfirmaet, hvis det er blevet registreret hos den kompetente myndighed i firmaets hjemland.

Godkendelse af lovpligtige revisorer fra et andet EU-land

Revisorer fra andre EU-lande skal muligvis gennemgå en prøvetid (på højst tre år) og/eller prøver. Dette sikrer, at de har et tilstrækkeligt kendskab til områder som for eksempel selskabsret, skatteret og social lovgivning. Når de er blevet godkendt, skal de optages i det offentlige register.

Efteruddannelse

 • Lovpligtige revisorer skal deltage i efteruddannelse for at vedligeholde og opdatere deres teoretiske viden, kvalifikationer og værdier.
 • Der pålægges sanktioner, hvis de ikke overholder disse krav til efteruddannelse.

Uafhængighed og objektivitet

 • EU-landene skal sikre, at lovpligtige revisorer eller revisorfirmaer og alle fysiske personer, som kan have direkte eller indirekte indflydelse på udfaldet af en lovpligtig revision, under arbejdet er uafhængige af den virksomhed, som revideres, og ikke er involveret i beslutningstagningen i den virksomhed, som revideres.
 • Uafhængighed kræves i begge disse perioder:
  • den periode, som årsregnskabet dækker
  • den periode, i hvilken den lovpligtige revision udføres.

Fortrolighed og tavshedspligt

 • Revisorer er bundet af strenge regler om at respektere deres klienters ret til beskyttelse af private oplysninger, men disse regler må ikke forhindre, at dette direktiv håndhæves.
 • Disse regler fortsætter med at gælde for revisionsfirmaer, som ikke længere er i en bestemt revisionsopgave.

Internationale standarder

Alle lovpligtige revisioner skal udføres på baggrund af internationale revisionsstandarder, hvis og når disse er vedtaget af Europa-Kommissionen: Kommissionen kan efter eget skøn vedtage disse standarder, og den kan kun vedtage dem, hvis de opfylder visse betingelser. Så længe Kommissionen ikke har vedtaget internationale standarder, kan EU-landene anvende nationale standarder.

Udnævnelse og afskedigelse

 • Revisoren eller revisionsfirmaet udnævnes på den reviderede virksomheds aktionær- eller medlemsgeneralforsamling, men EU-landene kan tillade alternativer, forudsat at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed af den reviderede virksomhed sikres.
 • Revisorer eller revisionsfirmaer kan kun afskediges, hvis dette kan begrundes. Meningsforskelle vedrørende regnskabsmæssig behandling eller revisionsprocedurer kan ikke begrunde en afskedigelse.

Revision af konsoliderede regnskaber

Ved revision af konsoliderede regnskaber (dvs. af et moderselskab og datterselskaber) er der en tydelig definition af ansvarsområder mellem revisorer, som reviderer dele af koncernen. Koncernrevisoren (dvs. den lovpligtige revisor eller revisionsfirmaet, som reviderer de konsoliderede regnskaber) bærer det fulde ansvar for revisionspåtegningen.

Kvalitetssikring

 • EU-landene skal indføre et kvalitetssikringssystem, som er uafhængigt af de revisorer, som skal undersøges, og som er underlagt offentligt tilsyn.
 • Systemet omfatter en vurdering af:
  • opfyldelsen af gældende revisionsstandarder og uafhængighedskrav
  • de anvendte ressourcers omfang og kvalitet
  • de beregnede revisionshonorarer
  • revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem.
 • Finansieringen af kvalitetssikringssystemet skal være sikker og ikke kunne give anledning til urimelig påvirkning af lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer.
 • Udvælgelse af kontrollanter til specifikke kvalitetssikringsopgaver skal ske efter en objektiv procedure, som kan sikre, at der ikke er interessekonflikter mellem kontrollanterne og den revisor eller det revisionsfirma, der undersøges.

Undersøgelser og sanktioner

 • EU-landene skal sikre, at der er effektive undersøgelses- og sanktionssystemer med henblik på at konstatere, korrigere og forhindre utilstrækkelig gennemførelse af den lovpligtige revision.
 • Foranstaltninger og sanktioner over for revisorer og revisionsfirmaer skal offentliggøres på passende vis. Sanktionerne skal omfatte muligheden for at fratage godkendelsen.

Små virksomheder

 • Der er ingen EU-krav om, at små virksomheder skal have lovpligtig revision.
 • I de EU-lande, hvor der kræves lovpligtig revision af små virksomheder, skal revisionen udføres under hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse og aktiviteter.

Virksomhed af interesse for offentligheden*

Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden er underlagt strenge regler på grund af behovet for pålidelige oplysninger og deres relevans for offentligheden og investorer. Disse omfatter:

 • en mere detaljeret revisionspåtegning, som indeholder oplysninger om udførelse af revisionen
 • udskiftning af revisorer/revisionsfirmaer
 • en liste over ikkerevisionsydelser, som ikke kan leveres af den lovpligtige revisor eller revisionsfirmaet til den virksomhed, som revideres; listen skal udarbejdes af EU-landene
 • grænser for revisionshonorarer for ikkerevisionsydelser
 • oprettelse af et revisionsudvalg, som spiller en vigtig rolle i udnævnelse af revisoren og tilsyn med revisionen.

Forordning (EU) nr. 537/2014 indeholder flere regler, som specifikt gælder for virksomheder af interesse for offentligheden.

Gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter

Direktivet giver Kommissionen lov til at vedtage gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter med hensyn til direktivets internationale aspekter. Disse kan angive nærmere, hvordan EU-landene og de forskellige markedsdeltagere skal overholde de forpligtelser, der er indeholdt i direktivet på dette område.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. juni 2006. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 29. juni 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Lovpligtig revision: en lovpligtig gennemgang af regnskaber med det formål at give aktionærerne en vurdering af nøjagtigheden af virksomheders eller offentlige organers regnskaber.

Virksomheder af interesse for offentligheden: Disse omfatter:

 • virksomheder, som er børsnoteret i et EU-land
 • kreditinstitutter
 • forsikringsselskaber
 • virksomheder af interesse for offentligheden, som EU-landene har udpeget som værende virksomheder af interesse for offentligheden på grund af arten af deres aktiviteter, deres størrelse eller medarbejderantal.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87-107)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2006/43/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77-112)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 29.05.2017

Top