Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betingelser for økonomisk konvergens for at kunne deltage i euroen - Konvergensberetning 2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Betingelser for økonomisk konvergens for at kunne deltage i euroen - Konvergensberetning 2014

RESUMÉ AF:

Konvergensberetning 2014 - COM(2014) 326 final.

RESUMÉ

Kommissionen aflægger beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt foretaget af EU-lande, der endnu ikke deltager i euroområdet (dvs. har dispensation), hvad angår deres opfyldelse af betingelserne for at kunne indføre den fælles valuta. Den konkluderer, at Litauen opfylder disse betingelser.

HVAD ER FORMÅLET MED KONVERGENSBERETNING 2014?

Den vurderer, i hvor høj grad de 8 EU-lande - Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige - er klar til at indføre euroen. Kommissionens beretning blev udført parallelt med Den Europæiske Centralbanks (ECB) konvergensberetning som en del af den almindelige toårige evalueringscyklus.

Alle EU-lande med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Danmark har i medfør af traktaten forpligtet sig til at indføre euroen, når de opfylder de nødvendige betingelser. På tidspunktet for udarbejdelse af beretningen var 18 EU-lande allerede med i euroområdet. Dermed er der otte EU-lande tilbage, der skal evalueres.

Ved at bruge konvergenskriterierne undersøger beretningen, i hvilket omfang disse otte lande har opnået en høj grad af vedvarende konvergens. Disse kriterier omhandler:

prisstabilitet (*)

de offentlige finansers tilstand (*)

valutakursstabilitet (*)

konvergens for den lange rente (*).

I løbet af evalueringen tages der også højde for andre faktorer (f.eks. betalingsbalance og integration af markeder). Disse fastlægger, om konvergensen i et givent land er vedvarende, og om dens medlemskab af euroområdet vil forløbe problemfrit.

Beretningen vurderer også, i hvor høj grad lovgivning om monetære spørgsmål i disse EU-lande er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-traktaterne om Den Økonomiske og Monetære Union.

HOVEDPUNKTER

Konvergensberetning 2014 når de følgende konklusioner:

Litauen opfylder alle betingelser for at indføre euroen. Landets økonomi har nået en høj grad af vedvarende konvergens med euroområdets, og lovgivningen på det monetære område er fuldt ud kompatibel med EU-lovgivning. Derfor foreslår Kommissionen, at Rådet vedtager en afgørelse, hvormed Litauen indfører euroen den 1. januar 2015.

De andre syv EU-lande, dvs. Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumænien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn, opfylder ikke alle kriterierne for indførelse af euroen. Deres sager vil blive gennemgået om to år.

De otte landes overensstemmelse med konvergenskriterierne

Inflation: Litauens gennemsnitlige inflationstakt var 0,6 % i undersøgelsesperioden på 12 måneder (som sluttede i april 2014), hvilket er et godt stykke under referenceværdien på 1,7 % og forventes at forblive på dette niveau i de kommende måneder. Alle evaluerede lande undtagen Rumænien overholdt kriteriet om prisstabilitet.

Offentlige finanser: Litauen er ikke underlagt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Bulgarien, Rumænien, Sverige og Ungarn opfylder også dette kriterium. Tjekkiet er på rette vej til at opfylde det, hvis Rådet, som anbefalet af Kommissionen, beslutter at afslutte proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som landet er underlagt. Kroatien og Polen er stadig underlagt procedurer i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og opfylder derfor ikke dette kriterium.

Valutakursstabilitet: Kun Litauen deltager i den europæiske valutakursmekanisme (ERM II). I løbet af referenceperioden på to år var litas (Litauens valuta) ikke under alvorligt pres, og den afveg ikke fra ERM II-centralkursen. Ingen af de andre lande opfylder på nuværende tidspunkt dette kriterium, da de ikke deltager i ERM II.

Den lange rente: I løbet af den etårige periode frem til april 2014 var den lange rente i Litauen på 3,6 %, hvilket er langt under referenceværdien på 6,2 %. De andre lande opfylder også dette kriterium.

Det skal bemærkes, at Litauen efter vedtagelse af konvergensberetningen blev medlem af euroområdet den 1. januar 2015, således at antallet af deltagende lande nu er 19.

BAGGRUND

I henhold til artikel 140, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgiver Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank konvergensberetninger hvert andet år eller oftere, hvis et land, der ønsker at deltage i euroen, anmoder om det. Disse beretninger danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt et land må deltage i euroen.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Prisstabilitet : Landet skal vise en vedholdende grad af prisstabilitet og en gennemsnitlig inflationstakt i en periode på et år før undersøgelsen, der ikke overskrider inflationstakten i de tre EU-lande, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 1,5 procentpoint.

(*) Offentlige finansers tilstand : Landet må ikke være omfattet af en rådsafgørelse om, at det pågældende land har et uforholdsmæssigt stort underskud.

(*) Valutakursstabilitet: Landet skal overholde de normale udsvingsmargener i valutakursmekanismen uden alvorligt pres i mindst to år før undersøgelsen.

(*) Konvergens i den lange rente : Landet skal have en langfristet nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de tre EU-lande, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint.

DOKUMENT

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Konvergensberetning 2014 (udarbejdet i henhold til artikel 140, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) (COM(2014) 326 final af 4. juni 2014)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Centralbank: Konvergensberetning juni 2014

Rådets afgørelse 2014/509/EU af 23. juli 2014 om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 29-32)

Rådets forordning (EU) nr. 827/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 3-4)

Rådets forordning (EU) nr. 851/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 med hensyn til euroomregningskursen for Litauen (EUT L 233 af 6.8.2014, s. 21)

seneste ajourføring 06.10.2015

Top