Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Centralbanks indsamling af økonomiske og monetære data

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Centralbanks indsamling af økonomiske og monetære data

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 – Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

RESUMÉ

Den Europæiske Centralbank (ECB) indsamler et omfattende udvalg af data om den økonomiske og monetære udvikling i Den Europæiske Union (EU). Den bistås i denne opgave af de nationale centralbanker i EU-landene.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den bemyndiger ECB til at indsamle statistisk information, som er nødvendig for at udføre opgaverne i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). ECB’s ret til at indsamle statistisk information er begrænset til referencerapporteringspopulationen (*).

Den fastlægger ECB’s beføjelser til at definere de statistiske rapporteringskrav for referencerapporteringspopulationen.

Forordningen blev ændret i 2015 for at give mulighed for at overføre fortrolig statistisk information mellem ESCB og andre myndigheder i EU eller EU-landene, som har ansvaret for at føre tilsyn med finansielle institutioner, markeder, infrastrukturer eller det finansielle systems stabilitet. Desuden må ESCB overføre fortrolig statistisk information til den europæiske stabilitetsmekanisme. Al overførsel af data i henhold til ændringen fra 2015 er dog begrænset til, hvad der er nødvendigt, for at den modtagende myndighed eller det modtagende organ kan udføre sine opgaver.

HOVEDPUNKTER

ECB søger at minimere rapporteringsbyrden ved at bruge eksisterende ressourcer i videst muligt omfang. Der tages også højde for de relevante statistiske standarder i EU og internationalt.

ECB arbejder tæt sammen med det europæiske statistiske system (ESS), som består af EU’s statistiske kontor (Eurostat) og EU-landenes nationale statistiske institutter.

Principper

Under udvikling, udarbejdelse og formidling af statistikker styres ESCB af principperne om

 • uvildighed (neutral og lige adgang for alle brugere)
 • objektivitet (systematisk, pålidelig og upartisk)
 • uafhængighed (ingen politisk indblanding)
 • omkostningseffektivitet
 • statistisk fortrolighed (respekt for fortrolig information vedrørende enkeltstående statistiske enheder)
 • minimering af rapporteringsbyrden
 • høj kvalitet i resultaterne.

EU-landenes forpligtelser

EU-landene har ansvar for at organisere sig på det statistiske område for at kunne samarbejde med ESCB.

Typer af indsamlet information

De indsamlede data dækker særligt:

 • monetær og finansiel statistik
 • pengeseddelstatistik (f.eks. beholdninger og strøm af pengesedler i omløb)
 • betalings- og betalingssystemstatistik
 • statistik over finansiel stabilitet
 • statistik over betalingsbalancer (dvs. euroens andel som afregnings- og faktureringsvaluta i international handel)
 • statistik over international investeringsposition.

Ret til verifikation

Hvis en rapporteringsenhed (*) i et land i eurozonen mistænkes for at overtræde rapporteringskravene, kan ECB og den nationale centralbank verificere nøjagtigheden af den statistiske information eller udføre den tvungne indsamling af disse.

ECB eller den nationale centralbank i det berørte land skal meddele rapporteringsenheden om beslutningen om at kontrollere de leverede statistikker eller om at udføre den tvungne indsamling af disse. Hvis en enhed modsætter sig verifikationsprocessen, skal det land, hvori den befinder sig, bistå i det omfang, det er nødvendigt, herunder med at sikre ECB eller den nationale centralbank adgang til lokalerne. Disse regler gælder kun for lande i eurozonen.

Sanktioner

ECB kan udstede en bøde til en rapporteringsenhed, som ikke overholder rapporteringskravene for statistik. Bødestørrelserne går fra dagbøder på højst 10 000 EUR til bøder på op til 200 000 EUR. ECB skal agere i overensstemmelse med principperne og procedurerne i forordning (EF) nr. 2532/98 om ECB’s beføjelser til at pålægge sanktioner.

Fortrolighed

Statistisk information anses for at være fortrolig, når den er tilstrækkeligt finkornet til, at rapporteringsenheder og alle andre juridiske og fysiske personer eller organer kan identificeres enten direkte (dvs. ud fra navn, adresse eller officielt tildelt identifikationskode) eller indirekte via udledning.

Rapporteringsenhederne skal informeres om de statistiske og administrative anvendelser, som de data, de leverer, kan blive brugt til. Hvor det er relevant, kan de indhente oplysninger om det juridiske grundlag for overførsel og om de vedtagne beskyttelsesforanstaltninger.

ESCB må udelukkende anvende statistisk information til at udføre sine opgaver, undtagen:

 • hvis rapporteringsenheden eller den anden person eller det andet organ, der kan identificeres, udtrykkeligt har givet sit samtykke til brug af den fortrolige statistiske information til andre formål
 • til overførsel af fortrolig statistisk information til andre medlemmer af ESS
 • til at give videnskabelige forskningsorganer adgang til fortrolig statistisk information, som ikke giver mulighed for direkte identifikation (denne adgang er underlagt forudgående udtrykkeligt samtykke fra den myndighed, som leverede oplysningerne)
 • til ECB og de nationale centralbanker, hvis de skal bruge fortrolig statistisk information inden for tilsynsvirksomhed
 • til de nationale centralbanker i forbindelse med udførelse af andre funktioner end dem, der er anført i protokollen om statutten for ESCB og for ECB.

ECB, de nationale centralbanker og EU-landene skal træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre beskyttelse af fortrolig statistisk information.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Referencerapporteringspopulation: Dette omfatter hovedsagelig centralbanker, andre finansielle institutioner i EU-landene (undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser), postgiroinstitutter (*) samt juridiske og fysiske personer, som har hjemsted i et land i eurozonen, og som har udført grænseoverskridende transaktioner eller udstedt værdipapirer (*) eller elektroniske penge (*). Alle disse kan være rapporteringsenheder i henhold til ECB’s statistiske rapporteringskrav.

(*) Rapporteringsenheder: I henhold til ECB’s rapporteringskrav kan en hvilken som helst enhed i eller alle enheder i referencerapporteringspopulationen være rapporteringsenheder (dvs. at de skal udføre rapportering) afhængigt af omstændighederne.

(*) Postgiroinstitutioner: Disse tilhører sektoren »ikkefinansielle selskaber«, og i tilgift til deres posttjenester modtager de indlån fra ikkemonetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet, med henblik på at yde pengeoverførselstjenester til deres indskydere.

(*) Værdipapirer: finansielle instrumenter som f.eks. virksomheders aktier og statsobligationer, der som regel udstedes med henblik på at skaffe midler til udstederen.

(*) Elektroniske penge: penge, som er i banksystemet, men som ikke findes i fysisk form. Kun en del af den samlede pengeforsyning består af sedler og mønter.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8-19)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1-50)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (omarbejdet) (ECB/2013/34) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 51-72)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73-93)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1074/2013 af 18. oktober 2013 om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet (omarbejdning) (ECB/2013/39) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 94-106)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (omarbejdning) (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107-121)

seneste ajourføring 17.08.2015

Top