Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-støtte til lande uden for euroområdet med handelsunderskud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-støtte til lande uden for euroområdet med handelsunderskud

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 332/2002 — EU-støtte til lande uden for euroområdet med handelsunderskud

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter finansiel bistand til EU-lande, som ikke har vedtaget euroen, og som har problemer med handelsunderskud (*).

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastsætter kravene til mellemfristede lån op til 50 mia. EUR til lande uden for euroområdet, der oplever vanskeligheder med hensyn til deres betalingsbalance.

Proceduren for tildelingaf lånet omfatter:

  • Europa-Kommissionens eller det relevante EU-lands (uden for euroområdet) igangsættelse af lånydelsen
  • EU-landets drøftelse med Kommissionen af sit finansieringsbehov og forelæggelse af et udkast til et genopretningsprogram
  • EU’s Ministerråds afgørelse af, om lånet skal tildeles samt beløbets størrelse og lånets varighed, på baggrund af genopretningsprogrammet
  • Kommissionens og EU-landets udarbejdelse af et aftalememorandum, der præciserer de betingelser, der er vedtaget af Rådet.

Lånets karakteristika omfatter lånoptagelse og långivning i euro og minimumsrisiko for Kommissionen. Den Europæiske Centralbank (ECB) forvalter lånet på vegne af EU. Lånets omkostninger afholdes af EU-debitorlandet, og sidstnævnte skal oprette en særlig konto til forvaltning af lånet i sin nationale centralbank.

Revisionsretten har ret til at foretage en finansiel revision i EU-landet, hvis den finder det påkrævet i forbindelse med forvaltningen af lånefaciliteten.

Hvert tredje år skal Rådet, på baggrund af en rapport fra Kommissionen, undersøge, om lånet stadig stemmer overens med det behov, der gav anledning til dets indførelse.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 24. februar 2002.

VIGTIGE BEGREBER

(*)Handelsunderskud: opstår, når værdien af et lands import er større end dets eksport.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1-3)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 332/2002 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2003/797/EF af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14) (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 35-36). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 27.01.2016

Top