Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dagsorden for almen- og forretningsflyvning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Dagsorden for almen- og forretningsflyvning

På grund af stigningen i luftfarten i Europa er det nødvendigt at inddrage almen- og forretningsflyvning i EU's transportpolitiske initiativer. De væsentligste mål består i at forbedre indsamlingen af oplysninger, sikre proportionalitet i lovgivningen, integrere denne sektor ordentligt i Kommissionens initiativer samt forbedre udnyttelsen af den eksisterende kapacitet og adgangen til verdensmarkederne og samtidig sikre en i miljømæssig henseende bæredygtig udvikling.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 11. januar 2008 om en dagsorden for en bæredygtig fremtid for almen- og forretningsflyvning [KOM(2007) 869 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Kommissionen har studeret sektoren for almen- og forretningsflyvning * og forslår at integrere den i EU's politik på luftfartsområdet for at sikre proportionalitet i lovgivningen og optimere de eksisterende, men begrænsede infrastrukturer og ressourcer.

Meddelelsen dækker:

 • al civil luftfart med undtagelse af kommerciel luftfart
 • civile luftfartsoperationer, som udføres på bestilling og mod betaling (specialiserede luftfartstjenester, pilotuddannelse, fritidsflyvning, taxiflyvning osv.).

Almen- og forretningsflyvningens fordele for EU

Almen- og forretningsflyvning er en sektor i vækst med en diversificeret flyflåde. Der anvendes op mod 50 000 motorfly til denne flyvning. Dertil kommer 180 000 – 200 000 ultralette fly og ikke-motordrevne fly, som anvendes inden for sports- og fritidssektoren. I 2006 tegnede almen- og forretningsflyvning sig for næsten 10 % af samtlige de flyvninger, som Eurocontrol (EN) registrerede. Der kan forventes fortsat vækst inden for denne sektor som følge af følgende faktorer:

 • behovet for øget mobilitet, fleksibilitet og punkt-til-punkt-tjenester
 • den tiltagende overbelastning af de største lufthavne
 • sikkerhedskravene
 • virksomheders og enkeltpersoners løbende indsats for at øge deres produktivitetsgevinster
 • udviklingen af nye teknologier, som gør luftfartøjer mere effektive og billigere.

Almen- og forretningsflyvning bidrager til forskningen og udviklingen inden for luftfart og udgør en stor leverandør af veluddannede personer til luftfartsindustrien i almindelighed. Den dækker endvidere et særligt socialt og økonomisk behov ved at tilbyde privatpersoner, virksomheder og lokalsamfund skræddersyede og fleksible transporttjenester af høj kvalitet. Disse tjenester forbedrer den individuelle mobilitet, øger virksomhedernes produktion og styrker den regionale samhørighed.

Dagsorden for almen- og forretningsflyvning

Kommissionen peger på fem prioriterede områder, der kan sikre en bæredygtig fremtid for almen- og forretningsflyvning, nemlig følgende:

 • Forbedre det statistiske materiale vedrørende almen- og forretningsflyvning, da de politiske beslutningstagere har behov for et reelt kendskab til situationen for at kunne lovgive om sektoren.
 • Præcisere definitionerne for at forhindre, at operatører og lovgivere fortolker juridiske definitioner forskelligt. Sådanne divergerende fortolkninger er nemlig til skade for det indre markeds funktionsmåde og gør det vanskeligt at sikre en ensartet anvendelse af fællesskabslovgivningen. Kommissionens meddelelse indeholder især en præcisering af udtrykkene "statsluftfartøj/civilt luftfartøj" og "erhvervsmæssig lufttransportoperation".
 • Sikre proportionalitet i lovgivningen og fastholde subsidiaritetsprincippet med henvisning til de meget forskelligartede forhold inden for denne sektor. Forordning (EF) nr. 216/2008 er et godt eksempel, eftersom de krav, der stilles, skal opfyldes af alle operatører, og der kan om nødvendigt tilføjes strengere normere på basis af de relevante kriterier. Kommissionen er særlig opmærksom på de bekymringer, som de berørte parter har tilkendegivet med hensyn til lokale flyvninger og flyvninger med lette luftfartøjer.
 • Forbedre udnyttelsen af den eksisterende kapacitet (i lufthavne og i luftrummet) for at forøge denne kapacitet i forhold til den almindelige vækst i trafikken. Medmindre kapaciteten øges proportionelt, vil almen- og forretningsflyvning i stigende grad skulle konkurrere med de større luftfartsselskaber om adgang til luftrum og infrastrukturer. Kommissionen foreslår en bedre planlægning for at optimere udnyttelsen af den eksisterende kapacitet, udvikling af nye teknologier (automatiske systemer til flyveledelse, satellitnavigationssystemer osv.) og indretning af et EU-observatorium. Kommissionen vil endvidere iværksætte en række reformer inden for rammerne af det fælles europæiske luftrum og SESAR-projektet.
 • Lette adgangen til verdensmarkedet for at styrke europæiske virksomheders tilstedeværelse på dette marked. Den del af den europæiske flyindustri, der er specialiseret i fremstilling af fly til almen- og forretningsflyvning, indtager en stærk position på markedet, og der udvikles nye teknologier, som giver EU en konkurrencefordel. Kommissionen ønsker at styrke den europæiske tilstedeværelse på verdensmarkedet yderligere. Den mener desuden, at man skal tilgodese almen- og forretningsflyvningens særlige interesser, og den forpligtet sig til at tage hensyn hertil i forbindelse med udformningen af Fællesskabets politik på luftfartsområdet vis-a-vis tredjelande og som led forhandlinger om luftfartsaftaler.
 • Sikre et bæredygtigt miljø, eftersom denne transportform, i lighed med de fleste andre former for transport, medfører støjgener og luftforurening til skade for miljøet. Kommissionen er med bistand fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i færd med at analysere behovet for at ændre de relevante "væsentlige krav" på området luftfart og miljø. Nye certificeringsnormer og en forbedring af pilotuddannelserne kunne også bidrage til at mindske luftfartens negative konsekvenser. Med hensyn til drivhusgasemissioner foreslår Kommissionen, at ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter udvides til også at omfatte luftfart og dermed også almen- og forretningsflyvning. Den undersøger endvidere muligheden for at anvende mere miljøvenlige brændstoffer.
 • Øge forsknings- og udviklingsindsatsen, da sektoren er kendetegnet ved et meget dynamisk forskningsmiljø. Den europæiske almen- og forretningsflyvnings konkurrencemæssige og kommercielle succes er meget afhængig af flyindustriens innovation og forskning. Derfor vil Kommissionen fortsat støtte initiativer på dette område inden for rammerne af sit forskningsrammeprogram.

Kontekst

I forlængelse af f.eks. udvidelsen af Fællesskabets kompetence på sikkerhedsområdet, moderniseringen af det fælles europæiske luftrum og indførelsen af nye former for flyveledelse i Europa og som følge af den forventede kapacitetsmangel og bekymringerne med hensyn til flytrafikkens miljømæssige konsekvenser haster det med at se nærmere på almen- og forretningsflyvning. Kommissionen vil derfor foretage en nærmere undersøgelse af denne sektor ved at fastlægge en dagsorden for en bæredygtig fremtid for almen- og forretningsflyvning.

Dokumentets nøglebegreber

 • Almen- og forretningsflyvning: Udtrykket omfatter alt fra fritidsflyvning med luftfartøjer uden motor til flyvning med avancerede forretningsfly og specialiserede luftfartstjenester.

Seneste ajourføring: 06.05.2008

Top