Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ny profil til de europæiske satellitnavigationsprogrammer (GNSS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ny profil til de europæiske satellitnavigationsprogrammer (GNSS)

Denne meddelelse offentliggøres som reaktion på spørgsmål fra Rådet og Europa-Parlamentet om Galileo- og Egnos-programmernes fremadskriden. Teksten vedrører navnlig infrastrukturomkostningerne og den nødvendige omorganisering af etablerings- og ibrugtagningsfasen for systemet efter de resultatløse forhandlinger om koncessionsaftalen i 2007.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Nyt liv i Galileo: de europæiske GNSS-programmer får ny profil [KOM(2007) 534 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

De resultatløse forhandlinger om koncessionsaftalen med det private konsortium gjorde det umuligt at indføre de europæiske GNSS-programmer inden for de oprindeligt fastsatte frister. På sit møde den 21. og 22. juni 2007 bekræftede Det Europæiske Råd imidlertid på ny Galileos værdi som et nøgleprojekt for Den Europæiske Union (EU). Rådet bad derefter Kommissionen om at forelægge yderligere analyser og forslag.

Ifølge Kommissionen bør EU træffe de relevante beslutninger vedrørende de europæiske GNSS-programmer, idet man ellers på lang sigt vil være afhængig af signaler fra udenlandske systemer. Galileo rummer desuden talrige makroøkonomiske muligheder for europæisk erhvervsliv og europæiske servicevirksomheder.

Omkostninger til systeminfrastrukturen

Kommissionen forelægger et overslag over omkostninger til systeminfrastrukturen. Disse andrager 3,4 mia. EUR for perioden 2007-2013.

Kommissionen minder om, at disse overslag er baseret på, at man straks går i gang med udbudsproceduren, hvilket forudsætter en politisk beslutning inden udgangen af 2007. Den minder desuden om, at de valg, der træffes under udbudsproceduren, vil have stor indflydelse på de endelige omkostninger.

Risikostyring

Kommissionen skønner, at det er unødvendigt at fastlægge specifikke budgetforanstaltninger på nuværende tidspunkt. Den anfører, at alle de identificerede risici er proportionale med GNSS-programmernes rækkevidde. Den forpligter sig således til at anvende en integreret fremgangsmåde for risikostyring på alle niveauer og faser i programmet.

Økonomiske fordele og driftsindtægter

I meddelelsen minder man om den store betydning, som satellitnavigation har for de europæiske borgeres hverdag. Markedet for satellitnavigation udvikler sig hastigt, og markedet for GNSS ventes at blive en vigtig drivkraft for den europæiske økonomi efter 2010. Man regner med, at der vil blive solgt 10 mio. GNSS-modtagere i EU i 2007 og omkring 230 mio. i 2011. Galileo vil generere betydelige og meget forskelligartede indtægtsstrømme.

Finansiering af de europæiske GNSS-programmer

Det scenario, som Kommissionen foreslår, kræver således en samlet finansiering på 3,4 mia. EUR i perioden 2007-2013. Det afsatte beløb i Fællesskabets finansielle ramme for samme periode er på 1 mia. EUR. Kommissionen ønsker derfor at undersøge andre muligheder:

  • fællesskabsfinansiering, hvilket betyder, at den finansielle ramme i givet fald skal revideres
  • mellemstatslig finansiering, som kan antage flere former (Kommissionen har sideløbende med denne meddelelse offentliggjort et forslag til beslutning om revision af den flerårige ramme, der skal give mulighed for den krævede offentlige finansiering).

Kommissionen foreslår således følgende foranstaltninger:

  • en styrkelse af GNSS-Tilsynsmyndighedens rolle ved at give den en nøglerolle i koordineringen og forberedelsen af det europæiske GNSS-udbud
  • oprettelse af et udvalg for de europæiske GNSS-programmer
  • Kommissionen skal påtage sig rollen som forvalter og bygherre for programmet;
  • Den Europæiske Rumorganisation får rollen som bygmester
  • der aflægges jævnligt detaljeret rapport til Rådet og Europa-Parlamentet.

I aftalen af 23. november 2007 mellem Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende finansieringen samt Rådets (transport) konklusioner af 30. november 2007 stadfæstes Kommissionens forslag i alt væsentligt.

Tidsplan

Kommissionen skønner, at GNSS-programmerne vil nå deres fulde driftskapacitet medio 2013, hvis der træffes en beslutning inden udgangen af 2007.

Seneste ajourføring: 06.12.2007

Top