Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremme af transport ad indre vandveje NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fremme af transport ad indre vandveje »NAIADES«

Indre vandveje kan have stor indflydelse på et bæredygtigt transportsystem i Den Europæiske Union (EU) ved at reducere overbelastningen og forureningen af de europæiske veje. Der er dog behov for initiativer på nationalt plan og EU-plan for at udvikle deres fulde potentiale.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen om fremme af transport ad indre vandveje »NAIADES« - Et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje (KOM(2006) 6 endelig udg. af 17. januar 2006).

RESUMÉ

Indre vandveje kan have stor indflydelse på et bæredygtigt transportsystem i Den Europæiske Union (EU) ved at reducere overbelastningen og forureningen af de europæiske veje. Der er dog behov for initiativer på nationalt plan og EU-plan for at udvikle deres fulde potentiale.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fremsætter en integreret strategi, der gør brugen af indlandsskibsfarten mere attraktiv og realistisk. Handlings- og udviklingsprogrammet for indlandsskibsfart og indre vandveje i Europa (NAIADES) fokuserer på fem strategiske områder.

HOVEDPUNKTER

  • Markeder: Mulighederne skal udvikles, særligt på nicheområder som transport af affald, farligt gods, meget stort gods og indlands-kyst-skibsfart.
  • Flåde: Der er behov for løbende investeringer og modernisering for at forbedre fartøjsdesignet, mindske brændstofforbruget og forbedre sikkerhedsteknologien.
  • Jobskabelse og fagkundskaber: Forbedring af de arbejdsmæssige og sociale vilkår samt passende uddannelsesfaciliteter bør tilskynde folk til at arbejde i sektoren.
  • Image: Indlandsskibsfartens forældede image skal forbedres og moderniseres, så det stemmer overens med de teknologiske landvindinger.
  • Infrastruktur: En europæisk udviklingsplan ville kunne fjerne mange af flaskehalsene, såsom lave broer og snævre sluser. Dette skal ledsages af en modernisering af den overordnede organisationsstruktur for at fjerne administrative hindringer.

I 2013 ajourførte Kommissionen NAIADES-programmet (NAIADES II), der fastsætter specifikke målsætninger frem til 2020. Formålet er at skabe betingelser, der vil gøre indlandsskibsfarten til en transportform af høj kvalitet.

I 2014 vedtog EU en lovgivning, der skal gøre det muligt for regeringer at træffe foranstaltninger, der forbedrer sektorens konkurrenceevne via ordninger for tidlig pension og mere udstrakt brug af innovation samt uddannelses- og sikkerhedsprogrammer.

BAGGRUND

Mere end 37 000 km vandveje og i hundredvis af flod- og kanalhavne forbinder nogle af Europas vigtigste industriområder. Dette netværk kan spille en vigtig bæredygtig rolle, i takt med at godstransporten fortsat stiger.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om indre vandveje.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 546/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (EUT L 163 af 29.5.2014, s. 15-17)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremme af høj kvalitet i transport ad indre vandveje NAIADES II (COM(2013) 623 final af 10.9.2013).

Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (EUT L 90 af 2.4.1999, s. 1-5).

seneste ajourføring 30.04.2015

Top