Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hvidvaskning af penge: forebyggelse gennem toldsamarbejde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hvidvaskning af penge: forebyggelse gennem toldsamarbejde

Denne forordning pålægger alle fysiske personer, som rejser ind i eller forlader Den Europæiske Union (EU) med likvide midler af en værdi på 10.000 EUR eller derover, en forpligtelse til at angive dette beløb til de kompetente myndigheder i EU-landene. Formålet med forordningen er at indføre forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme gennem et mere effektivt toldsamarbejde.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet.

RESUMÉ

Denne forordning supplerer bestemmelserne i direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger i Den Europæiske Union (EU) mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Direktiv 91/308/EØF erstattedes af direktiv 2005/60/EF, der navnlig udvider omfanget af foranstaltninger til forebyggelse terrorfinansiering. De kompetente myndigheder * i EU-landene har nu harmoniseret reglerne vedrørende kontrol af kontanter *, der indføres til eller forlader EU.

Angivelsespligt

Denne forordning pålægger alle fysiske personer, som rejser ind i eller forlader EU med likvide midler af en værdi på 10.000 EUR eller derover, en forpligtelse til at angive dette beløb til de kompetente myndigheder. Angivelsespligten er ikke opfyldt, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige.

Angivelse kan foretages skriftligt, mundtligt eller elektronisk ifølge det enkelte EU-lands bestemmelser, og skal indeholde oplysninger om:

  • anmelderen, herunder det fulde navn, fødselsdato og fødested samt nationalitet
  • ejeren af de likvide midler samt beløbet og arten af de likvide midler
  • modtageren af de likvide midler
  • oprindelsen af de likvide midler og deres anvendelsesformål.

De oplysninger, der indhentes ved angivelse eller kontrol, registreres og behandles. De stilles til rådighed for de myndigheder i medlemsstaten, der har ansvar for at bekæmpe hvidvask eller terrorfinansiering i det EU-land, som pengene indføres til eller udføres fra. De indhentede oplysninger kan videregives til et tredjeland af medlemsstaterne eller af Kommissionen, under forudsætning af samtykke fra de kompetente myndigheder. De nationale og EU-bestemmelserne om videregivelse af personoplysninger skal overholdes.

Enhver oplysning af fortrolig art, eller som meddeles fortroligt, er omfattet af tavshedspligt. Den må ikke videreudgives uden udtrykkelig tilladelse fra den person eller den myndighed, der har meddelt den. Videregivelse af oplysninger er tilladt, for så vidt de kompetente myndigheder måtte være forpligtet hertil ifølge gældende bestemmelser, navnlig i forbindelse med en retssag. I de tilfælde skal offentliggørelse eller videregivelse af oplysninger ske under fuld overholdelse af gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger

Kontrol af overholdelse af angivelsespligten

Repræsentanter for de kompetente myndigheder kan kontrollere, om angivelsespligten er overholdt, ved at udføre kontrol af fysiske personer. Det omfatter kontrol af den fysiske person, dennes bagage og transportmiddel. En sådan kontrol skal udføres i overensstemmelse med den nationale lovgivning det pågældende sted.

Ved manglende overholdelse af angivelsespligten, kan de likvide midler administrativt tilbageholdes i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i den nationale lovgivning.

De indhentede oplysninger kan stilles til rådighed for andre EU-lande, navnlig når der er bevis for ulovlige aktiviteter. I sådanne tilfælde vil forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne være gældende med de fornødne ændringer. Hvis forholdene indikerer, at EU's finansielle interesser påvirkes negativt, videregives oplysningerne ligeledes til Kommissionen.

Når en kontrol afslører, at en fysisk person, der rejser ind i eller forlader EU med likvide midler af en værdi på under 10.000 EUR, og hvor der er bevis for ulovlig aktivitet i forbindelse med bevægelsen af de likvide midler, skal disse oplysninger ligeledes registreres og behandles.

Sanktioner

Medlemsstaterne underretter senest den 15. juni 2007 Kommissionen om de sanktioner, der finder anvendelse, såfremt den fastsatte anmeldelsespligt ikke overholdes. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Dokumentets nøglebegreber

  • Kompetente myndigheder: medlemsstaternes toldmyndigheder eller alle andre myndigheder, der af medlemsstaterne er bemyndiget til at gennemføre denne forordning.
  • Likvide midler: begrebet "likvide midler" dækker kontante penge (sedler og mønter) samt andre betalingsmidler som checks, gældsbreve og pengeanvisninger, etc.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1889/2005

15.12.2005

-

EUT L 309 af 25.11.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet i henhold til artikel 10 i denne forordning [KOM (2010) 429 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rapporten konkluderer, at EU-landene har organiseret de kompetente myndigheder effektivt og på en sådan måde, at de sikrer, at passagererne opfylder deres angivelsespligt. De har også indført et sanktionssystem og/eller et system til tilbageholdelse af likvide midler, hvis kravene om angivelse af likvide midler ikke opfyldes. Der er i et par medlemsstater påvist mangler i registreringen, behandlingen og tilrådighedsstillelsen af kontroloplysninger og i indførelsen af nationale sanktioner. Rapporten konstaterer, at EU-landene skal overvåges tæt for at styrke harmoniseringen af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1889/2005 ("Forordningen om kontrol af likvide midler").

See also

  • Yderligere oplysninger findes på Kontrol af likvide midler (DE) (EN) (FR) på netstedet for Generaldirektoratet (GD) for Beskatning og Toldunion

Seneste ajourføring: 25.01.2011

Top