Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Restriktive foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Restriktive foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at forebygge og forbyde finansiering af terrorhandlinger*.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene beslutter enstemmigt, hvilke enkeltpersoner, grupper og enheder der er omfattet af lovgivningen.
 • Listen består af fysiske og juridiske personer, grupper eller enheder, som begår eller søger at begå, deltager i eller fremmer terrorhandlinger, eller som kontrolleres af eller handler på vegne af enhver sådan gruppe.
 • Alle midler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer*, der tilhører, ejes eller besiddes af enhver person eller enhed på den forbudte liste, er indefrosne og må ikke stilles til rådighed for nogen anden.
 • Det er en lovovertrædelse bevidst eller forsætligt at forsøge at undgå indefrysning af ethvert aktiv.
 • EU-landene kan, under specifikke omstændigheder tillade, at indefrosne midler anvendes til:
  • essentielle personlige behov, såsom at betale for mad, medicin eller indkvartering
  • skatter, forsikringspræmier og tjenester fra offentlige forsyningsvirksomheder såsom gas, vand, elektricitet og telekommunikation samt bankgebyrer
  • kontrakter, der er indgået forud for denne retsakts ikrafttræden.
 • Banker, forsikringsselskaber og andre finansielle institutioner skal forelægge alle relevante oplysninger om indefrosne konti for de nationale myndigheder.
 • Lovgivningen finder anvendelse:
  • på EU’s område, herunder dens luftrum og på fly eller skibe under et EU-lands jurisdiktion
  • på enhver statsborger i et EU-land
  • på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der har base i eller opererer inden for EU.
 • Europa-Kommissionen forelægger en rapport om virkningerne af denne retsakt senest et år fra dens ikrafttræden og foreslår om fornødent ændringer til den.
 • Afgørelse 2002/475/RIA og ændrede afgørelse 2008/919/RIA kræver, at EU-landene skal afstemme deres lovgivninger og indføre minimumsstraffe i forbindelse med terrorhandlinger.
 • I december 2001 blev EU’s regeringer enige om at udarbejde en liste over enkeltpersoner, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og på hvilke en foranstaltning til indefrysning af pengemidler og finansielle aktiver finder anvendelse (2001/931/FUSP).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 28. december 2001.

BAGGRUND

I september 2001, efter angrebene den 11. september, besluttede regeringsledere, at bekæmpelse af terrorisme skulle være en af EU’s prioriteter. Bekæmpelse af finansiering af terrorisme er et vigtigt redskab for at nå dette mål. Samme måned bakkede De Forenede Nationers Sikkerhedsråd op om indefrysning af alle finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der blev anvendt til at begå terrorhandlinger.

* VIGTIGE BEGREBER

Terrorhandlinger: overlagte handlinger, som kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade, og som efter national ret betragtes som en lovovertrædelse.

Pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70-75)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 2580/2001 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3-7)

Se den konsoliderede udgave.

Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93-96)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 09.01.2017

Top