Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afstemning i ECB's Styrelsesråd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afstemning i ECB's Styrelsesråd

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2003/223/EF — ændring af artikel 10, stk. 2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Den indfører et rotationssystem i forbindelse med afstemning i Styrelsesrådet i Den Europæiske Centralbank (ECB) for at sikre en retfærdig og effektiv beslutningstagning.
 • Den tager højde for det faktum, at antallet af nationale centralbankchefer stiger, efterhånden som nye lande indfører euroen.
 • Den fastsætter desuden regler for tildeling og rotation af centralbankchefernes stemmerettigheder.

HOVEDPUNKTER

Styrelsesrådet

 • Styrelsesrådet er et af ECB’s 3 beslutningsorganer, hvor de 2 andre er Direktionen og Det Generelle Råd.
 • Styrelsesrådet er ECB’s vigtigste besluttende organ. Det udformer euroområdets pengepolitik.
 • Styrelsesrådet består af de 6 medlemmer af Direktionen og cheferne for de nationale centralbanker i landene i euroområdet. Dermed udvides Styrelsesrådets medlemsantal, hver gang et nyt land kommer med i euroområdet.

Rotationssystem med inddeling i grupper

 • Fra det tidspunkt, hvor antallet af medlemmer i styrelsesrådet overstiger 21, bliver fremgangsmåden ved afstemning i Styrelsesrådet justeret.
 • Det samlede antal stemmerettigheder begrænses således til 21. De 6 medlemmer af Direktionen forsætter med permanent at udøve stemmeret. Centralbankcheferne deler de resterende 15 stemmerettigheder ifølge rotationssystemet.
 • Centralbankcheferne vil blive inddelt i grupper, som er forskellige, med hensyn til hvor hyppigt medlemmerne kan udøve stemmeretten. Inddelingen af centralbankchefer i grupper foretages efter størrelsen af deres respektive lande i euroområdet, baseret på:
  • andelen af det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser (BNP mp) for landene i euroområdet
  • andelen af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner for landene i euroområdet.
 • Disse indikatorer har til formål at sikre en vis objektivitet ved at tage højde for landet i euroområdets økonomiske vægt og størrelsen af dets finansielle sektor.
 • Derudover bestemmer afgørelsen, at rotationssystemet indføres i 2 etaper.

Første etape: Stemmerettigheder, når der er flere end 15 centralbankchefer

 • Fra det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer overstiger 15, og indtil det når 22, inddeles centralbankcheferne i 2 grupper.
  • Den første gruppe består af de 5 centralbankchefer for nationale centralbanker i de lande, som har den største andel af det samlede euroområde i henhold til førnævnte kriterier
  • Den anden gruppe består af alle de øvrige centralbankchefer.
 • De 5 centralbankchefer i første gruppe har således tilsammen 4 stemmerettigheder, og de øvrige centralbankchefer i den anden gruppe har tilsammen 11.
 • Hyppigheden, hvormed medlemmerne i den første gruppe kan udøve stemmeret, kan ikke være lavere end for medlemmerne i den anden gruppe.
 • Fase ét ville normalt være gennemført i januar 2009, da Slovakiet tiltrådte euroområdet som det 16. medlem. Styrelsesrådet vedtog imidlertid i december 2008 en afgørelse om at udskyde starten af rotationssystemet.
 • Det nye rotationssystem blev i stedet indført den 1. januar 2015, da Litauen tiltrådte euroområdet som det 19. medlem.

Anden etape: Stemmerettigheder, når der er 22 centralbankchefer

 • Når antallet af centralbankchefer udgør 22, inddeles de i 3 grupper.
  • Den første gruppe vil bestå af de 5 centralbankchefer for nationale centralbanker i de lande, som har den største andel af det samlede euroområde.
  • Den anden gruppe vil bestå af halvdelen af det samlede antal centralbankchefer. Centralbankcheferne i denne gruppe er chefer for nationale centralbanker i de lande, der indtager de næste pladser på ranglisten over lande ifølge førnævnte kriterier.
  • Den tredje gruppe vil bestå af alle de øvrige centralbankchefer.
 • Den første gruppe får tildelt 4 stemmerettigheder, den anden 8 og den tredje 3 stemmerettigheder.
 • Inden for hver gruppe udøver centralbankcheferne stemmeret i lige lange perioder. Styrelsesrådet træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette princip.

Gennemførelse, justering og fremtidige ændringer

 • Når antallet af centralbankchefer øges, justeres sammensætningen af grupperne, og justeringerne træder i kraft den dag, centralbankchefen(-erne) tiltræder Styrelsesrådet. Når det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser* justeres (hvilket er påkrævet hvert 5. År) justeres sammensætningen af grupperne i overensstemmelse med enhver ændring og træder i kraft den første dag det følgende år.
 • Som undtagelse til den nye fremgangsmåde ved afstemning skal alle afgørelser, som er nødvendige til gennemførelse af de operationelle bestemmelser i rotationssystemet, vedtages med to tredjedeles flertal blandt alle medlemmer af Styrelsesrådet, uanset om de på tidspunktet for afgørelsen kan udøve stemmeret eller ikke.
 • Styrelsesrådet vedtog foranstaltninger, der dækker rotationshastigheden, rotationsperioden, rækkefølgen af centralbanker inden for grupperne samt overgangen fra et gruppesystem med 2 til 3 grupper i 2009 (afgørelse 2009/328/EF).

BAGGRUND

Før et EU-land kan indføre euroen, skal landet opfylde en række økonomiske og finansielle betingelser, også kaldet »konvergenskriterierne«.

I øjeblikket opfylder 19 ud af 28 EU-lande kriterierne og indført den fælles valuta euroen. De øvrige lande er omfattet af en fritagelse, indtil de opfylder kriterierne. Danmark og Det Forenede Kongerige har særstatus i form af et forbehold, da landene ikke i øjeblikket ønsker at indføre euroen.

VIGTIGT BEGREB

* Bruttonationalprodukt i markedspriser: pengeværdien af hele et lands nationale bruttoproduktion eller alle produkter.

DOKUMENT

Afgørelse 2003/223/EF truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 21. marts 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (EUT L 83 af 1.4.2003, s. 66-68)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2009/5/EF af 18. december 2008 om udskydelse af starten af rotationssystemet i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB/2008/29) (EUT L 3 af 7.1.2009, s. 4-5)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2009/328/EF af 19. marts 2009 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2009/5) (EUT L 100 af 18.4.2009, s. 10-11)

seneste ajourføring 08.03.2016

Top