Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse - forbedring af den retlige tydelighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse - forbedring af den retlige tydelighed

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/47/EF - aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse - forbedring af den retlige tydelighed.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Dette direktiv har til formål at oprette en tydelig, ensartet retlig ramme i EU om brug af værdipapirer og kontanter som sikkerhedsstillelse (*) i finansielle transaktioner.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder anvendelse på visse nærmere angivne kategorier som f.eks. centralbanker og finansielle institutioner, der er underlagt tilsyn. EU-landene kan dog udelukke visse kategorier som f.eks. ikkeregistrerede virksomheder, dvs. virksomheder, der ikke har juridisk status som et selskab.

Direktivet finder anvendelse på finansiel sikkerhedsstillelse, herunder kontanter og finansielle instrumenter såsom aktier og obligationer. Det er tilladt for EU-landene at udelade f.eks. sikkerhedsstillerens egne aktier.

Direktivet fastlægger EU-landenes formelle mindstekrav vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, for eksempel at sådanne aftaler skal kunne dokumenteres skriftligt eller på en juridisk tilsvarende måde.

Håndhævelse af aftaler om sikkerhedsstillelse fra sikkerhedshaverens side er muligt ved f.eks. salg eller tilegnelse af de finansielle instrumenter.

Sikkerhedshaveren har en kontraktmæssig brugsret over de aktiver, der er stillet som finansiel sikkerhed, som om han var den fulde ejer. Hvis han vælger at udøve sin ret, er han forpligtet til at overdrage tilsvarende sikkerhed.

EU-landene skal anerkende aftaler om slutafregning (*), også selv om sikkerhedshaver eller sikkerhedsstiller er underlagt insolvensbehandling eller sanering.

EU-landene må ikke anvende deres nationale insolvensregler på aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse i visse tilfælde. Sådanne aftaler må ikke erklæres ugyldige eller annulleres med henblik på for eksempel at tage hensyn til ændringer i markedsværdi.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 27. juni 2002.

BAGGRUND

Europa-Kommissionens websted om finansiel sikkerhedsstillelse.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Finansiel sikkerhedsstillelse er ejendele (som f.eks. værdipapirer), som låntager giver til långiver for at minimere risikoen for, at långiver lider finansielt tab, hvis låntager ikke kan overholde sine finansielle forpligtelser over for långiver.

(*) Slutafregning er en juridisk mekanisme, der reducerer risikoen mellem to parter. Hvis den ene af de to parter misligholder aftalen, forfalder, opgøres, udlignes og modregnes alle fremtidige krav og kontraktlige forhold mellem dem. Det beløb, der er tilbage til faktisk betaling, kan være blot en lille del af det oprindelige bruttokrav mellem de to parter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/47/EF

27.6.2002

27.12.2003

EUT L 168 af 27.06.2002, s. 43-50

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/44/EF

30.6.2009

30.12.2010

EUT L 146 af 10.6.2009, s. 37-43

Direktiv 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190-348

Se den konsoliderede version.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) (KOM(2006) 833 endelig udg. af 20.12.2006)

seneste ajourføring 07.10.2015

Top