Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Råds resolution (Amsterdam) om stabilitets- og vækstpagten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det Europæiske Råds resolution (Amsterdam) om stabilitets- og vækstpagten

Denne resolution giver medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen klare politiske retningslinjer for en streng og rettidig gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten. Den tilskynder medlemsstaterne til at opretholde en fornuftig finanspolitik efter tilslutningen til tredje fase i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

DOKUMENT

Det Europæiske Råds resolution om stabilitets- og vækstpagten (Amsterdam, den 17. juni 1997) [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 236 af 2.8.1997].

RESUMÉ

Det Europæiske Råds resolution udgør det politiske fundament for stabilitets- og vækstpagten. Den giver medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet klare politiske retningslinier for gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten.

Medlemsstaterne forpligter sig til at efterleve det mellemfristede budgetmål om en budgetstilling tæt på balance eller med overskud. Medlemsstaterne:

 • opfordres til på eget initiativ at offentliggøre de henstillinger, som Rådet måtte rette til dem;
 • forpligter sig til at træffe de budgetkorrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne opfylde målsætningerne i deres stabilitets- eller konvergensprogrammer
 • iværksætter de budgetkorrigerende justeringer, de skønner påkrævet, så snart de råder over information, der angiver, at der er risiko for et uforholdsmæssigt stort underskud
 • korrigerer uforholdsmæssigt store underskud så hurtigt som muligt, efter at de er opstået
 • forpligter sig til ikke at påberåbe sig, at der er tale om et exceptionelt underskud, når det er forbundet med et årligt fald i BNP på mindre end 2 %, medmindre det drejer sig om et alvorligt tilbageslag (årligt fald i BNP i faste priser på mindst 0,75 %).

Kommissionen:

 • udøver sin traktatlige initiativret på en måde, der letter en streng, rettidig og effektiv anvendelse af stabilitets- og vækstpagten
 • forelægger hurtigt de rapporter, udtalelser og henstillinger, der er nødvendige for, at Rådet rettidigt kan træffe afgørelser
 • forpligter sig til at udarbejde en rapport, så snart der opstår risiko for et uforholdsmæssigt stort underskud, eller så snart et forventet eller faktisk offentligt underskud overstiger referenceværdien på 3 % af BNP
 • forpligter sig til skriftligt at meddele Rådet begrundelserne for sin holdning, hvis den skønner, at et underskud på mere end 3 % af BNP ikke er uforholdsmæssigt stort, og denne opfattelse ikke deles af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg;
 • forpligter sig til på Rådets anmodning at udarbejde en henstilling med henblik på Rådets afgørelse af, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud.

Rådet har pligt til stramt og rettidigt at gennemføre alle de elementer i stabilitets- og vækstpagten, der henhører under dets kompetence. Rådet:

 • opfordres indtrængende til at betragte fristerne for anvendelse af proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud som maksimalfrister
 • opfordres til altid at pålægge sanktioner, hvis en deltagende medlemsstat undlader at træffe de fornødne foranstaltninger til at bringe et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør og til strengt at anvende hele rækken af sanktioner
 • opfordres til altid skriftligt at angive årsagerne til, at der ikke skal gribes ind.

Efter denne konstatering og på grundlag af debatten om stabilitets- og vækstpagten vedtog Kommissionen i september 2004 en meddelelse om styrkelse af den økonomiske styring og klarlæggelse af stabilitets- og vækstpagtens gennemførelse. I denne meddelelse foresloges en række mulige forbedringer af pagten. Kommissionen rettede især opmærksomheden mod udviklingen i de økonomiske faktorer i medlemsstaterne og mod de offentlige finansers bæredygtighed på lang sigt.

I forbindelse med Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2005 nåede finansministrene til politisk enighed om en forbedret forvaltning af stabilitets- og vækstpagten.

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud [Den Europæiske Unions Tidende L 209 af 02.08.1997].

Forordningen afklarer og fremskynder proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud med det sigte at imødegå forekomsten af uforholdsmæssigt store underskud.

Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker[De Europæiske Fællesskabers Tidende L 209 af 2.8.1997].

Denne forordning har til formål at overvåge medlemsstaterne budgetstillinger og overvåge deres økonomiske politikker.

See also

For yderligere informationer, se netstedet:

Seneste ajourføring: 04.11.2005

Top