Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overgang til euroen: Bankgebyrer for omregning og dobbelt angivelse af priser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Overgang til euroen: Bankgebyrer for omregning og dobbelt angivelse af priser

Inden der blev sat eurosedler og -mønter i omløb i tolv af EU's medlemsstater, vedtog Europa-Kommissionen i 1998 nogle henstillinger med henblik på at lette indførelsen af den fælles valuta. Henstillingerne er rettet til henholdsvis banker og andre økonomiske aktører, branche- og forbrugerorganisationer samt til medlemsstaterne.

DOKUMENTER

Kommissionens henstillinger af 23. april 1998 om:

1. bankgebyrer for omregning til euroen [Henstilling 98/286/EF - De Europæiske Fællesskabers Tidende L 130 af 1.5.1998]

2. dobbelt angivelse af priser og andre monetære beløb [Henstilling 98/287/EF - De Europæiske Fællesskabers Tidende L 130 af 1.5.1998]

3. Henstilling 98/288/EF - De Europæiske Fællesskabers Tidende L 130 af 1.5.1998].

RESUMÉ

Kommissionen vedtog den 23. april 1998 disse henstillinger, der ikke er juridisk bindende, for at sikre, at euroen ville blive indført under de bedst mulige forhold. To af henstillingerne er rettet til henholdsvis bankerne, for så vidt angår bankgebyrer for omregning til euroen, og de økonomiske aktører, for så vidt angår den dobbelte angivelse af priser og andre monetære beløb. I det tredje dokument henstilles der til dialog, opfølgning og oplysning, især mellem branche- og forbrugerorganisationer, med henblik på at lette overgangen til euroen for forbrugerne.

BANKGEBYRER FOR OMREGNING TIL EUROEN

Ifølge Kommissionens henstilling 98/286/EF er bankerne ikke retligt berettigede til:

 • at beregne gebyrer for omregning af indgående betalinger i euro eller i den nationale valutaenhed i overgangsperioden *
 • at beregne gebyrer for omregning af konti fra den nationale valutaenhed til euro ved overgangsperiodens udløb
 • at beregne et andet gebyr for tjenesteydelser i euro end for tilsvarende tjenesteydelser i den nationale valutaenhed.

Kommissionen anbefaler, at bankerne følger nedenstående praksis:

 • gebyrfri omregning af udgående betalinger i overgangsperioden (fra den nationale valutaenhed til euro og omvendt)
 • gebyrfri omregning af konti fra den nationale valutaenhed til euro i overgangsperioden
 • gebyrfri veksling for kunder af "husholdningsbeløb" i nationale sedler og mønter til eurosedler og euromønter i slutfasen * (bankerne kvantificerer »husholdningsbeløb« på grundlag af beløbsstørrelse og hyppighed).

Disse to kategorier af god praksis er i henstillingen opført samlet under overskriften "Standard for god praksis", der dermed omfatter både den praksis, Kommissionen anser for at være lovpligtig, og anbefalet praksis.

Klar angivelse af omregningskurser og andre gebyrer

Ved enhver omregning (og veksling) bør bankerne klart og tydeligt vise, at omregningskurserne (esdeenfr) er blevet anvendt korrekt og særskilt angive eventuelle gebyrer af enhver art, der måtte være beregnet.

Beregner bankerne gebyrer for omregning og veksling, der ikke er omfattet af standarden for god praksis, eller undlader bankerne at anvende en eller flere af ovenstående bindende bestemmelser, bør de over for kunderne:

 • på forhånd og skriftligt oplyse om de gebyrer for omregning, de vil anvende
 • efterfølgende på ethvert middel, der benyttes til at kommunikere med kunden, særskilt oplyse om de gebyrer, der er anvendt.

Bankerne bør snarest muligt inden den 1. januar 1999 oplyse deres kunder om, hvorvidt og i hvilket omfang de agter at gennemføre standarden for god praksis.

Kommissionens overvågning af gennemførelsen af standarden for god praksis behandles i henstillingen om dialog, overvågning og oplysning med henblik på at lette overgangen til euroen.

Kommissionen opfordrer de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at behandle spørgsmålet om veksling af sedler og mønter for de borgere, der ikke har en bankkonto.

Henstillingen er rettet til medlemsstaterne, bankerne og bankernes sammenslutninger.

