Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grønbog: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Grønbog: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer

Denne grønbog skal sætte gang i debatten om problemstillinger vedrørende bytransport og føre til løsninger, der kan anvendes på europæisk plan. Byområderne rummer 60 % af den europæiske befolkning, og næsten 85 % af bruttonationalproduktet (BNP) produceres der. Der findes mange problemer som trafikpropper og miljøgener, og de koster Den Europæiske Union 1 % af dens BNP. Over for disse spørgsmål skal EU kunne spille en rolle ved at skabe debat og sikre samarbejde og samordning mellem de lokale myndigheder.

DOKUMENT

Kommissionens grønbog af 25.9.2007 "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" [KOM(2007) 551 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Denne grønbog er resultatet af en omfattende offentlig høringsproces, der indledtes i 2007. Den markerer starten på en ny høringsproces frem til den 15. marts 2008. Mobiliteten i byerne er et trumfkort for vækst og beskæftigelse og en nødvendig forudsætning for en bæredygtig udviklingspolitik, og Kommissionen vil benytte den afholdte høringsproces til at foreslå en overordnet strategi i form af en handlingsplan.

Målgruppen for høringsprocessen er meget stor. Den omfatter byboere, brugere af transportmidler, arbejdsgivere og arbejdstagere i transportvirksomheder, erhvervsfolk, offentlige myndigheder og berørte sammenslutninger. Den resulterende strategi vil ligeledes være baseret på Kommissionens erfaringer på dette område, som den har indhøstet gennem CIVITAS-initiativet, og med grønbogen fra 1995 og meddelelsen med titlen "et netværk for borgerne" (pdf) (EN).

En central tanke i den kommende strategi er nødvendigheden af at integrere de forskellige politikker for mobilitet i byerne inden for en samlet fremgangsmåde. Den europæiske merværdi kan f.eks. bestå i:

 • fremme udveksling af god praksis på alle niveauer: lokalt, regionalt, nationalt og europæisk;
 • bistå ved udformningen af fælles normer og harmonisering;
 • tilbyde økonomisk støtte;
 • fremme forskning, hvis anvendelse giver mulighed for at forbedre mobiliteten;
 • forenkle lovgivningen, hvis dette er nødvendigt.

Kommissionen foreslår, at man fremmer en veritabel "kultur for mobilitet i byerne", der omfatter økonomisk udvikling, tilgængelighed, forbedring af livskvaliteten og miljøet.

Med henblik på dette identificerer man fem udfordringer i grønbogen:

Forbedring af trafikafviklingen i byerne

Trafikpropper er et af de største problemer i byerne. De har flere forskellige følger: økonomiske, sociale og miljømæssige. I grønbogen nævnes en række mulige foranstaltninger:

 • alternativer til bilen skal gøres attraktive og sikre;
 • tilskyndelse til brug af forskellige transportformer;
 • fremme af transport til fods og cykling og udvikling af infrastrukturen til disse transportformer;
 • optimering af anvendelsen af biler gennem samkørsel og "virtuel mobilitet" (telearbejde, teleindkøb osv.);
 • en hensigtsmæssig parkeringspolitik, der kan mindske trafikken;
 • fremme af forbindelser mellem offentlige transportmidler uden afbrydelser;
 • optimering af de eksisterende infrastrukturer;
 • indførelse af betalingszoner i bymidterne som i London og Stockholm;
 • fremme af indførelsen af intelligente transportsystemer (ITS) for at give mulighed for en bedre rejseplanlægning;
 • fremme af brugen af renere og mindre køretøjer til varelevering i byerne;
 • bedre integration af godsdistribution i byerne inden for rammerne af den lokale beslutningsmæssige og institutionelle ramme.

Nedbringelse af forureningen

Selv om teknologiske fremskridt gør det muligt at fremstille mindre forurenende køretøjer, er byområderne fortsat en stor – og voksende – kilde til CO2-udledninger. Emissionerne af forurenende stoffer er blevet reduceret, navnlig gennem den gradvise indførelse af europæiske emissionsstandarder. Der findes ligeledes en lovgivningsmæssig ramme for brugen af biobrændstoffer. Men situationen på miljøområdet er ikke tilfredsstillende.

