Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet

Europa-Kommissionen opretter Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA), der har til opgave at optimere gennemførelsen af TEN-T.

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2007/60/EF af 26. oktober 2006 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Der oprettes et forvaltningsorgan til forvaltning af Fællesskabets foranstaltninger inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Dets status er omfattet af forordning (EF) nr. 58/2003. Det forvaltes af en styrelseskomité og en direktør, der udpeges af Kommissionen.

Oprettelsen af et forvaltningsorgan gør det muligt at mobilisere ekspertise på højt plan gennem ansættelse af specialiseret personale. Det skal give mulighed for at forbedre fleksibiliteten ved gennemførelse af Fællesskabets foranstaltninger inden for TEN-T og sørge for en bedre koordinering af finansieringen i forhold til andre fællesskabsinstrumenter.

Som led i EF-indsatsen for det transeuropæiske transportnet har Agenturet til opgave at udføre opgaver i forbindelse med tildelingen af Fællesskabets finansielle støtte i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95 og (EF) nr. 680/2007 med undtagelse af opgaver, som indebærer en skønsmargen, som kunne give sig udtryk i politiske valg (programmering, prioriteringer, evaluering af programmet, osv.).

Agenturet får navnlig til opgave at:

  • støtte Kommissionen i programmerings- og udvælgelsesfasen, forvalte opfølgningsfasen for Fællesskabets økonomiske bidrag til projekter af fælles interesse inden for TEN-T, samt foretage de nødvendige kontroller i forbindelse hermed
  • sikre en bedre koordinering af tildelingen af den finansielle bistand til alle projekter af fælles interesse, som også modtager finansiering fra strukturfondene, og Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
  • yde teknisk bistand til projektlederne ved tilrettelæggelsen af projektfinansieringen samt udarbejde fælles evalueringsmetoder
  • vedtage budgetgennemførelsesakter (indtægter og udgifter) og træffe de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med forvaltningen af Fællesskabets foranstaltninger inden for rammerne af TEN-T i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95 og (EF) nr. 680/2007
  • indsamle, analysere og videreformidle til Kommissionen alle nødvendige oplysninger for gennemførelsen af TEN-T
  • iværksætte ledsageforanstaltninger, som bidrager til TEN-T-programmets effektivitet, specielt for at fremme programmet over for alle implicerede parter og styrke dets synlighed over for borgerne.
  • tilbyde administrativ og teknisk bistand efter anmodning fra Kommissionen.

Kommissionen kan ligeledes bede forvaltningsorganet udføre opgaver af samme art inden for rammerne af andre fællesskabsprogrammer eller -foranstaltninger, hvis disse programmer og foranstaltninger ligger inden for TEN-T.

Tilskud og kontrol

Organet modtager et tilskud over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Tilskuddet tages fra den samlede tildeling til Fællesskabets foranstaltninger på området for TEN-T.

Organet er underlagt Kommissionens kontrol. Det skal aflægge rapport over gennemførelsen af de fællesskabsforanstaltninger, som det overdrages, på de betingelser og med den hyppighed, der fastsættes i fuldmagtsdokumentet.

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 2007/60/EF

26.10.2006

-

EUT L 32 af 6.2.2007

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 2008/593/EF

11.7.2008

-

EUT L 190 af 18.7.2008

TILHØRENDE AKTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2008 af 9. juli 2008, som ændrer forordning (EF) nr. 1653/2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer. [Den Europæiske Unions Tidende L 181 af 10.7.2008].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1821/2005 af 8. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1653/2004 vedrørende ansættelse af forvaltningsorganernes regnskabsførere [Den Europæiske Unions Tidende L293 af 9.11.2005].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer [EUT L 297 af 22.9.2004].

Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer [EFT L 11 af 16.1.2003].

Seneste ajourføring: 24.09.2008

Top