Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kapitalens frie bevægelighed i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kapitalens frie bevægelighed i EU

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 88/361/EØF — kapitalliberaliseringsdirektivet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det blev udarbejdet for at give Den Europæiske Unions (EU) indre marked sin fulde økonomiske dimension.
 • Formålet var gradvist at ophæve alle restriktioner for frie kapitalbevægelser mellem EU-lande, ved at gennemføre Traktatens artikel 67 om De Europæiske Fællesskaber (Artikel 67 er efterfølgende ophævet).
 • Direktivets regler blev forældede efter ikrafttrædelsen af den nye artikel 63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som sikrer kapitalens frie bevægelighed mellem EU-lande samt mellem EU-lande og tredjelande.
 • Som angivet i Den Europæiske Unions Domstols retspraksis benyttes nomenklaturen for kapitalbevægelser, medtaget i dens bilag I, dog stadig med henblik på at definere begrebet kapitalbevægelser.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet nedfælder princippet om fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelser* mellem EU-lande med virkning fra 1. juli 1990. De repræsentative transaktioner for kapitalbevægelser er opført i dets bilag I.
 • Spanien, Grækenland, Irland og Portugal blev tilbudt overgangsordninger, og Portugal og Grækenland fik mulighed for en yderligere forlængelse på maksimum 3 år.
 • Direktivet søger at ophæve de generelle bestemmelser om begrænsninger for kapitalbevægelser mellem personer bosiddende i EU-lande.
 • Der blev indført en »beskyttelsesklausul«. Kapitalbevægelser kan pålægge valutamarkederne meget stærke begrænsninger, som fører til alvorlige forstyrrelser i varetagelsen af et lands pengepolitik og valutakurspolitik. I så tilfælde kan Europa-Kommissionen efter høring af Det Monetære Udvalg og Centralbankchefkomitéen give landet tilladelse til at indføre beskyttelsesforanstaltninger.
 • Beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med kapitalbevægelser er opført i direktivets bilag II og må ikke overstige 6 måneder.

Med virkning fra den 1. juli 1990 ophævede direktivet:

 • det første direktiv for gennemførelsen af Traktatens artikel 67
 • Rådets direktiv 72/156/EØF om regulering af de internationale pengestrømme og neutralisering af deres uønskede virkninger på den interne likviditet*.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det var i kraft mellem 7. juli 1988 og 31. december 1999. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 1. juli 1990. Direktivet er nu erstattet af traktatens nye regler om fri kapitalbevægelse, men anvendes stadig med henblik på at definere begrebet kapitalbevægelser.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Kapitalbevægelser: kapitaloverførsler mellem lande udført af en person, organisation eller virksomhed. Disse omfatter direkte investeringer, investeringer i fast ejendom, transaktioner i værdipapirer og i anfordringskonti og indlånskonti samt lån og kreditter.

Indenlandsk likviditet: Mængden af kontanter og likvide midler (dvs. aktiver, der kan omsættes til kontanter hurtigt) i cirkulation i et lands økonomi.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 88/361/EØF af 24. juni 1988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67 (EFT L 178 af 8.7.1988, s. 5-18)

seneste ajourføring 16.11.2016

Top