Kommissionen foreslår følgende:

 • at støtte forskning og teknologisk udvikling af køretøjer, der anvender alternative drivmidler (biobrændstoffer, brint, brændselsceller);
 • at fremme en massiv markedsføring af nye teknologier gennem økonomiske incitamenter;
 • at tilskynde til udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne vedrørende bytransport;
 • at fremme en politik for offentlige kontrakter, der tager hensyn til miljøet;
 • at internalisere de eksterne omkostninger ved energiforbrug og forurening over hele køretøjets levetid fra salgstidspunktet;
 • at fremme "miljørigtig kørsel" for at give mulighed for at spare brændstof gennem køreskolernes undervisning; at fremme brugen af trafikstyringssystemer (som navnlig vil blive forbedret gennem Galileo-programmet); at støtte udviklingen af mere "intelligente" biler;
 • i visse tilfælde at indføre begrænsninger af trafikken.

Intelligent transport i byer…

Galileo-programmet giver mulighed for at udvikle talrige anvendelsesområder for intelligente transportsystemer (ITS). Disse findes allerede, men udnyttes ikke i tilstrækkelig grad. Kommissionen foreslår:

 • indførelse af intelligente bompengesystemer;
 • en dynamisk forvaltning af de eksisterende infrastrukturer gennem en forbedret informationsindsats;
 • en massiv videreformidling af god praksis vedrørende ITS.

… som er mere tilgængelig

Personer med reduceret mobilitet, handikappede eller ældre, har behov for let adgang til transportinfrastrukturer i byerne. Interessenterne i grønbogen har ligeledes skønnet, at kombinationen af flere transportformer bør vies større opmærksomhed, og at man i højere grad bør støtte integrerede løsninger.

I de store byområder går tendensen i retning af udvikling af forstæderne og spredning af boligerne. Hvis de enkelte led i transportkæden ikke følger med, risikerer nogle områder at ende i social isolation. Kommissionen foreslår, at man overvejer følgende muligheder:

 • at forbedre kvaliteten af den kollektive transport;
 • at koordinere transporten i byerne og omkring byerne gennem den fysiske planlægning;
 • en bedre integration af passager- og godstransport i byplanlægningen.

Sikkerhed og sikring

I 2005 blev 41 600 personer dræbt på vejene i EU. To tredjedele af ulykkerne og en tredjedel af dødsulykkerne fandt sted i byområder. Ofrene er oftest sårbare personer, cyklister eller fodgængere. I øvrigt betyder problemer med sikkerheden i den offentlige transport ofte, at borgerne undlader at benytte bestemte transportformer. Blandt de forskellige muligheder foreslår Kommissionen følgende:

 • at forbedre sikkerheden i køretøjer ved hjælp af ny teknologi;
 • at forbedre kvaliteten af infrastrukturer til især fodgængere og cyklister;
 • at tilskynde borgerne til i højere grad at være bevidste om deres adfærd af hensyn til trafiksikkerheden.

På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer

I grønbogen understreges ligeledes behovet for at fremdyrke en kultur for mobilitet i byerne gennem uddannelse og bevidstgørelse. EU kan iværksætte uddannelses- og udvekslingsaktiviteter som f.eks.:

 • afholdelse af en europæisk bevidstgørelseskampagne om mobilitet i byerne over for offentligheden;
 • at styrke harmoniseringen af statistikker fra de forskellige medlemsstater og at indføre fælles definitioner;
 • at oprette et observationscenter, der skal indsamle, harmonisere og anvende de nødvendige data over for de politisk ansvarlige og offentligheden, også med henblik på fremme af udvekslingen af god praksis.

Med hensyn til finansieringen af de foreslåede foranstaltninger foreslås der flere forskellige muligheder i grønbogen:

 • anvendelse af eksisterende finansieringsinstrumenter som strukturfondene og Samhørighedsfonden på en mere sammenhængende måde for at sikre udviklingen af en integreret og bæredygtig transport i byerne;
 • indførelse af markedsbaserede mekanismer som ordningen for handel med emissionskvoter;
 • bidrag fra brugerne, den private sektor, offentligt-private partnerskaber til finansiering af den kollektive transport i og omkring byerne.

Seneste ajourføring: 07.03.2008

Top