Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for Europas lufthavne: "lufthavnspakken"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan for Europas lufthavne: "lufthavnspakken"

I denne meddelelse gøres der status over forvaltningen af lufthavnene i Europa, og deres rolle i lufttransportkæden understreges. I teksten defineres fremgangsmåden i tilfælde af fremtidige flaskehalssituationer inden for lufthavnskapaciteten.

DOKUMENT

Meddelelse af 24. januar 2007 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Handlingsplan for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne" [KOM(2006) 819 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Med den nuværende stigningstakt i lufttrafikken vil Europa komme til at stå over for en mangel på infrastruktur, hvis der ikke indføres forholdsregler. Inden 2025 vil mere end 60 europæiske lufthavne have en voldsom stor trafiktæthed, mens de 20 største vil være mættet i 8-10 timer om dagen. Dette svage led truer rent faktisk effektiviteten i hele lufttransportkæden. Mætningen vil ligeledes have negative følger for miljøet og sikkerheden.

I denne meddelelse annoncerer Kommissionen fem nøgleforanstaltninger:

 • bedre udnyttelse af eksisterende lufthavnskapacitet
 • en konsekvent tilgang til flyvesikkerhedsforanstaltninger på flyvepladser
 • fremme af samspil i transportsystemet, integration og samarbejde mellem transportformerne
 • forbedring af lufthavnenes miljøkapacitet og planlægningsrammerne for ny lufthavnsinfrastruktur
 • udvikling og implementering af omkostningseffektive teknologiske løsninger.

Nødvendigheden af en omorganisering for at kunne udnytte den eksisterende kapacitet bedre

Kommissionen ønsker at udarbejde en nøjagtig opgørelse af lufthavnsoperationerne med bistand fra Eurocontrol (EN) med henblik på at udforme fælles analyseredskaber til kapacitetsevaluering. Med støtte fra medlemsstaterne bør der oprettes et observationscenter, der skal overvåge de eksisterende og forventede kapaciteter.

Eurocontrol bør ligeledes have mandat til at udvikle instrumenter til sikring af sammenhæng mellem lufthavnsslots og flyveplaner og til at anbefale nødvendige ændringer af gældende lovgivning.

Kommissionen foreslår desuden, at man sørger for at gøre udviklingen inden for sektoren mere forudsigelig, idet man fremmer et samarbejde om beslutningstagningen mellem de forskellige aktører på luftfartsområdet.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur bør i øvrigt få udvidet sine beføjelser til bestemmelserne for lufthavnssikkerhed, idet flyvepladserne fortsat er det mindst regulerede led i lufttransportkæden. Kommissionen ventes at vedtage et forslag til retsakt på dette område først i 2008.

Kommissionen anbefaler ligeledes, at man udnytter satellitnavigationssystemer (GNSS) til at styrke lufthavnssikkerheden. De vil ligeledes kunne sikre større fleksibilitet ved beregning af indflyvnings- og startruterne med henblik på at mindske støjgenerne og give mulighed for sikker udnyttelse af lufthavne eller start- og landingsbaner, der ligger tæt på hinanden. SESAR-programmet vil betyde, at GNSS medtages i alle operationelle procedurer for forvaltning af lufttrafikken.

Fremme af samspil i transportsystemet og udvikling af nye infrastrukturer

Kommissionen skønner, at transport med fly og jernbane i højere grad bør supplere hinanden: forbedring af forbindelserne mellem de forskellige transportformer vil indebære talrige fordele. Kommissionen ønsker således:

 • udvikling af jernbaneforbindelser mellem lufthavne og byer for at lette trykket på vejnettet
 • udvikle forbindelserne med regionen med henblik på at udvikle lufthavnens tiltrækningsområde
 • oprettelse af højhastighedsforbindelser mellem lufthavne og store byområder.

Kommissionen understreger, at der findes midler inden for TEN-T til finansiering af projekter, der fremmer dette samspil, og opfordrer medlemsstaterne til at støtte udviklingen af intermodale platforme i lufthavnene såsom jernbaneforbindelser eller etablering af banegårde i lufthavnene.

Kommissionen påpeger også, at der er behov for nye infrastrukturer. Den foreslår ligeledes, at man forbedrer disses planlægningsmuligheder, idet man tager større hensyn til miljøkrav som f.eks. støjgener. Kommissionen ønsker i øvrigt at forenkle procedurerne og at anbefale retningslinjer for bedre praksis for at fremme en bedre koordinering af lufthavnsplanlægningen samt mere fuldstændige planer for den fysiske planlægning.

Udvikling og indførelse af nye teknologier

Kommissionen har inden for sine rammeprogrammer for forskning finansieret flere projekter vedrørende avancerede systemer til styring og kontrol på jorden (A-SMGCS) for at sikre styringen, kontrollen og overvågningen af luftfartøjer og køretøjer på jorden. Der udvikles ligeledes nye teknologier inden for rammerne af SESAR-programmet med henblik på at styrke sikkerheden og effektiviteten ved lufthavnenes drift.

Kommissionen har ligeledes som en del af den nuværende lufthavnspakke offentliggjort en rapport om anvendelsen af direktivet om ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne.

Dokumentets nøglebegreber

 • Lufthavnsforvaltningsorganet: Denne betegnelse anvendes om det organ, der, eventuelt sammen med andre aktiviteter, administrerer og forvalter lufthavnsinfrastrukturerne og forestår koordineringen og kontrollen af aktiviteterne for de forskellige operatører, der er til stede i den pågældende lufthavn.
 • Lufthavnsafgift: En afgift, der betales til lufthavnsforvaltningsorganet af brugerne og/eller flypassagererne, og som helt eller delvis skal dække udgifterne til anlæg og tjenester, der udelukkende stilles til rådighed af lufthavnsforvaltningsorganet, og som vedrører flyenes landing, start, mærkning og parkering samt håndtering af passagerer og gods.
 • Sikkerhedsafgift: Afgift, der specifikt helt eller delvis skal dække sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af den civile luftfart mod ulovlig indgriben.

Seneste ajourføring: 27.10.2011

Top