Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fortsat integration af det europæiske jernbanesystem - Den tredje jernbanepakke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Fortsat integration af det europæiske jernbanesystem - Den tredje jernbanepakke

Denne meddelelse fra Kommissionen sigter mod at forny jernbanesektoren ved at gøre den mere attraktiv og konkurrencedygtig. Den stiller flere forslag, som vedrører: uddannelse af lokomotivførere, passagerrettigheder og liberalisering af markedet for passagertransport.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 3. marts 2004: "Fortsat integrering af det europæiske jernbanesystem - Den tredje jernbanepakke" [KOM(2004)140 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Sine mål for en reform af jernbanetrafikken fastlagde Kommissionen i 2001 i hvidbogen " Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg ". Med den nye meddelelse annonceres foranstaltningerne i den tredje jernbanepakke. Det foreslås, at der åbnes mere for konkurrencen i 2010, at lokomotivførere certificeres, og at passagerrettighederne styrkes.

Denne tredje jernbanepakke består dermed af to direktivforslag og to forordningsforslag (hvoraf et er blevet afvist af parlamentet):

Forslag til direktiv [KOM(2004) 142 endelig] om certificering af lokomotivførere

Kommissionen påpeger lokomotivføreruddannelsens betydning for sikkerheden, og skelner mellem to typer kompetence:

  • generelle faglige kompetencer som lokomotivfører
  • de mere specifikke kompetencer, en lokomotivfører skal have: kendskab til den strækning, han kører på, det materiel, han kører med, og procedurerne i den virksomhed, han er ansat i.

Nu betyder åbningen af markederne for banegods imidlertid, at stadig flere lokomotivførere skal køre på strækninger i andre medlemsstater. Derfor vil Kommissionen indføre:

  • et certificeringssystem, der viser, at lokomotivføreren har tilstrækkelige generelle kundskaber, som attesteres ved en licens, der udstedes personligt, og som anerkendes og er gyldig i hele EU
  • en serie certifikater, der attesterer specifikke kundskaber (knyttet til en bestemt strækning, materieltype og virksomhed) og indehaverens ret til at køre.

Forslag til forordning [KOM(2004) 143 endelig] om passagerrettigheder

For at gøre togrejser mere attraktive vil Kommissionen også sikre passagerernes rettigheder bedre, især retten til erstatning for forsinkelser. Men på internationale strækninger er den rejsende ofte mere sårbar. Kommissionen mener således, at de nuværende internationale rammer, der hviler på COTIF-konventionen om internationale jernbanebefordringer, er utilstrækkelige og ikke direkte giver den rejsende rettigheder.

Efter Kommissionens opfattelse må adgangen til oplysninger og takster og let tilgængelige muligheder for at købe billetter til internationale strækninger være det mindste man kan forlange, hvis togforbindelserne skal være attraktive. Derudover ønsker den, at ansvaret skal kunne placeres klart, hvis toget kommer ud for ulykker, uheld eller forsinkelser. På det sidste punkt bør der fastsættes kompensationstærskler, og de rejsende skal have klagemuligheder. Endelig mener Kommissionen, at der bør tages bedre hensyn til bevægelseshæmmedes behov.

Kommissionen opfatter denne beskyttelse af passagerrettighederne som så meget desto mere nødvendig, som markedet åbnes for konkurrence på visse strækninger.

Forslag til direktiv [KOM(2004) 139 endelig] om liberalisering af persontransporten

Kommissionen peger på, at der hersker forskellige forhold for den regionale, den nationale og den internationale trafik. Denne forskel mellem markedssegmenter ønsker den at tage hensyn til ved at kombinere to modeller for åbning for konkurrence:

  • Efter den ene udbydes en kontrakt om ydelse af offentlig service i konkurrence. Denne model egner sig efter Kommissionens opfattelse til de omegns- og regionaltog, der står for langt det meste af persontransporten. Den ligger bag Kommissionens forslag i forbindelse med forordning 1191/69 om pligt til offentlige service.
  • Den anden model åbner adgang til infrastrukturen for operatører, der ønsker at udbyde internationale togforbindelser. Den vil egne sig bedre til fjerntrafik eller særlige forbindelser, hvor forretningsmæssig nytænkning kan tiltrække nye kunder.

Konkurrenterne skal råde over:

  • materiel og lokomotivførere, der er godkendt i de pågældende medlemsstater
  • en licens som jernbanevirksomhed i en medlemsstat
  • et sikkerhedscertifikat udstedt af den nationale sikkerhedsmyndighed i hver medlemsstat, som de påtænker at køre i
  • kapacitet på infrastrukturen, som muliggør regelmæssig trafik.

Kommissionen ønsker således, at alle internationale forbindelser åbnes for konkurrence fra den 1. januar 2010. Åbningen omfatter også persontrafik mellem to stationer i samme medlemsstat ("cabotagekørsel").

Interoperabilitetskrav

Kommissionen peger herudover på, at integrationen af de europæiske jernbanesystemer kræver teknisk harmonisering, så materiellet og udstyret kan fungere sammen.

Et fjerde forslag - afvist af parlamentet

Kommissionen havde ligeledes introduceret et forordningsforslag om forbedring af kvaliteten af jernbanesektoren. Det blev afvist af parlamentet ved første behandling. Heri blev det foreslået at opstille obligatoriske minimumskrav til kvaliteten. F.eks. skulle der skabes et system for erstatninger ved forsinkelse eller beskadigelse af fragtgodset. Dette skulle tilskynde jernbanevirksomhederne og deres kunder til at regulere kvalitetsstyringen kontraktligt.

Seneste ajourføring: 29.08.2007

Top