DOBBELT ANGIVELSE AF PRISER OG ANDRE MONETÆRE BELØB

Ved "dobbelt angivelse" af priser og andre monetære beløb forstås samtidig angivelse af beløb i den nationale valutaenhed og i euro. Dobbelt angivelse er et led i en overordnet kommunikationsstrategi, der skal lette overgangen til euroen for forbrugerne og medarbejderne.

I forbindelse med dobbelt pris- og beløbsangivelse skal følgende bestemmelser i henhold til den gældende lovgivning overholdes:

 • de omregningskurser (esdeenfr) og afrundingsregler, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 (esdeenfr) om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen, bør anvendes samvittighedsfuldt
 • der bør afrundes til nærmeste cent.

Kommissionen understreger, at følgende grundbestemmelser ligeledes bør overholdes:

 • synlighed og letlæselighed, der indebærer, at det skal være let at skelne mellem det beløb, der skal betales, og den modværdi, der anføres til orientering, samt at pris- og beløbsangivelser ikke må overlæsses med tal (den dobbelte prisangivelse kan begrænses til den endelige pris, som forbrugerne skal betale)
 • detailhandlerne bør klart og tydeligt tilkendegive, om de er villige til at acceptere betaling i euro i overgangsperioden.

Kommissionen anbefaler, at dobbelt pris- og beløbsangivelse i dokumenter, der kan tjene som "retningsgivende bilag", såsom bankkontoudskrifter og fakturaer fra offentlige forsyningsvirksomheder, påbegyndes tidligt i overgangsperioden.

Indførelsen af dobbelt pris- og beløbsangivelse inden for detailhandelen vil ske gradvist alt efter, hvilket tempo kunderne ønsker at gennemføre omstillingen i, og den vil også afhænge af, hvilken type detailforretning der er tale om, samt hvilken type produkter der sælges. Kommissionen anbefaler brancheorganisationerne at udarbejde fælles formater eller design for dobbelt pris- og beløbsangivelse. De opfordres til at hjælpe de mindre erhvervsdrivende, som således kan forbedre deres evner til dobbelt pris- og beløbsangivelse og gennemføre andre kommunikationsinitiativer.

Henstillingen er rettet til medlemsstaterne og til alle erhvervsdrivende, der måtte anvende dobbelt pris- og beløbsangivelse.

DIALOG, OPFØLGNING OG OPLYSNING MED HENBLIK PÅ AT LETTE OVERGANGEN

Medlemsstaterne opfordres til at fremme videreførelsen af den dialog, som allerede er indledt mellem alle de aktører, der deltager i forberedelserne af overgangen til euroen. Kommissionen vil fortsat fremme denne dialog på EU-plan og opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til resultaterne heraf.

Kommissionen anbefaler først og fremmest:

 • at forbrugersammenslutningerne og brancheorganisationerne indleder forhandlinger og om muligt indgår aftale om en standard for god praksis vedrørende dobbelt pris- og beløbsangivelse og dobbelt fakturering, og at de fastsætter bindende minimumsstandarder for, hvilke oplysninger der skal gives
 • at der fastlægges principper for de små virksomheder, der vil støde på særlige problemer i forbindelse med overgangen til euroen (f.eks. skal det sikres, at en virksomhed ikke udelukkende udsteder fakturaer i euro uden først at have informeret herom).

Med hensyn til overvågningen af de praktiske forberedelser opfordres medlemsstaterne til at etablere decentrale observationscentre, der blandt andet bør kunne fungere som informationskilder for borgerne samt bidrage til at lette udvekslingen af oplysninger og god praksis vedrørende deres behov og gennemførelsen af aftaler i nationalt regi og på EU-plan.

Hvad angår oplysningsindsatsen anbefaler Kommissionen:

 • at brancheorganisationerne og de institutioner, der er i kontakt med de små virksomheder, opfordres til at fortsætte deres oplysningsbestræbelser
 • at medlemsstaterne opfordres til nærmere at undersøge, hvilken rolle uddannelsessystemet spiller for oplysningsvirksomheden.

Henstillingen er rettet til medlemsstaterne, de lokale myndigheder, branche- og forbrugerorganisationerne, banksammenslutningerne, virksomhederne og enhver anden organisation eller institution, der er i kontakt med disse.

Dokumentets nøglebegreber

 • Overgangsperiode: Det tidsrum, der begynder den 1. januar 1999 og slutter den 31. december 2001
 • Slutfase: Det tidsrum, der begynder den 1. januar 2002 og slutter den 30. december 2002

Seneste ajourføring: 12.07.2006

Top