Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den korrigerende arm: proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den korrigerende arm: proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 — fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Stabilitets- og vækstpagten (SVP) er hjørnestenen i EU's budgetdisciplin. Pagtens korrigerende arm styrer proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der understøtter hurtig korrektion af uforholdsmæssigt store offentlige underskud eller uforholdsmæssigt høj offentlig gæld.

Forordningen søger at tydeliggøre og fremme proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud under artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Når et EU-land ikke overholder den budgetdisciplin, der kræves under SVP, kan det blive genstand for en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der består af flere trin.

HOVEDPUNKTER

Iværksættelse af proceduren

Under SVP udløses proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud af underskuds- og gældskriterier:

  • Underskudskriteriet: Det offentlige underskud anses for exceptionelt, hvis det overskrider referenceværdien på 3 % af bruttonationalproduktet (BNP) i markedspriser.
  • Gældskriteriet: Gælden overskrider 60 % af BNP, og målet om at reducere gælden med 1/20 pr. år er ikke blevet opfyldt i løbet af de tre foregående år.

Procedurens faser

  • For det EU-land, hvis underskud eller gæld overskrider de fastsatte grænser, udarbejder Europa-Kommissionen en rapport, der vurderer, om proceduren for uforholdsmæssigt store underskud skal iværksættes.
  • Kommissionen sender herefter en meddelelse til det pågældende land og informerer Rådet, hvis den mener, at underskuddet er uforholdsmæssigt stort.
  • På Kommissionens forslag beslutter Rådet ved kvalificeret flertal, om der på baggrund af bemærkninger fra det pågældende land foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud.
  • Hvis Rådet beslutter, at underskuddet er uforholdsmæssigt stort, udsteder det henstillinger til landet og fastlægger en maksimal tidsfrist for landets iværksættelse af virkningsfulde foranstaltninger (3 eller 6 måneder).
  • Hvis et land fortsat ikke gennemfører henstillingerne, kan Rådet beslutte at udstede et påkrav til landet om at træffe foranstaltninger om at reducere underskuddet inden for en bestemt periode.
  • Hvis landet ikke overholder Rådets afgørelser, kan Rådet beslutte at pålægge sanktioner.

Sanktioner

Der pålægges sanktioner, hvis underskuddet ikke reduceres. For lande i euroområdet pålægges disse sanktioner gradvist og begynder med:

  • forpligtelsen til hos Kommissionen at foretage en rentebærende deponering på 0,2 % af BNP i den forebyggende fase
  • forpligtelsen til at foretage en ikkerentebærende deponering på 0,2 % af BNP i den korrigerende fase. Denne deponering konverteres til en bod på op til 0,5 % af BNP, hvis henstillingerne om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud ikke imødekommes.

EU-landene (undtagen Det Forenede Kongerige) kan desuden få suspenderet forpligtelser eller betalinger fra EU's struktur- og investeringsfonde. Der pålægges også sanktioner i tilfælde af statistisk manipulation.

Afstemningssystem

Afgørelser om de fleste sanktioner under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud træffes ved omvendt flertal. Det betyder, at en bod anses for vedtaget, medmindre Rådet ved kvalificeret flertal beslutter at afvise den.

De 25 lande, der tiltrådte traktaten om stabilitet, samordning og styring , blev desuden enige om at anvende omvendt flertal i en endnu tidligere fase i proceduren, for eksempel når det skal besluttes, om et EU-land skal underkastes en procedure om uforholdsmæssigt stort underskud.

SVP-fleksibilitet

I januar 2015 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse med retningslinjer til EU-landene om den optimale udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten for at fremme effektiv gennemførelse af strukturreformer, fremme investering og bedre at tage højde for den økonomiske situation i hvert EU-land.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 1999.

BAGGRUND

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6-11)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1467/97 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1-7)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten (COM(2015) 12 final af 13.1.2015)

seneste ajourføring 22.02.2016

Top