Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kapitaltilførselsafgifter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kapitaltilførselsafgifter

Direktivet fastsætter regler for medlemsstaternes opkrævning af kapitaltilførselsafgifter. Det indeholder et generelt forbud mod sådanne afgifter, men visse lande kan dog godkendes til at opkræve dem under visse undtagelsesbestemmelser.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter.

RESUMÉ

Kapitaltilførselsafgifter er en indirekte skat, som griber ind i de frie kapitalbevægelser. Ifølge direktivet ville den bedste løsning være helt at afskaffe denne form for afgift, fordi den er til skade for erhvervsudviklingen i Den Europæiske Union (EU).

Afgifter og berørte selskaber

Direktivet har som formål at fastsætte regler for opkrævning af indirekte afgifter på:

 • kapitaltilførsler til kapitalselskaber
 • omstruktureringsdispositioner, hvori kapitalselskaber er impliceret
 • udstedelse af visse værdipapirer og obligationer.

Det gælder for følgende selskabstyper:

 • aktieselskaber
 • kommanditaktieselskaber
 • anpartsselskaber

Det finder desuden anvendelse på alle selskaber, firmaer, sammenslutninger og juridiske personer:

 • hvis kapitalandele er omsættelige på børsen
 • hvis deltagere frit kan afhænde deres andele, og hvis deltagere kun hæfter for selskabets gæld med deres andele
 • alle andre selskaber, firmaer, sammenslutninger og juridiske personer med erhvervsformål.

Direktivet definerer kapitaltilførsler (herunder stiftelse af eller omdannelse til et kapitalselskab eller forhøjelse af kapitalandelen ved tilførsel af aktiver eller ved omdannelse af overskud eller henlæggelser) og omstruktureringsdispositioner, såsom fusioner, der gennemføres ved tilførsel af aktiver eller udveksling af andele.

Forbud mod at opkræve afgift af kapitaltilførsler

Grundprincippet er, at EU-landene ikke må opkræve afgift af kapitaltilførsler til kapitalselskaber.

Disse dispositioner påvirker navnligt:

 • kapitaltilførsler
 • lån eller ydelser i forbindelse med kapitaltilførsler
 • registrering eller andre formaliteter inden påbegyndelse af virksomhed, som et kapitalselskab kan underkastes på grund af sin retlige form
 • ændring i et kapitalselskabs stiftelsesoverenskomst eller vedtægter
 • omstruktureringsdispositioner.

Direktivet forbyder også at opkræve afgifter på udstedelse af visse værdipapirer og obligationer. EU-landene kan dog opkræve visse afgifter på overdragelse af værdipapirer, honorarer og andre former for vederlag samt merværdiafgift (moms).

Undtagelser

Der gælder særlige regler for EU-lande, der pr. 1. januar 2006 opererede med kapitaltilførselsafgift. De pågældende lande kan fortsætte med at opkræve denne afgift, men dog kun efter en enhedsafgiftssats på højst 1 % og kun af kapitaltilførsler, dvs. der må ikke opkræves afgift af andre transaktioner som f.eks. omstruktureringsdispositioner.

Kapitaltilførselsafgiften kan kun opkræves af EU-landet, hvori sædet for kapitalselskabets reelle ledelse er beliggende på det tidspunkt, kapitaltilførslen finder sted. Kapitaltilførselsafgift kan desuden kun opkræves én gang.

Der kan indrømmes fritagelse for kapitaltilførselsafgift til selskaber, som er offentlige forsyningsselskaber eller udelukkende har et kulturelt eller socialt formål.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/7/EF

12.3.2008 (artikel 1, 2, 6, 9, 10, 11 fra 1.1.2009)

Artikel 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 og 14 senest 31.12.2008

EUT L 46 af 21.2.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til rådets direktiv af 28. september 2011 om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner og om ændring af direktiv 2008/7/EF [KOM(2011) 594 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Med henblik på udbud af mere sikre finansielle tjenester omhandler nærværende forslag etablering af en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner med det formål at:

 • undgå en fragmentering af det indre marked for finansielle tjenesteydelser
 • sikre, at de finansielle institutioner yder et rimeligt bidrag til dækning af omkostningerne forårsaget af krisen
 • træffe foranstaltninger, der sikrer effektive finansmarkeder.

Rådets direktiv 2013/13/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 28.5.2013).

Rådets afgørelse 2013/52/EU af 22. januar 2013 om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 25.1.2013).

I henhold til denne afgørelse har Belgien, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Østrig, Portugal, Slovenien og Slovakiet bemyndigelse til at indføre et forstærket indbyrdes samarbejde på området for oprettelse af en fælles ordning for afgift på finansielle transaktioner.

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner af 14.2.2013 [COM(2013) 71 final].

Seneste ajourføring: 21.04.2014

Top