Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integration af Europas realkreditmarkeder (hvidbog)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Integration af Europas realkreditmarkeder (hvidbog)

Integrationen af de europæiske realkreditmarkeder er afgørende for Den Europæiske Unions økonomi og indre marked. Ved at fjerne de retlige og økonomiske hindringer bliver det muligt at styrke effektiviteten og konkurrencedygtigheden på realkreditmarkedet. Kommissionen ønsker at komme med et modspil til disse udfordringer med henblik på at få branchen til at fungere bedre på europæisk plan.

DOKUMENT

Europa-Kommissionens hvidbog af 18. december 2007 om integration af EU's realkreditmarkeder [KOM(2007) 807 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Integrationen af de europæiske realkreditmarkeder er afgørende for Den Europæiske Unions (EU) økonomi og for det indre marked. Kommissionen beskriver de problemer, der bør findes hensigtsmæssige løsninger på, så hindringerne for markedsintegrationen kan fjernes.

Mål

En grundig undersøgelse af hindringerne for et integreret marked har gjort det muligt at opstille følgende fire mål for forbedring af konkurrencen og markedseffektiviteten:

 • at lette grænseoverskridende udbud og finansiering af realkreditlån. Hindringerne (reguleringsrammer, infrastrukturer m.v.) bør afskaffes. Dermed bliver det muligt at diversificere instrumenterne til realkreditfinansiering og samtidig sikre, at forbrugerne beskyttes, og at markedet forbliver stabilt
 • at øge produktviften. For at modsvare forbrugernes behov skal hindringerne for udbud og salg fjernes, så realkreditproduktviften kan diversificeres, især med nye og nyskabende produkter
 • styrke forbrugertilliden. Forbrugerne bør være i stand til at træffe et begrundet valg på grundlag af klare og sammenlignelige oplysninger. Långiverne bør vurdere låntagernes finansielle kapacitet mere stringent. Desuden bør der gives hensigtsmæssig rådgivning.
 • at fremme forbrugermobiliteten. Hvis forbrugerne skal kunne skifte långiver, skal udgifterne og produkternes kendetegn være gennemsigtige.

At nå målene

Der vil blive udført en ny undersøgelse for at vurdere behovet for lovgivning, under hensyn til cost-benefits, i overensstemmelse med principperne for bedre lovgivning. Kommissionen har imidlertid konstateret tre områder, der skal undersøges nærmere:

 • førtidig indfrielse. På dette følsomme område vil en undersøgelse af de forskellige muligheder vise, om det kan lade sig gøre at opnå et fælleseuropæisk system for indfrielse
 • oplysningernes kvalitet og sammenlignelighed. Oplysningerne skal være strukturerede, fuldstændige, konkrete og enkle. I denne forbindelse vil det europæiske standardoplysningsblad (ESIS) blive gjort færdigt og afprøvet blandt forbrugerne, så der sikres ensartet anvendelse i EU. Muligheden for at udvide brugen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP), der er fastsat i forslag til direktiv om forbrugerkredit til også at omfatte realkredit, kan også undersøges
 • långiveres og låntageres ansvar. Långivere skal udvise særlig ansvarlighed og anvende kreditdatabaser for samtlige medlemsstater for i tilstrækkelig grad at kunne vurdere låntagernes kreditværdighed. Det er ligeledes afgørende, at der ydes objektiv rådgivning, som er tilpasset forbrugerne. Der er tillige planer om normer på dette område, så det sikres, at forbrugerne kan træffe et velbegrundet valg.

For at behandle disse områder og få svar på de rejste spørgsmål vil der blive nedsat en ekspertgruppe i realkredithistorik, givet støtte til finansiel uddannelse og muligvis ske en udvidelse af kontraktforpligtelserne til realkreditaftaler (forslag om "Rom I-forordning),

Hvad angår vurdering, tingbøger og tvangsauktioner, bør medlemsstaterne forbedre procedurerne for tvangsauktioner og tinglysning. Kommissionen agter ligeledes at offentliggøre resultattavler med oplysninger om udgifterne til og varigheden af tinglysning og tvangsauktioner.

Med hensyn til bekæmpelse af overtrædelser, vil Kommissionen overvåge, at EF-normerne overholdes, for så vidt angår:

 • de nationale regler for dataudveksling og kredittjenester
 • visse medlemsstaters forbud mod at lade realkreditlån i andre medlemsstater indgå i sikkerhedsstillelse.

Hvad angår realkreditfinansiering, skal der tages højde for eksperternes rapporter og krisen på det amerikanske "subprime marked", så følgende spørgsmål kan analyseres:

 • risikostyring ved likviditetsmismatch
 • realkreditudbyderes fjernelse af risici fra balancen
 • bankers eksponering i sekuritiseringstransaktioner
 • forbedret gennemsigtighed for slutinvestorerne.

I overensstemmelse med grønbogen om finansielle tjenester i detailleddet er Kommissionen ligeledes i færd med andre vurderinger, især om hvilken rolle andre virksomheder end kreditformidlerne spiller på lånemarkedet, markedsføring af friværdibelåningsprodukter, urimelig praksis (f.eks. bundtning) og rentebegrænsninger.

Baggrund

Med denne hvidbog forlænges Kommissionens meddelelse "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede", der blev udsendt på baggrund af krisen på det amerikanske marked for "subprime realkredit".

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens grønbog af 19. juli 2005 "Realkredit i EU" [KOM(2005) 327 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

På grund af forskellene på medlemsstaternes realkreditmarkeder stiller Kommissionen en række forslag med henblik på at skabe et europæisk realkreditmarked.

Seneste ajourføring: 31.01.2008

Top