Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En europæisk standard for godkendelse af lokomotiver

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En europæisk standard for godkendelse af lokomotiver

I denne meddelelse bebudes en række foranstaltninger, der tager sigte på at gøre jernbanesektoren mere konkurrencedygtig i forhold til andre transportformer. Kommissionen foreslår at forenkle godkendelsesprocedurerne for lokomotiver og anvende princippet om gensidig anerkendelse på dette område. Den foreslår endvidere at sammenlægge direktiverne om interoperabilitet og styrke Det Europæiske Jernbaneagenturs beføjelser.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 13. december 2006, "Fri bane for lokomotiver i EU" [KOM(2006) 782 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

I sin hvidbog om midtvejsevaluering af transportpolitikken bekræftede Kommissionen banetrafikkens miljømæssige fordele og dens betydning for et bæredygtigt trafiksystem. Kommissionen har endvidere forøget initiativerne til at nedbryde de tekniske og driftsmæssige hindringer for international banetrafik, hvad enten det drejer sig om gods- eller passagertransport, traditionelle tjenester eller højhastighedstjenester. Målet er at gøre jernbanesektoren mere konkurrencedygtig, navnlig i forhold til landevejs- og lufttransport, gennem indførelse af et stadig mere integreret jernbanesystem i EU.

Forenkling af de nationale procedurer for godkendelse af lokomotiver

En af de største vanskeligheder for udviklingen af jernbanetrafikken i EU skyldes det forhold, at rullende materiel, der er godkendt til drift i én medlemsstat, ikke automatisk er godkendt i andre medlemsstater. Gensidig accept af rullende materiel er nemlig omfattet af forskellige nationale krav, og de internationale aktører skal gennemgå gentagne godkendelsesprocedurer i hver af de medlemsstater, de påtænker at operere i, hvilket ofte kræver, at der skal fremlægges dokumentation, som ikke er gensidigt anerkendt i medlemsstaterne. Der eksisterer en gensidig accept for gods- og personvogne, men ikke for lokomotiver. Erfaringen viser, at dette resulterer i forsinkelser og øgede omkostninger for både jernbaneselskaber og producenter.

Historisk set har medlemsstaterne i lang tid haft et meget tæt forhold til de nationaliserede jernbaneindustrier. Produktionsmarkedet er således meget lukket som følge af de nationale karakteristika. Blandt de nuværende løsninger kan nævnes indgåelse af bilaterale eller multilaterale aftaler. En forøgelse af disse ville imidlertid bidrage til en yderligere opsplitning af markedet og til at gøre situationen endnu mere kompliceret.

Under høringsprocessen blev det således klart, at jernbanesektoren ikke i tilstrækkelig grad følger princippet om gensidig anerkendelse. Dette princip er rent faktisk ukendt blandt virksomhederne og de nationale myndigheder. Endvidere er der fortsat en retlig usikkerhed om princippets anvendelsesområde og om bevisbyrden. Kommissionen ønsker derfor at:

  • foreslå medlemsstaterne at anvende en vejledning (EN) udarbejdet af en "task force", som i 2005 beskæftigede sig med dette problem. Dette skulle gøre det muligt at skabe gunstige betingelser for etablering af nye tjenester, bl.a. på godstransportområdet, parallelt med åbningen af markedet fra den 1. januar 2007
  • ændre lovgivningen om godkendelsesproceduren for ibrugtagning af nyt og eksisterende materiel. Denne ændring skulle gøre det muligt at skabe en klar rammeprocedure, som kan hjælpe de nyoprettede nationale sikkerhedsmyndigheder
  • sikre, at Det Europæiske Jernbaneagentur kan udvide og ajourføre proceduren for gensidig accept på grundlag af bidrag fra medlemsstaterne.

Kodificering-sammenlægning-omarbejdning af direktiverne om interoperabilitet

Direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF om henholdsvis interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og i det konventionelle system, der blev grundlæggende revideret i 2004, bør desuden integreres i en enkelt retsakt.

Ændring af direktivet om jernbanesikkerhed

Kommissionen foreslår desuden at ændre artikel 14 i direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed med henblik på at indføre en procedure på EU-plan, som omfatter følgende:

  • indførelse af princippet om gensidig anerkendelse af eksisterende ibrugtagningstilladelser udstedt af en medlemsstat
  • udvidelse af agenturets kompetenceområde, så det kan registrere de forskellige gældende nationale procedurer og tekniske forskrifter og administrere listen over krav
  • ændring af forordningen om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur.

De nye opgaver, der skal tildeles agenturet, er følgende:

  • udarbejdelse af et referencedokument med en beskrivelse af medlemsstaternes forskrifter
  • organisering af de nationale sikkerhedsmyndigheders arbejde
  • udarbejdelse af tekniske udtalelser på foranledning af de nationale sikkerhedsmyndigheder eller Kommissionen.

Seneste ajourføring: 14.01.2008

Top